web space | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hostingDate Hot Girls

Click Here!

Save Your Money

Click Here!

NORGE

PRESENTERER

SUDAN

 

 

DEN BLÅ NILEN - RØD AV BLOD

 

Dette dokumentet beskriver en bitteliten  del av islams forbrytelser mot menneskeheten i Sudan. Knapt noe sted kommer dette barbariske misfoster av en religion sin sanne demoniske karakter klarere frem enn i Sudan. 

 

Det som har skjedd og skjer i denne del av verden kan få Djevelen selv til kaste opp.  Islam kom til Sudan på den klassiske måten, i en orgie av massakrer og blodbad. Den 26 januar 1885 erobret en muslimsk hær under kommando av Muhammed Abmed Kartoum, og i løpet av 13 år hadde muslimene myrdet 2/3 av befolkningen. Og vi i Europa skammer oss over VÅR fortid som kolonimakter, det er knapt verdt å NEVNES en gang sammenlignet med islams opptreden som den skinnbarlige Satans personlige kolonimakt fra Atlanterhavet til Kina.

 

Den mest siviliserte perioden i Sudans historie er den perioden da området var under britisk kontroll. De gjorde bl a slutt på slavehandelen, noe muslimene har gjeninnført og som foregår den dag i dag med myndighetenes velsignelse.  Selv en tilnærmet fullstendig oversikt over muslimenes grusomheter i Sudan ville sprenge rammene for dette dokumentet fullstendig. Man skal derfor her legge hovedvekten på de mest ”blodferske” grusomhetene – bokstavelig talt, dvs ca de siste ti år.

 

Det besynderlige er at til tross for at Sudan uten sammenligning har vært scenen for de verste blodbad verden har sett i denne perioden omtales det sjelden eller aldri i norske medier. Muslimenes brutalitet og undertrykkelse i Sudan stiller på en del områder selv Taliban i skyggen. Det var neppe tilfeldig at Osama bin Laden først valgte Sudan som base for sin virksomhet.  Til tros for dette tier altså både norske og andre vestlige medier for det meste om saken.  Kun kristne aviser som norske Dagen og svenske Nya Dagen omtaler sporadisk lidelsene til de kristne i Sør-Sudan.

 

Muligens på grunn av Norsk Folkehjelp sitt engasjement i området har Dagsavisen også hatt en del omtale av forholdene. Går man imidlertid til internasjonale humanitære organisasjoner som Amnesty International og Human Rigghts watch, samt til kristne organisasjoner som arbeider for å hjelpe forfulgte kristne ser man den muslimske djevelskapen i all dens gru. Før man går inn på de snere års begivenheter kan det imidlertid være på sin plass med en viss historisk bakgrunn. Den videre omtale av muslimenes forbrytelser mot menneskeheten i Sudan er inndelt i følgende avsnitt:

 

1.      HISTORISK BAKGRUNN

2.      FOLKEMORD I ALLAHS NAVN
- Folkemordet i Sør-Sudan
- Muslimene bryter våpenhvilen i Syd-Sudan
- Det nye folkemordet i Vest-Sudan

3.      BESTIALSK BEHANDLING AV KVINNER

4.      SLAVEHANDEL I DET 21 ÅRHUNDRE

5.      ANNET

 

De enkelte avsnitt er bokmerket, for å gå til et spesielt tema klikk på linken ovenfor.

 

HISTORISK BAKGRUNN

 

I tiden ca. 1500-700 f.Kr. var det nordlige Kusj-området under effektiv kontroll av faraoene i Egypt. Og som kjent var befolkningen i Egypt den gang ikke arabere, men koptere med sin urgamle, religiøse sol-dyrkelse. Også senere var Kusj-området så preget av egyptisk kultur, at herskerne betraktet seg som rettmessige arvtakere etter de egyptiske faraoer. Selv i dag finnes en liten koptisk minoritet i Sudan. I en kort periode på 600-tallet f.Kr. strakte Kusj-riket seg helt nord til Syria, og det ble også utvidet sydover. Ca. 300-400 e.Kr. ble riket delt i tre nubiske kongedømmer, som etter hvert ble kristnet fra Egypt.

 

Bildet til høyre: Egypt har ikke noe monopol på pyramider. Disse  er fra Meroe i Sudan, og illustrerer de tidlige historiske forbindelsene mellom Egypt og Susan.

 

På 1200-tallet e.Kr. skjedde det imidlertid en radikal endring. Muslimske arabere trengte inn fra nord. I de sentrale og sydlige områder ble araberne slått tilbake av negerfolk, som kalte seg fundj, og disse gjorde også slutt på den opprinnelige kusjittiske administrasjon. Fundj-folket var en slags føderasjon av mindre stammer og underlagt ledelsen i storbyen Sennar, ca 250 km syd for Khartoum.

 

På 1600-tallet ble Sudans nordlige del erobret av det tyrkiske-osmanske riket, som påtvang befolkningen den islamske religion. Tyrkerne klarte imidlertid aldri å erobre den sydlige delen, som er forblitt et kristent område opp til i dag. Tyrkia gjore flere forsøk på å trenge lengre sydover uten å lykkes.

 

På 1800-tallet var det stadige, interne stridigheter i Sudan og området kom delvis under kontroll av den tyrkiske statt-holderen i Egypt, noe som varte i et halvt århundre. Da Suez-kanalen gjennom Egypt ble åpnet i 1869 viste det seg at utbyggingen hadde blitt atskillig dyrere enn planlagt og inntektene fra skipsfarten kunne ikke dekke de lån, som Egypt hadde tatt opp i utlandet. Det muslimske Egypt måtte derfor se seg om etter andre inntektskilder for å betale gjelden.

 

Muslimene slo seg da på en hensynsløs slavehandel, der negerstammene i det sydlige Sudan ble det naturlige sted (den naturlige befolkning) å hente slavene fra. Slavene ble eksportert til de arabiske områder som idag kalles Jemen, Oman, Saudi-Arabia, Irak og Syria. Den gang lå Syria, Irak og mesteparten av Arabia under Tyrkia. Dette resulterte naturligvis i nye konflikter med de kristne neger-stammene på sydsiden av Sahara. Khartoum ble et viktig sentrum for denne slavehandelen.

 

Franskmenn og briter forsøkte å gripe inn for å stoppe slavehandelen ved å influere militært i Egypt og derfra i Sudan. Men lokale sudanesisk-muslimske militære ledere erklærte islamsk hellig krig (jihad) mot europeerne for å ivareta de muslimske interesser og klarte å erobre Khartoum i 1885, da de slo de britisk-egyptiske styr-ker sønder og sammen. Så fulgte et par nye muslimske militærkupp i Sudan og mot slutten av 1800-tallet ble levefor-holdene alvorlig forringet på grunn av krigføring. Bl.a. forsøkte Sudan å erobre Egypt uten å lykkes. Deretter kom Egypt mer under britisk innflytelse og egyptisk-britiske styrker gjenerobret Khartoum etter det berømte slaget på nordsiden av Omdurman i 1898, der også en ung militær krigsreporter ved navn Winston Spencer Churchill deltok i kavaleriet. Churchill, som overlevde slaget ved ren flaks, har beskrevet det inngående i sin særdeles interessante bok ”Ungdom”..

 

Churchill omtaler slaget i slike vendinger : ”Aldri mer vil verden få se maken til slaget ved Omdurman. Det var det siste leddet i en lang rekke av effektfulle kamper som med sin livfullhet og majestetiske prakt har gjort så meget til å gi krigen glans …  … Kaliffens dervisj-armé, nesten 60.000 mann, rykket frem i slagorden fra natteleiren, gikk over forhøyningen i terrenget som skjulte de to hærene for hverandre, og veltet så nedover det svakt skrånende amfiteatret hvor sirdaren over den egyptiske hær, Sir Herbert Kitchener, med 20.000 mann sto på arenaen og ventet på dem, skulder ved skulder og med Nilen i ryggen. Gammelt og nytt sto mot hverandre. Middeladerens våpen, krigs-metoder og fanatisme tørnet ved en merkelig anakronisme sammen med det 19. århundres organisasjon og oppfinnel-ser.

 

Resultatet ble som en kunne vente. Da sarasenernes ætlinger for nedover de lange, jevne skråninger mot elven og fienden, ble de møtt med geværild fra to og en halv divisjon veløvd infanteri i bred, sluttet front på to geledder, støttet av minst 70 kanoner på elvebredden og kanonbåtene, som skjøt med uforstyrrelig presisjon. Under denne ilden stanset angrepet med et tap på 6-7000 mann minst 700 yards fra den britisk-egyptiske linjen 

 

Bildet til venstre: Maleri som forestiller en scene fra slaget ved Omdurman.

 

Da Kitchener så at angrepet var slått tilbake med store tap og at han var nærmere byen Omdurman enn dervisj-hæren, lot han straks de 5 brigadene svinge opp i den vanlige échelon-formasjon, og med venstre flanke støttet på elven marsjerte han sydover mot byen. Hensikten var å avskjære det han mente var restene av dervisjhæren, fra hovedstaden, fra basis, forråd, vann og hjem og drive dem ut i den veldige ørkenen. Men dervisjene var ikke slått. Hele deres venstre fløy hadde kommet for langt til siden og ikke engang vært under ild. Kaliffens reserver på 15.000 mann var fremdeles intakte. Disse svære flokkene angrep nu med usvekket mot de britiske og egyptiske styrkene, som ikke lenger sto i en forberedt stilling, men marsjerte gjennom ørkenen. Dette sjokket var meget farligere enn det første   Men disiplin og maskiner triumferte over et fortvilet mot, og efter et forferdelig blodbad på over 20.000 mann, som lå strødd på slag-marken som snedriver, oppløste hele dervisj-hæren seg og forsvant inn i ørkenens fantastiske hildringer”.

 

Slavehandelen ble da stoppet og for-holdene i Sudan roet seg fordi engelsk-mennene holdt den nordlige og den sydlige del av Sudan atskilt. Men da britene forlot Egypt som koloni i 1950-årene, og både Egypt og Sudan ble frie stater, varte det imidlertid ikke lenge før problemene mellom nord- og syd-Sudan startet igjen. Problemene tårnet seg opp på grunn av de enorme kulturelle og religiøse forskjellene mellom de nordlige og sydlige folkeslag. Et militærkupp, som ble ledet av general Ibrahim Abboud, styrtet den moderate regjeringen i 1958, sendte parlamentet hjem og innførte krigsrett. Abboud erklærte seg selv som statsminister. Problemene mellom nord og syd fortsatte, da Abboud forsøkte å tvinge den sydlige befolkning til lydighet ved å sette inn militære styrker og utvise alle kristne misjonærer. Kampanjen ga ikke positive resultater, men tusener måtte flykte til nabostatene.

 

En gruppe politiske ledere tok makten ved et kupp i 1964 og det ble lansert planer om å opprette en separat stat i syd. Men de følgende koalisjonsregjeringer ble ikke enige om noen felles politikk. En 12-mannskomité anbefalte i 1967 en løsning med regionalt selvstyre i syd, men man ble ikke enige om en ny forfatning. Et nytt militærkupp fulgte i 1969, denne gangen ledet av oberst Jafaar Mohammed al-Nimeiry, som dannet en ny regjering under et revolusjonært råd. Forfatningen ble opphevet, alle politiske partier forbudt og mange ble arrestert. Nimeiry under-tegnet så en avtale med de sydlige folke-slag i Adis Abeba i Etiopia for å få slutt på stridighetene. Konflikten var da blitt så ille at partene måtte møtes på nøytral grunn for å sikre forhandlernes liv. Det ble lovet indre selvstyre for Syd-Sudan, samt sosiale og økonomiske reformer. Den kommunistiske, økonomiske politikk var imidlertid så mislykket at urolighetene økte igjen. Det kom til nye trefninger mellom opprørerne i syd og militære styrker fra nord. Nimeiry ble til slutt avsatt i et forholdsvis fredelig nytt kupp i 1985. Den nye statsministeren, Sadiq al-Mahdi ble igjen avsatt i 1989.

 

Den nye mann var generalløytnant Omar Hassan Ahmed al-Bashir, som ledet et 15-manns revolusjonært råd. Generalen sitter fortsatt ved makten i Sudan. Som man forstår av navnene har samtlige statsministre fra 1958 vært muslimer og konfliktene har vedvart på grunn av forsøk på å innføre muslimske lover og skikker for den kristne befolkning. Blant annet har muslimene forsøkt å påtvinge de lettkledte negrene de heldekkende arabiske kapper og kjortler (spesielt kvinnene), samt å innføre sharia-lovene. Dette ønsker de kristne selvsagt ikke å finne seg i. Det hører med til historien at de muslimske styrer politisk også har hatt et sosialistisk / kommunistisk fortegn.

 

FOLKEMORD I ALLAHS NAVN

 

Den følgende beskrivelsen av folkemordet i Sudan er dokumentert med klipp fra rapporter utgitt av slike organisasjoner, samt klipp fra en del norske og utenlandske nyhetsmedier. For noen av klippene er det føyd til egne kommentarer. For at det klart skal fremgå hva som er klipp og hva som er egne kommentarer er sistnevnte skrevet med italic som dette.

 

Folkemordet i Sør-Sudan

 

Når det gjelder historikken til borgerkrigen i Sør-Sudan er det en bra oversikt over den på:

 

Sudan People's Liberation Army (SPLA)

With the exception of a fragile peace established by negotiations between southern Sudanese insurgents (the Anya Nya) and the Sudan government at Addis Ababa in 1972, and lasting until the resumption of the conflict in 1983, southern Sudan has been a battlefield. The north-south distinction and the hostility between the two regions of Sudan is grounded in religious conflict as well as a conflict between peoples of differing culture and language. The language and culture of the north are based on Arabic and the Islamic faith, whereas the south has its own diverse, mostly non-Arabic languages and cultures -- with few exceptions non-Muslim, and its religious character was indigenous (traditional or Christian).

 

The origins of the civil war in the south date back to the 1950s. On August 18, 1955, the Equatoria Corps, a military unit composed of southerners, mutinied at Torit. Rather than surrender to Sudanese government authorities, many mutineers disappeared into hiding with their weapons, marking the beginning of the first war in southern Sudan. By the late 1960s, the war had resulted in the deaths of about 500,000 people. Several hundred thousand more southerners hid in the forests or escaped to refugee camps in neighboring countries. By 1969 the rebels had developed foreign contacts to obtain weapons and supplies. Israel, for example, trained Anya Nya recruits and shipped weapons via Ethiopia and Uganda to the rebels. Anya Nya also purchased arms from Congolese rebels. Government operations against the rebels declined after the 1969 coup, and ended with the Addis Ababa accords of 1972 which guaranteed autonomy for the southern region.

 

The civil war resumed in 1983 when President Nimeiri imposed Shari'a law, and has resulted in the death of more than 1.5 million Sudanese since through 1997. The principal insurgent faction is the Sudan People's Liberation Movement (SPLM), a body created by the Sudan People's Liberation Army (SPLA). The SPLA was formed in 1983 when Lieutenant Colonel John Garang (bildet til høyre) of the SPAF was sent to quell a mutiny in Bor of 500 southern troops who were resisting orders to be rotated to the north. Instead of ending the mutiny, Garang encouraged mutinies in other garrisons and set himself at the head of the rebellion against the Khartoum government. Garang, a Dinka born into a Christian family, had studied at Grinnell College, Iowa, and later returned to the United States to take a company commanders' course at Fort Benning, Georgia, and again to earn advanced economics degrees at Iowa State University. By 1986 the SPLA was estimated to have 12,500 adherents organized into twelve battalions and equipped with small arms and a few mortars. By 1989 the SPLA's strength had reached 20,000 to 30,000; by 1991 it was estimated at 50,000 to 60,000.

 

Oneworld er et samarbeide mellom over 1000 organisajoner som arbeider for sosial rettferdighet. Det de har å si om Sudan er bl a følgende:

 

Facing Genocide: The Nuba of Sudan

Oneworld 21 July 1995

For several years, the Sudan Government has been systematically eliminating all independent Nuba leadership: chiefs, merchants, teachers, health workers - in fact anyone with an education - is liable to be arrested and tortured, executed or 'disappeared'. The aim is to decapitate communities and leave them without the means to defend their interests. Having completed the elimination of all actual or potential leaders in the towns, the government has turned to the villages. It has set up death squads that assassinate village leaders and educated people.

 

International Christian Concern er en organisasjon som samler inn informasjon om forfølgelse av kristne over hele verden. Deres materiale om Sudan er å finne på:

 

International Christian Concern Africa: Sudan

October 9, 2001 – The Government of Sudan, over the period of October 5, 6, and 8, bombed the town of Mangayath, killing one person and wounding six others.  The UN World Food Program evacuated their humanitarian personnel, because the bombs “endangered the civilian population gathered to receive life-saving humanitarian assistance.”   The UN World Food Program served about 20,000 people.  (Compass)

      

October 7, 2001 – The Government of Sudan dropped six bombs over each village of Gukic and Mayom Deng Akol in the Mangok district of Aweil East County, northern Bahr El Ghazal, murdering 15 non-Muslim children and one elderly woman, and injuring 8 more children. (CSI)

        

August 26, 2001 – A 13-year-old girl was critically injured after the Government of Sudan dropped six bombs from a high altitude Antonov bomber over a camp for the displaced coordinated by the Catholic Relief Services in Ngaluma. 

 

June 24, 2001 – A GOS plane bombed civilians in the town of Raga, southwest Sudan, killing 6 people and injuring several others. Earlier attacks on the town resulted in the death of 4 people and damage to a church school.

  

 May 28, 2001 – SPLA rebels claimed the GOS had burned 14 villages in the Nuba mountains, destroying 5,000 homes.

 

April 22, 2001 – A government bomber dropped 16 bombs on the town of Narus, critically injuring a child and destroying part of a Catholic school.

 

 

April 11, 2001 – Riot police surrounded the Episcopal All-Saints cathedral in Khartoum as people gathered outside the church to pray and church leaders inside the building were holding a press conference regarding the cancellation of their Easter celebration (see below). Clashes between the Christian worshippers and police broke out, resulting in the arrest of 54 more Christians and the injury of at least 7 people. Four women and two children were given 15 lashes and 47 men were sentenced to jail 20 day jail terms as well as receiving 20 lashes each. In addition to the arrests, church property was also destroyed by police using hand grenades.

 

March 8, 2001 – Two people were killed and four were taken hostage when GOS militia members attacked the Adventist Development and Relief Agency in Kiickuon, Upper Nile province. Other aid workers were taken to safety in Nairobi, Kenya. The four kidnapped persons included two Sudanese and two Kenyans. Three have since been released.

 

January 21, 2001 – Approximately 2,5000 GOS troops raided 15 villages in Aweil East County, killing at least 53 people and enslaving 72 women and children. Villages between Aweil and Akuem were torched.

 

 January 19, 2001 – The Fraser Cathedral in Lui was hit and severely damaged by bombs.

 

January 13, 2001 – Four villages in Aweil South County were attacked, resulting in 11 deaths and the displacement of over 2000 people. An additional 9 people were wounded and several children were enslaved by PDF forces.

 

Osv, osv.... Å gjengi hele terror- og folkemordloggen fra International Christian Concern her har liten hensikt, den kan leses på den oppgitte URL.  I stedet kan det være verdt å vise til at ICC langt fra er de eneste som omtaler Sudan som et terrorregime av verste skuffe. Amnesty International trenger vel ingen nærmere presentasjon. Hva de har å si om Sudan er bl a følgende: (På grunn av en forholdsvis streng Copyright-policy hos AI gjengis bare noen korte klipp fra deres dokumenter, men dokumentene i sin helhet er tilgjengelige på de oppgitte URLs).

 

AI Annual Report 1998 - Sudan

Courts imposed judicial punishments of flogging and amputation. Hundreds of women and children were abducted by paramilitary forces; the fate of hundreds of children abducted in previous years remained unknown. Scores of people were extrajudicially executed in the war zones.

 

AI Annual Report 1999 - Sudan

Courts imposed cruel, inhuman and degrading punishments. Hundreds of civilians were extrajudicially executed by soldiers and militia. Scores of women and children were abducted by soldiers and militia; the fate of hundreds abducted in previous years remained unknown.

 

Sudan: Indiscriminate bombing attacks on civilians must stop

Amnesty International 10 August 2000

Bombings of civilians by the Sudanese government air planes have resumed since July 2000 in the long running war in Sudan. Amnesty International today condemned these bombings as violations of international humanitarian law that prohibits indiscriminate and direct attacks on civilians and civilian objects

 

AI Annual Report 2001 - Sudan

In July alone, more than 250 bombs reportedly hit civilian targets in at least 30 separate incidents causing several deaths and disrupting the harvest and humanitarian relief in Bahr el-Ghazal.

 

Og når går fakkeltoget for de sivile ofrene for denne bombingen ”biskop” Stålseth ?

 

Human Rights Watch er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon som jobber på noenlunde samme måte som Amnesty International. Det de har å si om Sudan er bl a følgende:

 

BEHIND THE RED LINE Political Repression in Sudan

Human Rights Watch 1996

Since the National Islamic Front in Sudan took power following a military coup in 1989, it has created restrictions on daily life and political activity in an effort to maintain control. The Sudanese refer to these rules as the “red line,” and anyone who breaks the rules and crosses the line while expressing their political or civil independence is severely punished. …While Sudan has been involved in a civil war for much of the period since independence in 1956, claiming some 1.3 million civilians since 1983 as a result of targeted killings, indiscriminate fire, or starvation and disease, the conflict itself is deemed an inappropriate subject. Slavery continues today as tribal militias capture women and children as war booty in the civil war. These and other violations have created a repressive state “behind the red line.

Tallet 1.3 millioner er forlengst foreldet, muslimenes “mordtaksameter” tikker videre med vanvittig fart :

 

Radical Islam: No Stranger to Our Family

SUDAN: JIHAD AND GENOCIDE

The Voice of The Martyrs Newsletter Online, December 2001

More than 2 million people have died in an 18-year civil war in Sudan. That's nearly three times more than all combat casualties suffered by America in all its wars combined - from the American Revolution to the Gulf War (approximately 700,000 deaths).

 

Og hva har Stålseth, Ballo og andre av Talibans løpegutter i Norge hatt å si til dette ? De var jo så bekymret/forbannet pga sivile tap under USAs bombing av Afghanistan, men da var det jo muligens uskyldige muslimer det gikk ut over. Når muslimene fører en kombinert krig og folkemord hvor ofrene er kristne og animister spiller det tydeligvis ingen rolle.

 

Sudan's Unpunished Atrocities

News Article by NY TIMES on December 08, 1998 at 10:35:03:

Sudan's National Islamic Front Government has been conducting a genocidal campaign, increasingly driven by religion, against rebels in the predominantly Christian southern part of the country that has already claimed more victims than the conflicts in Rwanda, Bosnia and Kosovo combined. The overwhelming majority of the casualties are not rebels, but civilians who do not share the regime's radical Islamic ideology.

 

Faith and Belief in Sudan in the Midst of Persecution, Slavery, and Genocide

The human rights violations in Sudan are among the worst in the world, yet the media continues to play them down, dismissing them as improbable, impossible, and untrue. Are we to close our eyes to the massacre, abduction, rape, and enslavement of millions for their faith and forget the lessons learned by our nation's non-involvement at the beginning of Htler's devastation?

The number of Sudanese who have died from starvation, exploitation, and military attacks since 1983 is estimated to be between 1.5 to 2.5 million.  The systematic persecution of the Sudanese people by the Sudanese central government has forced 5.5 million people to flee their homes for safety.  Murder, rape, mutilation, forced conversions, enslavement are some of the means the radical Muslim government use in its attempt to Islamize the entire population.  The order has been given by Omar Hassan al Turabi, leader of Sudan’s Muslim Brotherhood (the spiritual leader of Sudan) that Christians, moderate Muslims, and animists (those following tribal religions) are infidels and can be killed on sight.  He takes pride in the fact that government soldiers kill and maim in the name of Allah (Mission Sudan).

 

Fathers Are Killed

If the father is out watching the cattle, the cattle will be taken or destroyed. If he is a young man, he will be forced into military service compelled to bring destruction upon his own people. If he is an old man, he will be killed or left to die of starvation.

 

Villages Are Burned

In keeping with the government's scorched-earth policy, the village, homes, and crops are burned.  No villages near the railroad lines remain unscathed.  Soldiers travel by train, stop at the nearest village, bring destruction, then load their prisoner and slaves on the train headed back north ("CSI Frees Slaves in Sudan").

 

Churches Are Destroyed

In the name of Islam, the churches are burned. Church members are sometimes thrown into burning church buildings. Pastors may be lowered alive into a pit, dowsed with gasoline, and set ablaze. Often they are crucified.

 

Catholic Church Accuses Khartoum Regime of Torturing Clerics

ISTANBUL, 11 September 1998 (Compass Direct)--Two Sudanese Catholic priests being kept under arrest in unknown locations in Khartoum since August 1 have been subjected to physical torture during the past six weeks, local church sources claimed today. According to Abel Alier, attorney for the Catholic Church in Khartoum, neither of the detained priests has been permitted by Sudanese authorities to see a lawyer.

 

Selv om verdenspressen stort sett forbigår blodbadet i Sør-Sudan i stillhet hender det at det enkelte historier slipper til, typisk når utlendinger som besøker området selv kommer i ildlinjen :

 

US/British Team Experiences Bombings of Civilians in Southern Sudan

On Saturday morning, February 27, during the opening of the first week-long seminar in Maridi, Sudan, the team witnessed the suffering and fear that Southern Sudanese face. A National Islamic Front (NIF) "Antonov" bomber attacked the hospital and market area, dropping six anti-personnel bombs. No direct hits occurred on this occasion, although several people were treated for shrapnel wounds at the hospital. On Wednesday morning, March 3, the NIF bomber returned, dropping no fewer than 16 bombs. The majority of the team and church leaders were together in an old school building on the edge of town for the seminar. The first two bombs landed on either side of the Episcopal cathedral, throwing shrapnel into the bishop's house and the tukels (mud huts with thatch roofs) of the cathedral staff. The next two bombs landed near the compound of the Roman Catholic church. One woman team member and the driver were in the CMS vehicle on the way to get supplies when it became a target of opportunity. The pilot presumably spotted the white roof of the vehicle and the dust trail as the driver attempted to find cover under some trees.

 

Sykehus bombet i Sør-Sudan, 11 drept

Aftenposten 5. mars 1998 kl. 19:42

Et sudanesisk regjeringsfly bombet torsdag et sykehus som drives av Norsk Folkehjelp i byen Yei i opprørskontrollert område i Sør-Sudan. 11 mennesker ble drept og 46 skadet da Antonov-flyet slapp 13 bomber på sykehuset i 11-tiden torsdag formiddag. Fem av bombene var fulltreffere, og en nyrenovert operasjonssal og et tilfluktsrom ble ødelagt, ifølge Dan Eiffe fra Norsk Folkehjelp. En av bombene landet på en gruppe pasienter, og syv ble drept. De måtte graves frem, sa Eiffe til nyhetsbyrået Reuters i Nairobi etter å ha snakket med personalet på sykehuset over telefon.En sykepleier og to barn var blant de drepte, i tillegg til en av Norsk Folkehjelps ansatte. Tilstanden er alvorlig for 11 av de skadede, som trenger øyeblikkelig evakuering.Det er andre gang på kort tid at regjeringsstyrkene bomber dette sykehuset. Sist var for to uker, men da var det ikke en fulltreffer, sier Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp til NTB.

 

Og hva hadde Bondevik, Ballo og Stålseth som var så bekymret for sivile ofre under USAs bombing av Afghanistan å si til denne bevisste bombingen av kirker, sykehus og sivile ? INGEN VERDENS TING, men hva annet kan man forvente av dobbeltmoralens voktere ?

 

Nytt bombeangrep mot Norsk Folkehjelp-sykehus i Sør-Sudan

Aftenposten 26.01.99 kl. 16:32

Sykehuset som Norsk Folkehjelp driver i Yei i Sør-Sudan ble utsatt for bombeangrep igjen tirsdag, mens flere norske politikere var til stede. Bombene traff ikke selve sykehuset, og etter alt å dømme kom ingen til skade. Både stortingsrepresentant Kjell Engebretsen (Ap) og AUF-leder Annicken Huitfeldt var til stede på sykehuset under angrepet. Også Norsk Folkehjelps Harald Øveraas og informasjonssjef Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp var med i delegasjonen, sammen med flere andre av Norsk Folkehjelps ansatte i Sudan og Kenya. Samtidig er utviklings- og menneskerettsminister Hilde Frafjord Johnson på reise i Sudan.

 

Selvsagt har det vært fredsforhandlinger, selvsagt har det vært inngått våpenhvile, og selvsagt bryter muslimene den i Sudan som ellers. Avtaler med vantro forplikter IKKE muslimer, det er uttrykkelig fastslått både i teori og praksis et utall ganger, så også i Sudan:

 

Bomberegn til tross for våpenhvile

Aftenposten 27. juli 1998 kl. 17:47 

De krigende parter i Sudan har inngått våpenhvile for å sikre at matforsyningene til Bahr el Ghazal kommer frem. Men mange steder i sør hagler bombene. Ikotos, nær Kirkens Nødhjelps stasjon, er et av stedene som nok en gang er blitt rammet av bomberegnet. Det er regjeringshæren fra Khartoum som bomber sine landsmenn i sør.

 

Doctors Group Says Bombs Killed Sudanese Civilians

The Associated Press Published: Feb 15, 2002

WASHINGTON (AP) - A Sudanese health worker and four other Sudanese civilians were killed when at least three bombs were dropped by government aircraft on the village of Nimne in southern Sudan, the international medical aid organization Doctors Without Borders said Friday. James Koang Mar, who was employed by the organization, worked in a primary health care unit in Nimne. He and the four others were killed last Sunday. That same day, the town of Akuem was bombed hours after a food airdrop by the U.N. World Food Program. Two children were killed.

 

Sudan Islamists kill more women, children

WorldNet  Daily Posted: February 22, 2002

Helicopter gunships of Sudan's militant Islamic regime killed at least 17 civilians, including women and children, and seriously injured many others during relief distribution by the U.N.'s World Food Program, according to international workers.

 

Sudan jihad forces Islam on Christians

WorldNet Daily March 4, 2002

Sudan's militant Muslim regime is slaughtering Christians who refuse to convert to Islam, according to the head of an aid group who recently returned from the African nation. The forced conversions are just one aspect of the Khartoum government's self-declared jihad on the mostly Christian and animist south, Dennis Bennett, executive director of Seattle-based Servant's Heart told WorldNetDaily. Villagers in several areas of the northeast Upper Nile region say that when women are captured by government forces they are asked: "Are you Christian or Muslim?" Women who answer "Muslim" are set free, but typically soldiers gang-rape those who answer "Christian" then cut off their breasts and leave them to die as an example for others.

 

http://www.shopnetdaily.com/store/item.asp?ID=9&ITEM ID=159

AFRICA'S FORGOTTEN WAR - the longest war of the 20th Century - is still in progress. Since 1955 the Muslim Arab North has been attacking the Christian Black South. This war has recently intensified with systematic, terror-bombing campaigns to civilian centers - hospitals, schools and churches.

 

Sudan: Convert to Christianity Forced into Hiding

Compass Direct 3 March 2002

A Sudanese convert to Christianity was forced into hiding the first week in February after severe beatings and torture by state security police, who for the second time refused to allow the former Muslim to leave Sudan through the Khartoum airport.

 

Sudan trapper opp krigen

Vårt Land 19 mai 2002

Oljen har snudd opp ned på den militære situasjonen i Sudan, åpenbart til regjeringens fordel….Rapporten «Avfolking av Sudans olje-regioner» er utarbeidet av European Coalition on Oil in Sudan, hvor en lang rekke kirkelige og ikke-kirkelige organisasjoner i Europa er med. De norske organisasjonene som er med, er Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Norges kristne råd, Strømmestiftelsen, Fellesrådet for Afrika og Støttegruppen for fred i Sudan.

 

Krig og olje. Rapporten, som er utarbeidet etter feltbesøk i Sør-Sudan i vår, er drepende i forhold til oljeselskapenes argumenter om at krigen i Sudan ikke har noe med deres aktiviteter i landet å gjøre. Det vises punkt for punkt hvordan sivilbefolkningen siden tidlig i 1999 er blitt systematisk fordrevet – og delvis slaktet ned – i betydelige områder rundt oljefeltene og langs tilførselsveiene.

Tidlig i 2000 stanset for eksempel Lundin Petroleum sin aktivitet fordi sikkerheten ikke var god nok. Ikke lenge etter satte den sudanske hæren i gang en brutal offensiv hvor de fordrev befolkningen langs tilførselsveiene til oljefeltene.

 

Sudan peace deal falls short - U.S. brokered agreement fails to actually end fighting

WorldNet Daily July 22, 2002

Though U.S. efforts to secure a peace deal in Sudan scored an important – albeit limited – victory July 20 when the Islamist government in Khartoum and Christian rebels in the oil-rich south agreed on a framework for peace, the deal will not translate into an end of the fighting anytime soon.

 

Men at avtalen ikke gjør slutt på kampene unnlot Piske og Steiningsminister Hilde Frafjord Johnson omhyggelig å nevne da hun ble intervjuet om den. For øvrig er selvsagt ikke muslimer like lite forpliktet til å holde denne avtalen som de er til å holde noen avtaler med vantro.

 

Sudan igen i borgerkrig

Politiken 2 september 2002

 Sudans regering har suspenderet fredsforhandlingerne med Sudans største oprørsgruppe, Det Sudanske Folks Befrielseshær, efter gruppen søndag erobrede den strategisk vigtige garnisionsby Torit i Sydsudan. 

 

Oprørsbevægelsen Det Sudanske Folks Befrielseshærs (SPLA) erobring af byen kom som en overraskelse for både oprørerne og den sudanske regering. SPLA har tidligere haft kontrol over byen, men mistede den i 1992. Efter det sudanske militær i weekenden angreb oprørene, kunne SPLA forsvare sig så godt, at de ikke blot jagede hæren på flugt, men også indtog Torit.

 

Bombs continue as activists pray for Sudan

WorldNet Daily Posted: September 13, 2002

Though the atrocities of Sudan's militant Islamic regime have been defined as genocide in a U.S. House resolution, activists say the situation has not received nearly the attention given to those who suffered under South Africa's apartheid regime.

 

Samaritan's Hospital Bombed in Sudan

Voice of The Maartyrs September 12, 2002

Today (September 12, 2002) the south Sudan town of Lui was bombed by the Government of Sudan (GOS). Lui is the home of the hospital operated by Samaritan's Purse, the Christian relief organization headed by the Reverend Franklin Graham. It was five years ago today that the hospital officially opened.

 

In the year 2000 the GOS bombed the town 7 times. Previously, the last bombing had been on December 29, 2000. These bombings come from Antonovs flying at high altitude estimated to be 14,000 feet above ground or more.There were no deaths, injuries or property damage. The resident Sudanese, as well as the American (5) and Canadian (1) and Kenyan (6) staff were terrorized and ran into the bush, under rocks, and into dug shelters.

 

Våpenhvile i Sudan

Nettavisen 15. okt 2002 15:55

Den sudanske regjeringen og representanter for landets største opprørsgruppe ble tirsdag enige om våpenhvile mens fredssamtalene pågår.

Våpenhvilen trer i kraft torsdag, og skal vare helt til forhandlingene er over, opplyser en talsmann for opprørerne til AFP.

Fredssamtalene har til hensikt å få slutt på borgerkrigen som har herjet landet i over tjue år. Samtalene mellom regjeringen og SPLA/M-geriljaen skjer under ledelse av Kenya, på kenyansk territorium. Over to millioner mennesker har mistet livet på grunn av konflikten, som startet i 1983.

 

'Anti-Islam' books spark fatwa

2002 WorldNetDaily.com Posted: November 9, 2002

To say that Kola Boof is the target of a fatwa sentencing her to death for blaspheming Islam only begins to tell the story of this controversial Sudanese-born author. Boof, who is now under the protection of U.S. government agents, told WorldNetDaily that her first book about women who live under Islam prompted a phone call from Osama bin Laden, with whom she had become acquainted in Marrakesh, Morocco.

 

"If I had the time, I would come there and slit your throat myself," she recalls bin Laden saying in February 1998.

 

Along with bin Laden, Boof's poetry collection in 1997 angered many Muslims in North Africa, but her writing did not meet the full wrath of militant Muslims until Sept. 26, when Sudanese diplomat Gamal Ibrahim issued the fatwa. The decree, calling for her to be beheaded, was given after a Shariah court in London's Islamic community declared her guilty of "deliberately and maliciously bearing false witness against religious sentiment and of willing treason against her Arab Muslim father's people and against her nation, the Sudan."

 

"As a black African woman, I cannot and will not be silent as black men in Arab nations are chained up like dogs to the back doors of Muslim households and fed, literally, from doggie bowls, I will not be silent as African women are raped, mutilated and mentally demeaned by sadistic human beings calling themselves children of Allah. I will not be silent as the number of little black boys who are sodomized by their Arab masters continues to soar, while even worse atrocities attend the lives of little black girls."

Kola Boof

Islamists leave 'killing field' of civilians

Team finds remains of unarmed villagers in southern Sudan

WorldNetDaily Posted: February 14, 2003

The bones of scores of villagers litter a "killing field" left in the wake of an unprovoked attack by Sudan's militant Islamic regime in which as many as 3,000 unarmed civilians died, according to a team of investigators. Dennis Bennett of the relief group Servant's Heart recently returned from Upper Nile Province where he and his colleagues heard local survivors tell of a massive attack they believe killed between one-third and one-half of the 6,000 people who lived in the villages of Liang, Dengaji, Kawaji and Yawaji. A woman from Dengaji named Tangook told Bennett's team that her two children, approximately ages 4 and 5, were killed in the late April 2002 attack by Arab soldiers. Two days after she fled to a neighboring village, men from Dengaji went back to find the bodies.

 

"My children’s bodies were being eaten by birds," she said, according to a transcript of a video interview. "The soldiers burned all our houses and took all our belongings. When the men went back to the village looking for [salvageable] items, they found almost nothing left."

 

Et angrep på ubevæpnede sivile med anslagsvis 3000 drepte. Ikke at vi forventer at det skal bekymre Stålsett, Køhn eller annet politisk korrekt avskum  i Norge, og det gjør det da tydeligvis heller ikke, men det illustrerer bare nok en gang hva slags dobbeltmoralens voktere som står i spissen for Den norske kirke.

 

International Christian Concern

20 Juli 2003

Twelve months ago, an historic peace deal was signed between the Government of Sudan (GoS) and the Sudan People’s Liberation Movement/Army (SPLM/A). US pressure (from the post 9/11 war on terrorism) brought the Islamic Govt. of Sudan to the table after 20 years of slaughtering the Christian South. Now, pressure has been eased on them and it looks like they are obstructing the accord and returning to their old ways. President Omar el-Beshir recently declared Khartoum “will never be secular and we will sacrifice our souls” to prevent this.” There is great concern that Washington will press for a “peace at any cost” deal. The GoS has repeatedly terrorized and starved its people and violated ceasefire agreements with impunity -- and impunity equals permission. Just last week GoS warplanes conducted bombing raids of twenty-five villages in northwest Darfur, western Sudan, killing at least 300 villagers and wounding 200, with many dying as victims of a “toxic gas.

 

Sudan peace accord under threat

BBC 14 January, 2004, 13:39 GMT 

Sudan's President Omar al-Bashir has ruled out any chances of a deal over three disputed regions at the ongoing peace talks in Kenya.

He said the talks with southern rebels had no authority to settle the status of Abyei, Nuba mountains and Blue Nile.

 

Correspondents say Mr Bashir's stand may scuttle the peace process.

 

Her ser man nok et eksempel på skjev fremstilling i norske medier. Den såkalte ”fredsavtalen” i Sudan mellom det muslimske nord og det siviliserte sør blir omtalt både titt og ofte og Piske & Steiningsminister Hilde Fravettet Johnson får en stor del av ”æren” for den. At avtalen ser ut til å ramle sammen forties imidlertid. Selvsagt vil den ramle sammen, fredsavtaler med muslimer KUNNE vært brukt til toalettpapir, hvis det ikke hadde medført fare for tarminfeksjoner. Den epilleptisk pedofile voldtektsmannen, landeveisrøveren  og slavehandleren  som grunnla islam satte selv presedens for at muslimer kan bryte avtaler med vantro etter eget forgodtbefinnende.. Det eneste den kebab-heksa i Bondeviks regjering har oppnådd er at de muslimske morderhordene i Sudan nå kan konsentrere seg å plyndre å drepe i en annen del av landet, nemlig i vest.

 

'Bad spirit' at Sudan peace talks

BBC 17 February 2004

Peace talks between the Sudanese Government and southern rebels have resumed in the Kenyan town of Naivasha. The talks were adjourned last month so government negotiator Vice-President Ali Osman Mohamed Taha could make the Hajj pilgrimage to Mecca. The final phase of talks will focus on an oil-rich area and power sharing. Accords have been signed on security and wealth sharing, but missed deadlines have led to fears that the government is stalling on a final deal.

 

Mr Taha met the leader of the Sudan People's Liberation Army, John Garang, as they attempt to find a solution to the conflict which has killed some 2m people.

 

Dette er typisk nyheter av en type som MLK (Muslimsk Løgnkringkasting) fortier. Hver gang det er utsikt til fred i Sudan gjør man et stort nummer av det, og Piske & Steiningsminister Hilde Fravettet Johnson gjøres til den store ”fredsskaperen” i Sudan. Når utviklingen derimot går i motsatt retning holder mullaene på Marienlyst (u)hellig kjeft om det. For en som baserer sin oppfatning av Sudan på MLK må det fortone seg som om det går jevnt og trutt mot fred, hvilket det slett ikke gjør.

 

Sudans krigar

Bergens Tidende Publisert: 31. jan. 2004, 06:00

Det var kanskje for godt til å vera sant. Den 21 år lange borgarkrigen i Sør-Sudan såg ut til å gå mot slutten, ei omfattande fredsavtale syntest å vera innan rekkevidde tidleg dette året. Jamvel ei fordeling av oljeinntektene var framforhandla. Men i ly av våpenkvila i sør har regimet i Khartoum intensivert den eitt år lange krigen i Darfur-provinsen i vest.

 

Ifølgje hjelpeorganisasjonar har meir enn 600.000 menneske flykta frå heimane sine, 95.000 av desse skal ha teke seg inn i nabolandet Tsjad. Landsbyar er jamna med jorda, avlingar er brende, eit ukjend tal menneske er massakrerte.

 

Har sprøytet HIV-smitte i blodet vårt

Dagen 24 mars 2004

– Regjeringens folk har sprøytet HIV-smitte inn i blodet på kristne, kuttet hender og føtter av dem, og slaktet mennesker her. Det er vitnesbyrd som Dagens journalist møter under en reise i Sør-Sudan. Historiene om påtvungen HIV-smitte er umulige å få verifisert på nøytralt hold, mens beretningene om lemlestelse og nedslakting er enklere å få bekreftet.

 

– Araberne stjal også våre kvinner og barn, og solgte dem som slaver, er andre vitnesbyrd.

 

Den som utpekes som ideologen bak overgrepene, er Hasan al-Turabi, leder av den sudanske organisasjonen al-Islamia.

 

– Han har fortalt hva slags metoder muslimer skal bruke mot de vantro, sier en kristen sudaneser. Det var al-Turabi som i sin tid fikk styrtet Sudans regjering og overtatt makten gjennom en hærgeneral.

 

– Allah befaler drap

Al-Turabi slet imidlertid med kristne og animistiske minoriteter i sør som nektet å gå over til islam. Når de heller ikke ville eller kunne betale den høye «kompensasjonen» som islamske ledere krevde av de «uomvendte og vantro», skal grusomhetene ha satt inn for fullt.

 

Siste uke i mai 2004 kom det melding om at det var undertegnet en slags fredsavtale mellom regjeringen i Sudan og SPLA (Sudanese People’s Liberation Army). Hvordan denne begivenheten ble omtalt i forskjellige medier kan være verdt noen kommentarer. Vi starter med CNN:

 

Sudan peace deal signed

CNN Thursday, May 27, 2004 Posted: 12:36 AM EDT (0436 GMT)

Sudan's government and main rebel group have signed historic agreements, paving the way for a final deal to end 21 years of civil war.

 

U.N. Secretary-General hailed the news as a "major step forward." The government and the Sudanese People's Liberation Army signed three protocols on power-sharing and administering three disputed areas of the country. Both sides hope to meet again to iron out further details in late June or early July.

 

But the deal signed Wednesday did not address conflict in western Sudan's Darfur region, where human rights groups accuse government forces and Arab militia of conducting a campaign of "ethnic cleansing" against that region's black Muslim population.

 

For det første kan man jo spørre seg om hvorfor CNN kaller dem “opprørere” (rebel) når de selv kaller seg frihetskjempere (Liberation Army). Er det bare muslimske terrorister som kan kalles frihetskjempere på  halal-cowboyenes språk ?

 

For det andre: Hvorfor kalles regjeringssiden for ARAB militia ? Og hvorfor kalles ofrene for den etniske rensningen i vest for MUSLIMER ? Er ikke regjeringssiden muslimsk ? Selvsagt er den det ! Når det gjelder ofrene, som omtales som muslimer er det en sannhet med modifikasjoner. Ofrene i Vest-Sudan er en blanding av kristne, animister og muslimer som står for en atskillig mer utvannet form for islam en hva regjeringen i Kartoum gjør. Likevel klarer CNN å fremstille muslimer som ofre. Det eneste positive som er å si om CNN sin dekning av denne begivenheten er at man fikk med seg at den såkalte fredsavtalen ikke omfatter Vest-Sudan.

 

Fra CNN forflytter vi oss til Burka Broadcasting Corporation (BBC) sin omtale av samme sak: 

 

Joy at historic Sudan peace deal

BBC Thursday, 27 May, 2004, 10:31 GMT

There has been a warm welcome for Sudan's peace deal paving the way for an end to Africa's longest-running war. But concerns are being raised that there will be no peace until a separate conflict in the Darfur region is ended. Joy and relief met the signing of key deals ending months of wrangling between the Islamic government and Christian and animist rebels.

 

Også BBC snakker om “opprørere” i stedet for frihetskjempere. De omtaler imidlertid skrekkregimet i Kartoum som ”islamistisk” og ikke som ”arabisk” slik CNN gjør. De fremhever også noe klarere at den såkate fredsavtalen ikke omfatter Vest-Sudan. I så måte er BBC sin omtale noe mer i overenstemmelse med de faktiske forhold enn smørja fra CNN.

 

Til slutt et eksempel på omtale i norsk presse, nærmere bestemt fra nettavisen.

 

Sudan-avtale endelig signert

Nettavisen 26.05.04 22:11

Myndigheter og opprørere i Sudan har i kveld undertegnet en rammeavtale som skal føre til fred i det borgerkrigsherjede landet. Det melder Reuters. Meldingen om at representanter for SPLA-geriljaen og myndighetene i landet nå har undertegnet den viktige avtalen, kom ved 22-tiden onsdag kveld. Det betyr at partene er blitt enige om de viktigste politiske og økonomiske spørsmålene.

 

- Jeg er svært glad for at den sudanesiske regjeringen og lederen for SPLA nå har kommet til enighet om rammeverket for en endelig fredsavtale i Sudan, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson i en pressemelding i kveld. Hun har fulgt forhandlingene på nært hold i Kenya.

 

- Dette markerer et nytt og viktig gjennombrudd i fredsforhandlingene i Sør-Sudan. Jeg håper dette også vil legge grunnlaget for en løsning på den humanitære krisen og kampene som foregår i Darfur-regionen, sier hun.

 

Så det ”håper” det satans nazi-ludderet som finaniserer opplæring i jødehat med norske skattepenger. Vi kan fortelle Piske- steinings- og korsfestelsesministeren at Sudan-analytikeren Gill Lusk tegner noen helt andre fremtidsutsikter i sin kommentar til BCC : ” Sudan analyst Gill Lusk says the arrival of peace in the south has enabled the government to switch military resources to Darfur.”. Vi kan også opplyse den hjernedøde halal-heksa om at de svarte i Dafour, også i følge BBC, forteller om helt andre tilstander: ” Black Africans in the region say Arab "Janjaweed" militias are chasing them from their homes and are working with government forces.”

 

Muslimene bryter våpenhvilen i Syd-Sudan

 

I over 20 år forsøkte den muslimske regjeringen i Khartoum ved hjelp av massemord, påtvungen sult og bortføring av kristne til slaveri i det nordlige Sudan å gjennomtvinge islamsk lov i det svarte og overveiende kristne Syd-Sudan. Forsøket lykkes aldri som følge av hardnakket motstand først og fremst fra Sudan People’s Liberation Army (SPLA). I januar 2005 ble det om sider undertegnet en såkalt ”fredsavtale”. Da hadde krigen i Syd-Sudan kostet over 2 millioner mennesker livet, og jaget dobbelt så mange på flukt.

 

Som om fredsavtaler med en muslimsk motpart har verdi som noe som helst annet enn i beste fall toalettpapir. Muhammed brøt selv fredsavtaler med ikke-muslimer, og han er som kjent muslimenes forbilde.

 

Dette med å bryte fredsavtaler med ikke-muslimer er også hjemlet i Koranen 9:1. Muslimene kjenner bare to slags fred. Den ene er den såkalte ”fred” som hersker når islam hersker, og som er et skinnbarlig helvete for ikke-muslimer. Den andre typen fred er såkalt ”hudna-fred”. Det er temporære fredsavtaler som muslimer kan inngå med ikke-muslimer når muslimene er militært underlegne. Dette er avtaler som det aldri er intensjonen å holde, de tjener KUN det formål å gi muslimene anledning til å bygge opp styrke, så de kan bryte avtalen og angripe når de står sterkt nok.

 

Fredsavtalen for Syd-Sudan fra 2005 var åpenbart en slik hudna-fred. Tirsdag 28 november 2006 angrep muslimsk milits SPLA-folk i byen Makal. SPLA slo kraftig tilbake og den muslimske militsen måtte trekke seg tilbake til byens flyplass, hvor det også var stasjonert enheter fra Sudans muslimske hær. Disse gikk deretter til angrep på SPLA som de blant annet beskjøt med tanks, noe som kostet hundrevis av sivile livet. Kampene har resultert i at FN har evakuert sine observatører fra området.

 

Noen annen reaksjon har de muslimske myrderiene ikke avstedkommet fra FN sin side. Hadde det vært israelske tanks som hadde drept hundrevis av såkalt ”sivile” palestina-arabere (les muslimske terrorister) hadde nok resolusjonskverna i klodens råtneste og mest korrupte terroristreir malt i høygir.

 

Den muslimske regjeringen i Khartoum er også uvillig til å respektere andre deler av den såkalte ”fredsavtalen”. De bryter også avtalens bestemmelser om at den ikke-muslimske del av befolkningen ikke skal være omfattet av den muslimske sharia-lov som blant annet påbyr kvinner å være tildekket. Det fikk den 27 årige sorte kristne kvinne Cecilia Holland nylig føle da hun ble arrestert på gaten i Khartoum for ikke å gå tildekket. Hun ble ført bort i en buss sammen med andre kvinner for samme forseelse. Neste dag ble hun dømt til 40 piskeslag og en bot på 10.000 dinarer, noe som tilsvarer ca 1/3 månedslønn.

 

Det hører med til historien at en av de såkalte ”arkitektene” til denne hudna freden var den tidligere piske- og steiningsminster Hilde ”Fravettet” Johnson i BondeSVIK-regjeringen.

 

Samtidig med nye overgrep mot den de ikke-muslimske befolkningsgruppene i det sydlige Sudan fortsetter også de arabiske muslimenes rasistiske folkemord på den sorte, hovedsakelig muslimske, befolkningen i Darfur. Her vil den muslimske regjeringen i Khartoum ikke tillate FN å intervenere, hvilket medfører at det internasjonale samfunn da unnlater å gjøre noe som helst. I Kosovo var muslimsk løgnpropaganda om at det foregikk folkemord på og etnisk rensing av muslimer nok til at United States of Allah (USA) og New Albanian Terrorist Organization (NATO) gikk til en totalt uprovosert krig mot Serbia. I Darfur er imidlertid de samme passive tilskuere til at sivile og ubevæpnede sorte muslimer myrdes av arabiske muslimer.

 

Religion of ”Peace” - FUCK OFF !!

 

Kilder:

WRAPUP- Hundreds killed in south Sudan clashes

Sudan Tribune 30 November 2006 via Den Danske Forening

 

The Sudan Slave Story ( via Den Danske Forening)

 

Islamic Extremists Whip Christian Woman

The Conservative Voice 29 November 2006  via Den Danske Forening

 

Det nye folkemordet i Vest-Sudan

 

Det at situasjonen i Sør-Sudan ser ut til å ha roet seg litt har ikke medført at muslimenes folkemord i Sudan tar slutt. Finansiert med norske skattepenger, rundhåndet utdelt av piske- steinings- & korfestelsesminister Hilde Fravettet Johnson fortsetter nedslaktingen på en annen kant av landet, nærmere bestemt i vest-

 

100 drept i Sudan

Nettavisen 20.10.03 14:47

Banditter drepte 100 mennesker g gjorde 15.000 hjemløse da de brant ned 15 landsbyer i det vestlige Sudan forrige uke. To av Sudans uavhengige aviser siterer politikeren Khalid Ballal, som sier angrepene mot landsbyene i Darfur-regionen skjedde torsdag og fredag i forrige uke. 15.000 mennesker skal ha blitt fordrevet fra hjemmene sine.

Rivalisering mellom arabiske kvegdrivere og afrikanske bønder er vanlige i området. Partene krangler ofte om svært små vannressurser, melder Reuters.

 

ARABISKE kvegdrivere ? AFRIKANSKE bønder ? Det må stå dårlig til med kunnskapene i norsk og geografi i Nettavisen. Alle impliserte parter her kommer fra Afrka, og er dermed afrikanske. Sakens kjerne er at det er MUSLIMER som myrder IKKE-MUSLIMER, men fantasien for å omskrive det finner stadig nye utløp både blant  journalister og andre politisk korrekte halalhippier. Nå er slett ikke Nettavisen generelt blant de verste på dette området, snarere tvert i mot, men noen ganger sitter vel motviljen mot å assosiere islam eller muslimer med noe negativt så langt ned i ryggmargen at den omtrent befinner seg ræva, det er den man ”tenker” med.

 

Krigsfly drepte 47 sivile

Nettavisen 02.12.03 19:27

47 sivile, de fleste kvinner og barn, skal ha blitt drept da sudanske fly gikk til angrep på landsbyer vest i Sudan mandag. 37 andre skal være såret. Angrepene mot landsbyene i området Jibal Nun i Vest-Darfur førte til at innbyggerne flyktet til fjellområder og andre landsbyer i nærheten, ifølge lederen for SLM-geriljaen, Abdel Wahed Mohammed Ahmed al-Nur, melder NTB-AFP.

 

Forrige uke anklaget SLM de muslimske makthaverne i nord for å ha drept 14 personer i flyangrep. Kampene har pågått siden februar, og mens opprørerne anklager regjeringen for å bryte våpenhvilen fra september, hevder myndighetene at områdene ikke omfattes av avtalen. Minst 3.000 mennesker er drept og hundretusener drevet på flukt i de vestlige områdene som grenser mot Tsjad.

 

Så mye for den ”fredsavtalen” som Piske og Steiningsminister Hilde Fravettet Johnson  påstår man har fått til i Sudan.

 

Beskylder hæren for massakre

Aftenposten 3 januar 2004

Opprørere i Darfur vest i Sudan hevder regjeringsstyrker har massakrert 200 landsbyboere og ber om hjelp fra det internasjonale samfunn. Ifølge Sudans frigjøringsbevegelse (SLM/A) har regjeringssoldater drept 200 sivile, inkludert kvinner og barn, i et angrep på landsbyen Sorra. Det var ikke mulig å få uavhengige bekreftelser av beskyldningene.

 

- Jeg ber det internasjonale samfunn undersøke dette folkemordet umiddelbart, sa Abdel Wahid Mohammed Ahmed el-Nur, talsmann for SLM/A. Han sier 4.000 landsbyboere har blitt tvunget på flukt fra seks landsbyer i nærheten av Sorra, av frykt for nye angrep.

 

- Folk lever som dyr i fjellene og dalstrøkene. Ingen har sendt noe til dem, sier talsmannen over satellittelefon. Opprørere hevder å ha tatt kontroll over byen Sherya, og drept 200 regjeringssoldater i kampene. Ifølge FN har over 600.000 mennesker blitt tvunget på flukt på grunn av kampene i Darfur-regionen, et fjerntliggende område på grensen til Tsjad.

 

600.000 mennesker drevet på flukt av Hilde Frafjord Johnson PERSONLIG. Det er den ”fredsavtalen” hun har ” meglet”  frem som gjør dette mulig. Uten den ville de terrorister hvis ærend hun løper hatt annet å tenke på ved å forsvare seg mot den kristne frigjøringsbevegelsen i syd.

 

Jaget på flukt av brutal milits

Nettavisen 10.01.04 00:12

Befolkningen i Darfur-provinsen i Sudan flykter i tusentall til nabolandet Tchad. Regjeringsmilitsen i Sudan plyndrer og brenner ned landsbyene deres, opplyser FN.

 

Siden april i fjor har nærmere 100.000 mennesker flyktet over grensen til Tchad. Ytterligere flere hundre tusen mennesker har trolig måttet flykte fra hjemmene sine i Darfur, opplyste en talsmann for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fredag.

 

- Sudanere som nylig er kommet til Tchad forteller om militsgrupper som tømmer, plyndrer og brenner hele landsbyer i Darfur, sier talsmann Ron Redmond. Han ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt militsen, kjent som «Janjaweed», er væpnet og trent av regjeringen i Khartoum, noe de lokale myndighetene i Darfur hevder.

 

- Beskrivelsene vi har fått er at det er en arabisk milits, sier han bare.

 

Og i Sudan er arabisk synonymt med MUSLIMSK, men hvorfor SIER man ikke det da ?

 

Sudan 'closes refugee camps'

BBC 16 January, 2004,

Some 600,000 people have fled the fighting in Darfur. The Sudan Government has shut down camps in the western Darfur region, where some 10,000 people had fled, an aid agency says. Medecins Sans Frontieres (MSF) says new camps have been set up in areas close to fighting, with no food or water.

 

The 10,000 people have fled into the bush, where there is little medical help or relief supplies, MSF says. Some 600,000 people have fled the fighting in Darfur, which threatens the peace process in the south.

 

"Among those who fled were families with severely malnourished children who had been under the care of MSF and did not arrive for their treatment," the aid agency said. The camps were in Nyala, capital of southern Darfur province. Diplomats have described the fighting in Darfur as "ethnic cleansing" with Arab militias, possibly backed by the government, destroying entire villages inhabited by dark-skinned people who speak African languages.

 

Western Sudan rebels 'fight back'

BBC 12 February 2004

Rebels fighting in western Sudan say they have been on the offensive just days after the president said they had been crushed. One group said it had cut communications between key towns in the Darfur region, while another claimed to have shot down a government helicopter.

 

A year of fighting has led some 800,000 people to flee their homes. Some accuse government forces of practising ethnic cleansing against non-Arabs in the region.

 

Colonel Omar Adam Issa from the Justice and Equality Movement (JEM) told the BBC's Focus on Africa programme that the rebels had taken six towns in Darfur.

 

"We killed nearly 270 government soldiers and recovered weapons and vehicles from the troops, we only lost 24 people and some of our men were injured," he said by telephone, claiming to be in western Darfur. He admitted, however, that the government was in control of Tine, on the border with Chad.

 

Mens det i Sør-Sudan er kristne og animister som har vært ofre for de arabiske muslimenes aggresjon er det noe annerledes i Vest-Sudan. Her inkluderer ofrene også muslimer, men typisk muslimer som er mer moderate, sekulariserte eller praktiserer en form for islam som er oppblandet med lokale stammereligioner. Det er tydeligvis ikke godt nok for de arabiske muslimene lenger nord i landet.

 

Sudan blamed for 'blocking aid'

BBC 6 March 2004

The Red Cross has accused Sudan of stopping aid workers reaching victims of fighting in the western Darfur area.

Its Horn of Africa head, Jacques de Maio, said "meaningful humanitarian operations" in Darfur had been made impossible since November.

 

"We believe there is a very serious crisis," he said.

 

About 600,000 people have fled and several thousand are believed to have died in the year-long fight between rebels and government forces.

The rebels of the Sudan Liberation Army and the Justice and Equality Movement accuse the Arab-dominated government of ignoring the black African inhabitants of Darfur.

 

The fighting in the area has intensified as government peace talks with southern rebels but not the Darfur guerrillas were reportedly nearing an end.

 

Massevoldtekt i Vest-Sudan

VG 19 mars 2004

Over 100 kvinner er blitt voldtatt av arabiske opprørere i Darfur vest i Sudan, melder FN. FNs koordinator i Sudan, Mukesh Kapila, sier til BBC at konflikten i Darfur nå utgjør den verste humanitære situasjonen i verden. Over en million mennesker er blitt utsatt for etnisk rensing, ifølge Kapila, som sammenligner situasjonen med den etniske rensingen under folkemordet i Rwanda i 1994.

-Dette er mer enn bare en konflikt. Det er et organisert forsøk på å kvitte seg med en menneskegruppe, sier Kapila.

 Arabiske opprørere, støttet av regjeringen, har drevet hundretusenvis av mennesker fra sine hjem i en gjengjeldelsesaksjon for et opprør i fjor, melder BBC.

 

Mass rape atrocity in west Sudan

BBC 19 March 2004

Arab militias, backed by the government, have driven hundreds of thousands from their homes, in retaliation for a rebellion launched a year ago by two armed groups.

 

Islamists rape 100 women in attack

WorldNetDaily Posted: March 20, 2004

Arab militias backed by Khartoum's radical Muslim regime raped more than 100 women in an attack in western Sudan. Mukesh Kapila, the United Nations coordinator for Sudan, told the BBC 75 people were killed in the attack on the village of Tawila two weeks ago.

 

"All houses as well as a market and a health center were completely looted and the market burnt," he said. "Over 100 women were raped, six in front of their fathers who were later killed." The attack, in which a further 150 women and 200 children were abducted, was one of many as village after village was razed by the militias, Kapila said. Hundreds of thousands were ousted from their homes and more than 100,000 have fled across the border into Chad, where they have continued to face cross-border raids. Kapila called for more international aid and urgent intervention to bring a ceasefire in the war.

 

Sudan's cleric-backed National Islamic Front regime in the Arab and Muslim north declared a jihad on the mostly Christian and animist south in 1989. Since 1983, an estimated 2 million people have died from war and related famine. About 5 million have become refugees. As WorldNetDaily reported, Khartoum government forces also are alleged to have gang-raped women, sometimes forcing them to deny their Christian faith or be killed.  Kapila said he was in Rwanda during the genocide of 1994 but still is "totally shocked" at what is going on in Sudan.

 

"This is ethnic cleansing, this is the world's greatest humanitarian crisis, and I don't know why the world isn't doing more about it," he told BBC Radio 4's Today program.

 

FN-folk sier Sudans regjering driver terror i Darfur

 VG 21 April 2004

Regjeringsstyrker og regjeringsstøttet milits driver ren terror mot svarte afrikanere i Darfur-regionen vest i Sudan. Overgrepene må betegnes som krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, mener FN. Øyenvitners historier om slike redselsgjerninger er så mange og stemmer så godt overens, at de ikke kan trekkes i tvil. Mange av beretningene stammer fra flyktninger som har greid å komme seg over grensen til nabolandet Tchad, heter det i en fersk FN-rapport.

 

-FNs utsendinger kunne se et urovekkende mønster i de svært omfattende og grove bruddene på menneskerettighetene i Darfur. Mange av disse kan karakteriseres som krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten, heter det videre.

 

Muslim Delegations Protest Leaking Of UN Report On Sudan

Dow Jones Newswires 22 April 2004 via JihadWatch

Muslim countries Thursday protested the leaking of a U.N. report that accused Sudanese forces of raping non-Arab women and girls, bombing civilians and committing other atrocities in what may amount to "crimes against humanity."

 

"This is a matter of concern to all of us," said Pakistani Ambassador Shaukat Umer in demanding an investigation into who passed the report to reporters. Umer, who was joined by delegates from Bahrain and Sudan in his protest, noted that Bertrand Ramcharan, the acting U.N. high commissioner for human rights, had denied that the report had been given to the news media by his office.

 

"The fact remains that this report has been leaked. It has been leaked from somewhere," Umer said. "Since member states apparently do not have this report, it would be reasonable to assume that it has been leaked from the office." The 13-page report was the latest expression of U.N. alarm about indications that thousands of civilians had been killed and hundreds of thousands driven from their homes following a rebellion in the province.

 

Det at rapporten har lekket ut er tydeligvis noe som ryster muslimene mer enn rapportens innhold.

 

Massehenrettelser i Sudan

VG 23 april 2004

Menneskerettighets-organisasjonen Human Rights Watch hevder at 136 mennesker er henrettet i Sudan sist måned. De oppsiktsvekkende beskyldningene om massehenrettelser rettes mot en regjeringsvennlig militsgruppe, skriver BBC News. Den skal ha gjennomført en nøye planlagt og velkoordinert henrettelse av 136 sudanere. New York-baserte Human Rights Watch skal ha fått opplysningene da FNs menneskerettighetskommisjon overtok en tidligere nedhysjet rapport om Darfur i Sudan. Human Rights Watch hevder at menn fra den etniske gruppen Fur i forrige måned ble omringet av regjeringsstyrker og fraktet i lastebiler til stedet der de skulle henrettes.

 

Og så kan man jo lure på hvor det plutselig er blitt av alle dem som skriker opp mot Israels målrettede henrettelser av Yassin og Rantisi. Er henrettelsene i Sudan helt i orden de, og er det i tilfelle det fordi de er målløse i stedet for målrettede ?

 

Folkemordet verden lukker øynene for

VG 2 mai 2004

Smilende kommer de ridende på hest. 30 tungt bevæpnede soldater fra den beryktede Jinjaweed-militsen. De håndhilser. Dette er mennene som har jaget over 750 000 mennesker på flukt. Jinjaweed-soldatene viser stolt fram våpnene sine. De holder til i en sudansk landsby rett ved grensen til Tsjad. I disse områdene herjer militsen nesten fritt. Siden august i fjor har folket i Darfur i Sudan blitt utsatt for de verste overgrep.  Først og fremst av arabiske Jiinjaweeds, som jobber hånd i hånd med det sudanske militæret. Hundrevis er drept, en rekke landsbyer brent ned til grunnen, flere tusen kvinner forteller om voldtekter, og både barn og gamle er drevet på flukt.

 

- Dette er den verste humanitære katastrofen i verden akkurat nå. Det som foregår, er etnisk rensing på lik linje med folkemordet som skjedde i Rwanda for ti år siden. Den gangen uttalte verden: «Aldri mer», sa FN-sjefen i Sudan, Mukesh Kapila, i mars.  Til tross for uttalelsen, verdenssamfunnet har gjort lite både for å stoppe overgrepene i Sudan og for å hjelpe flyktningene.

 

Men på typisk PK-maner unnlater kebab-rottene i VG å nevne at overgriperne er muslimer og ofrene en blanding av kristne, animister og nominelle muslimer som ikke blir ansett som muslimer av regimet i Khartoum.

 

Sudanese forces raid camp

BBC 10 November 2004

Sudan's security forces have again stormed a refugee camp in the troubled region of Darfur and attacked crowds. Police fired tear gas and assaulted residents at El-Geer camp near Nyala, hours before the UN's Sudan envoy was due to arrive, witnesses said. The UN and African Union are seeing the assault as a calculated affront, says a BBC correspondent from the scene…..

UN Special Representative Jan Pronk arrived at El-Geer camp and visited a medical clinic in the area where the attack took place. He has been travelling with the country's foreign minister. Both listened to the testimony of women who were the victims of the assault.

 

Government officials in the area knew the UN secretary general's representative would shortly arrive at the camp, says BBC correspondent Fergal Keane.

 

In spite of this, government forces staged two assaults on displaced people and would not desist from bulldozing their camp, despite the presence of UN representatives, the African Union and international aid agencies. At one stage, a plastic bullet was fired at a BBC cameraman standing next to a UN vehicle. Tear gas was fired at people, mostly women and children, queuing at a nearby medical clinic.

 

Sudan bars Darfur atrocity probe

BBC 13 December 2006

Sudan's government says it will not allow international investigators into the troubled province of Darfur to collect evidence on alleged war crimes. The ban comes as the chief prosecutor from the International Criminal Court told the UN Security Council that he wanted more co-operation from Sudan. Luis Moreno Ocampo said he had identified mass killings and rape but had not decided who to prosecute. Some two million people have fled their homes in the three-year Darfur war.

 

Sudan cool on UN peace force plan

BBC 13 January 2006

Sudan is not ready for a proposed UN peace force in Darfur, its foreign minister has told the BBC. Lam Akol said no official request had been made and that the money spent sending a UN force would be better used on helping the existing African force. The African Union (AU) has some 6,000 peacekeepers in Darfur but says they are under funded and may be withdrawn.

 

BESTIALSK BEHANDLING AV KVINNER

 

Som man vil forvente i et muslimsk land er behandlingen av kvinner et særdeles bloddryppende og brutalt kapittel. Men man kan jo starte med noe FORHOLDSVIS uskyldig :

 

Law bars women from dancing with men, as Sudan proclaims woman's liberty

News Article by ANEWS on May 11, 1998 at 13:29:04:

Law bars women from dancing with men, as Sudan proclaims woman's liberty

Sudan, Politics .The Sudanese government has enacted a new law banning women from dancing with men or in their presence during folklore celebrations or  wedding parties, the Sudanese daily al-Isbou' said. The paper added the Sudanese law prohibits men from styling women's hair, while tailors need special licenses to make women clothing. The Sudanese law also bars men from using women's compartments in public coaches.

 

Noen vil vel kanskje si at dette er jo omtrent det samme som hva som har vært og blir praktisert i visse kristne kretser her hos oss, men det er det faktisk IKKE. Det er faktisk en viss forskjell på selvpålagte begrensninger og hva som vedtas som et lands lover.

 

Sudan to Require Islamic Attire for all Women, including Women Who Enter Sudan

Reuters 05-JAN-99

KHARTOUM, Jan 5 (Reuters) - Sudan has imposed a new dress code on  women requiring them to wear Islamic attire and a headscarf and will deploy public order police to ensure that it is observed, the official news agency SUNA said on Tuesday. .."We are committed to ensuring that Islamic values are reflected on the life of society in Sudan and this does not contradict what others call human rights."

 

Skulle dette overføres på norske forhold kunne det være fristende å foreslå og rive sløret av muslimske kvinner i Norge, men det ville være riv rav ruskende galt. Man vet aldri hvorfor en muslimsk kvinne går med slør. Kanskje er hun banket av faren eller mannen til å gjøre det, kanskje skuler sløret merker etter siste gang mannen brukte den retten Koranen gir mannen til å mishandle henne, kanskje er hun den neste til å bli æresdrept. Det er ikke muslimske kvinner man skal rive sløret av, det er islam selv som skal avsløres. De muslimske kvinnene må selv ta skrittet ”from BEHIND the veil to BEYOND it”.

 

AI Annual Report 2000 - Sudan

On 14 June, 24 students were arrested and convicted by the Public Order Court on charges of committing indecent or immoral acts and wearing clothes which upset public feelings. The students were arrested at a picnic held with the permission of the University. They were convicted on the grounds that the female students were wearing shirts, trousers and T-shirts and that men and women were holding hands in the traditional Nubian dance they were performing. They were sentenced to up to 40 lashes each, and fined.

 

Students Publicly Flogged in Sudan for Girls Wearing "Pants" at Picnic

News Article by AFP on June 15, 1999 at 09:08:00:

KHARTOUM, June 15 (AFP) - A group of 25 students in Sudan were publicly flogged this week after a riverside picnic where some girls wore trousers was ruled immoral and riotous.

 

De som måtte ha forsøkt å trekke paralleller til kristne i Norge for det første klippet i  dette avsnittet har vel ramlet av lasset nå. Det neste man da tyr til er typisk at alle muslimer gjør ikke slik. Neida, det er riktig at ikke alle muslimer pisker jenter som går i bukser. I Kashmir velger man i stedet å skyte dem i bena, ref:

 

http://www.indiatimes.com/itit/30indi1.htm

By Rajat Pandit

Last year, there were a couple of incidents of girls wearing jeans being shot in their legs. ``My neighbour was one of them. She was shot at in Nowshara in broad daylight. Her family took her to the US for treatment but she still limps,'' says a young manager with a private firm.

 

Pisking eller å bli skutt i bena er imidlertid bare småtterier etter muslimsk målestokk:

 

Women and Girls Are Raped

The government has a policy of raping all women and girls who are abducted.  They are taken to "peace camps" where children are separated from their parents.  Part of the testimony of one rape victim is quoted below.  The testimony was given to an African Rights team member as part of a human rights monitoring program. "Very early in the morning the enemy came and surrounded the whole village.  Our family has two compounds.  They took sixteen people from just our family.  The soldier said, ‘You will come with us to Mendi.  If you refuse, you will be killed.’  On the way they said, ‘Something you have never seen before you will see it in Mendi. "After dark, the soldiers came and took the girls to their rooms and raped them.   I was taken and raped.  When you have been taken, the soldier who has taken you will do what he wants, then he will go out of the room, you will stay, and another one will come.  It continues like this "Every day the raping continued.  It is impossible to count the men who raped me.  It was continuous.

 

The rape of an 11 year old girl in police custody

N.J.(1) is an 11-year-old child who lives with her family in one of the camps designated for internally displaced persons (IDPs) on the outskirts of Khartoum, the capital of Sudan. She and her family came originally from the war torn area of Equatoria in the south of Sudan. On 5 May 1999 N.J. left the IDP camp of Suk Libya in Omdurman Province to visit some relatives in nearby Mayo camp. She got lost on her way home and was questioned by police officers, who mistook her for a vagrant child. She was taken to Soba police station in Omdurman where four police officers are reported to have sexually assaulted her. One police officer undressed her by force, threatening to beat her if she resisted. He then allegedly raped N.J. in the presence of the three other officers.

 

Er det slik vi vil at norsk politi skal oppføre seg når de finner en 11 år gammel pike som har gått seg bort ? Det kan nesten virke slik, etter som muslimer kvoteres inn på politiskolen.

 

Og voldtekt av vantro kvinner er altså noe islams læregrunnlag gir muslimene RETT for ikke å si plikt til. Muhammed praktiserte det selv, og kjeftet ved en anledning opp den røver- morder- og voldtektsbanden han ledet da noen av dem nølte med å forsyne seg av en slagen fiendes kvinner. Et eget vers (4:24) ble til ved denne anledning for å fastslå denne “retten”, en “rett” muslimske innvandrere gjør flittig bruk av i Norge, Danmark og Australia også, ref tilsvarende dokument om disse landene.

 

Men i Sudan nøyer ikke muslimene seg med voldtekt heller:

 

Mothers Are Mutilated

The mother will be molested repeatedly before the soldiers leave.  Her breast may be cut off because the soldiers know that then her baby will die of starvation.

 

Muslimene i Sudan er for for øvrig ikke alene om denne praksisen, den forekommer i Algerie også, ref :

 

Grusom massakre i Algeries hovedstad

Aftenposten 6. september 1997 kl. 15:00

49 sivile ble drept og rundt 60 såret i den blodigste massakren hittil i den algeriske hovedstaden. Islamske militante grupper antas å stå bak. Overlevende forteller at en væpnet gruppe på flere titalls menn kom til forstaden Beni Messous utenfor hovedstaden Alger klokken 22 fredag kveld norsk tid i et fattig boligområde kjent som Sidi Youssef. Beboere som var samlet på et lokalt torg ble hogd ned med kniver og økser, forteller de. - En baby ble halshogd, og da moren flyktet, ble det ene brystet hennes hogd av med et sverd, forteller vitnet.

 

Skal piskes 100 ganger

VG 23 desember 2003

Intisar Bakri Abdulgader (16) er mor til et lite barn. For det skal hun piskes 100 ganger. En kriminaldomstol i Sudans hovedstad Khartoum har brukt islams sharialovgivning for å finne passende straff for at Intisar Bakri Abdulgader (16) ble gravid og fødte en datter. 100 piskeslag var dommen som ble avsagt i sommer. Den skulle vært fullbyrdet søndag 21. desember, men av helsemessige grunner ble den utsatt til 23. januar.

 

En lege vurderte henne for å være for svak til å kunne motta piskeslagene, forteller henens advokat, Ismail Abusugrah, til nyhetsbyrået AFP. Advokaten har anket saken videre til en høyere domstol, blant annet med henvisning til at Intisar er kristen.

 

Amnesty International har klaget på dommen. Menneskerettsorganisasjonen peker på at alle som bor i Nord-Sudan dømmes etter islamsk lov, uansett om de er kristne eller muslimer. Som regel vil et barn av en muslimsk mann bli sett på som muslim, men ifølge AFP sier Intisars familie at tradisjonen ikke er slik i hennes familie.

 

Som regel vil et barn av en muslimsk mann bli sett på som muslim, men ifølge AFP sier Intisars familie at tradisjonen ikke er slik i hennes familie. I et intervju med AFP sier Intisar selv at hennes mor har forsøkt å få en rickshaw-fører som hun hevder heter Isam og skal være barnets far, til å gifte seg med henne.

 

Han nekter og vil ikke signere en erklæring til retten om at så er tilfelle. -Isam sa i retten at han ikke kjente meg og derfor ikke kunne ha sovet med meg, forteller Intisar mens hun koser med det lille barnet som kan koste henne en streng straff.  Det er ikke straffbart å gjøre en kvinne gravid utenfor ekteskap.

 

Nei, å GJØRE en kvinne gravid utenfor ekteskap er ikke straffbart, men det er straffbart for en kvinne å BLI gravid utenfor ekteskap – etter islam. Menneskerettighetene fastslår like retter for menn og kvinner, og likevel er det noen hjerneblåste halalhippier som under utdelingen av Nobels fredspris i 2003 påstår at det ikke er noen motsetning mellom islam og menneskerettigheter.

 

For øvrig vil vi gjerne gi en stor stjerne i margen til VG for at de dekker denne saken, verken Aftenposten, Nettavisen eller Dagbladet har noen omtale av den på sine nettsider pr 26 desember. Omtalte saken gjorde derimot Dagsrevyen (av alle !!) på første juledag. I Dagsrevyen sin omtale av saken fremgikk det for øvrig at man fra Regjeringens side ikke ville kommentere den. Ikke dårlig ! Piske og steiningsminister Hilde Fravettet Johnson  vil ikke kommentere saken, til tross for det ”engasjement” i Sudan det halal-ludderet vifter med til stadighet.

 

Vi er heller ikke imponert over Amnesty International sin reaksjon. På Dagsrevyen ga deres talsmann uttrykk for at han fant piskingen spesielt kritikkverdig fordi barnefaren gikk helt fri for straff. Er det slik å forstå at hvis faren også piskes gjør det saken bedre i AIs øyne ? Er det slik å forstå at sex utenfor ekteskap skal være straffbart ettter AI sin oppfatning ?

 

I følge VG sin dekning av saken argumenterer AI også mot piskingen med at jenta er kristen og ikke muslim. Er det slik å forstå at det ville vært OK å piske jenta hvis hun hadde vært så uheldig å være født inn i en pervers barbarisk kult grunnlagt av en pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler ? At advokaten hennes bruker argumentet om at hun er kristen er greit nok, hans jobb er å forsøke å redde henne innenfor det sudanesiske rettsystemet, eller rettere sagt URETTSYSTEMET, men at AI gjør det også er en implisit akseptasjon av at muslimske kvinner kan piskes.

 

Pressure mounts on Sudan over girl's flogging

The Scotsman 18 January 2004

SHE is a shy and naïve 16-year-old who, like many girls, was duped into a relationship with a married man by his promises of a brighter future. But unlike her counterparts in most countries, Intisar Bakri Abdulgader will pay for her mistake in a most horrifying manner unless her story’s impact on the West can save her life.

 

Abdulgader, from Sudan, is due to face 100 lashes next Friday for having sex outside marriage under the uncompromising Sharia law with which the Islamic Sudanese government rule. It is more than likely that this public flogging will kill the teenager, a prospect which has left her terrified and unable to eat properly since being sentenced last July.

 

Vel, det er i tilfelle ikke fra Norge presset mot å piske en 16 år gammel jente til døden kommer, Piske og Steiningsminister Hilde Fravettet Johnson  har ikke åpnet den skitne kjeften sin om saken. Også norsk presse fortier den, verken Aftenposten, Dagbladet eller Nettavisen nevner den på nettet, ikke en gang de ”kristne” avisene Vårt Land eller Dagen vil røre dette i sine nettutgaver. Av større norske aviser synes det kun å være VG som følger den. Den 26 desember skrev VG følgende:

 

Norsk protest mot pisking av sudansk jente

VG 26 desember 2003

En 16 år gammel sudansk jente ble i juli dømt til 100 piskeslag for å ha blitt gravid utenfor ekteskapet. Norske myndigheter lover nå å ta saken opp med myndighetene i Sudan….

 

Det eneste norsk MYNDIGHETER presterer er noe generelt pisspreik fra statssekretæren i UD. Derimot sier Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg følgende til NRK om saken:

 

- Arbeiderpartiet vil ta dette opp gjennom Sosialistinternasjonalen slik at det blir en sterkest mulig internasjonal opinion. Vi så i Nigeria, i en lignende sak, at internasjonalt press hjalp, og at en kvinne slapp straff,”

 

Nå har så visst ikke Arbeiderpartiet noe særlig å skryte av når det gjelder å konfrontere islam ideologisk, men sammenligner man hva Jagland sier at Ap vil gjøre med hva det patetiske statssekretær-kreket fra UD  gulper opp ligger Ap i det minste foran Bondevik & Co i så måte. Men det skal da heller ikke mye til for å gjøre det, sammenlignet med null er ethvert tall uendelig stort. Bortsett fra Mullah Krekar som statsminister finnes det knapt et verre tenkelig regjeringsalternativ i Norge enn den ynkelige forsamling høyforrædere mot menneskeheten som Bondevik står i spissen for.

 

Sudan : Islamic Law Imposed On Khartoum's Southerners - Christian Girl Whipped for Not Wearing Headscarf

Compass Direct 28 April 2004 via JihadWatch

Sudan’s Islamic regime in Khartoum lashed and fined a young Christian Sudanese woman in mid April for not wearing a headscarf in public in the capital city. Cecilia John Holland, 27, was given 40 lashes on her back and fined 10,000 Sudanese dinars ($40) by the Sizana Islamic Court in Khartoum on April 14, sources in the capital confirmed to Compass. A Christian born in southern Sudan, Holland was traveling by minibus to her home in the Khartoum suburb of Haj Yousif on the night of April 13 when she was arrested by a group of 10 public-order policemen, some in uniform and others in plainclothes.

 

She was just boarding the bus near Badr gardens in Khartoum Two at 9 p.m. when the police apparently spotted her. A police van pulled ahead of the bus, ordering the driver to stop, and Holland was dragged off the bus into the van. When Holland tried to pull free, protesting that she was a Christian and a southerner, she was struck with a hard blow on the neck and forced into the van. Four other women were already detained there, all wearing scarves, although their attire was tight and revealing.

 

With temperatures in Khartoum ranging between 100 and 105 degrees F., Holland was wearing modest long sleeves and an ankle-length skirt, but her hair was uncovered. The police told Holland she was being arrested for not wearing a scarf. No one in Khartoum, “even a non-Muslim,” she was told, was exempt from Islamic bans against wearing improper dress.

 

Two hours later, after seven more women had been arrested, the police delivered the van-load of detainees to the Dame police station, about 2.5 miles south of Khartoum’s city center. According to Holland, three of the women went elsewhere, but the remaining nine women were kept together in custody overnight.

 

En annen ikke-muslimsk kvinne ble også dømt til pisking i Sudan, men etter en storm av internasjonale protester ble dommen opphevet. Den ble påstått å være ”feil” fordi bare muslimer skal dømmes etter Sharia-loven. Det var åpenbart en utflukt myndighetene i Sudan brukte som følge av de internasjonale protestene. Hvor er det blitt av dette prinsippet i denne saken ? Her dømmes og straffes plutselig en kristen kvinne etter Sharia. Forskjellen er selvsagt at i denne saken skjedde det så fort at det ikke kom noen internasjonale protester.

 

SLAVERI I DET 21 ÅRHUNDRE

 

Kristendommen har i sannhet fått gjennomgå for Paulus sine ord om at en slave skal være lydig mot sin herre. Dette til tross for at slaveri åpenbart er i strid med en rekke andre vers i NT. Koranen derimot er HELT klar i sin akseptasjon av og støtte til slaveri, (2:178):

 

“O ye who believe! Retaliation is prescribed for you in the matter of the

murdered; the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female.”

 

Her innføres altså gradert menneskeverd mellom slaver og frie. Dette, foruten at Muhammed selv holdt slaver gjør slaveri til like rotfestet i Islam som tvangsekteskap. Muslimske skriftlærde er da heller ikke i tvil om det . I boken "You Ask and Islam Answers", sier Dr. 'Abdul-Latif Mushtahari, ved Azhar Universitet i Egypt,(pp. 51,52),

 

"Islam does not prohibit slavery but retains it for two reasons. The first reason is war (whether it is a civil war or a foreign war in which the captive is either killed or enslaved) provided that the war is not between Muslims against each other - it is not acceptable to enslave the violators, or the offenders, if they are Muslims. Only non-Muslim captives may be enslaved or killed. The second reason is the sexual propagation of slaves which would generate more slaves for their owner."

 

Her henvises det altså til krig som begrunnelse for å ta slaver. Det faktum at Geneve-konvensjonen selvsagt forbyr å bruke krigsfanger som slaver spiller tydeligvis ingen rolle. Men det er heller ikke å forvente, Geneve-konvensjonen er jo de vantros verk og som sådan underordnet Koranen, som norsk lov er underordnet Koranen for norske muslimer.  Hjemmelen for slaveri i Koranen er udiskutabel, og at dette også omsettes i praksis både i Sudan og i de land man selger slaver til fra Sudan er derfor helt naturlig:

 

The Plight of Christians

THE WASHINGTON TIMES Monday, August 18, 1997

The State Department recently published the first ever report on the state of religious freedom around the world and what the U.S. foreign service has been doing to uphold the principle of religious liberty… The details of Christian persecution are gruesome and widespread.  In the Sudan, Christians and animists in the South are forced into slavery in the North where they are used as concubines, beaten, tortured and forcibly converted to Islam.

 

Faith and Belief in Sudan in the Midst of Persecution, Slavery, and Genocide

Boys Are Enslaved

One of two fates awaits boys.  They may be sold to slave traders who will sell them to Muslim families in northern Sudan or maybe Libya.  Then will be given Muslim names, forced to renounce their Christian or tribal religions, say Muslim prayers, whipped, given little food, and have no contact with their families.

 

If a young boy is not sold into slavery, he is sent to an Islamic reeducation school where he will be forced to memorize the Koran in Arabic, renounce his religion, and participate in Islamic studies from early morning until late at night.

 

Sistnevnte er omtrent samme praksis som det de ottomanske tyrkerne hadde ovenfor den kristne (serbiske) befolkningen i hundrevis av år. Og noen skjønner ikke hvorfor serberne grep til våpen da de var truet av å komme under muslimsk styre på nytt.

 

Slavery Widespread in Sudan, Bishop Charges

The Catholic Church in Sudan is fighting the practice of slavery by buying children away from their captors, an exiled bishop has revealed. Bishop Macram Max Gassis of El Obeid estimated that 3,000 young boys and girls have been forced into slavery already this year. "The adolescent girls serve as concubines or 'pleasure instruments' for Muslim militia and the armed forces," the bishop said. "The boys are sent to so-called 'peace camps'-- military training camps where they are instructed in fighting and Islam."

 

Slavegjenkjøp holder Sudans menneskehandel i live

Aftenposten 08.07.99 kl. 17:25

Organisasjonen Kristen solidaritet internasjonal (CSI) har de siste dagene kjøpt fri 2.035 slaver i Sør-Sudan og opplyser at den har hjulpet 11.000 til frihet siden 1995. Gruppens metoder møter hard kritikk. Slaveriet i Sudan ble langt på vei avviklet av de britiske koloniherrene i årene rundt første verdenskrig. Menneskehandelen gjenoppsto etter at muslimske fundamentalister tok makten i Khartoum i 1989 og væpnet trosfeller i sør så de kunne slåss mot stammer og grupper som vil ha slutt på arabisk undertrykkelse av det kristne og animistiske flertallet i Sør-Sudan. Dermed gjenopptok baggara-folket slavetoktene britene hadde gjort slutt på.

 

Hvor innbitt kan dobbeltmoralen egentlig bli ? De kristne gruppene som kjøper fri slaver utsettes for kritikk, men de muslimene som tar slaver går fri for fordømmelse og kritikk !  Og dobbeltmoralen stopper ikke der:

 

Ugandan women

The Monitor  (Ugandisk Avis) 11-02-01 (Leserinnlegg)

You do not have to look beyond, as slavery is just next door to u in sudan here, where you as black you are held in chains and taken to serve some individual in the north. If anythijng they like young kids of 7 and 10 years as they can do anything to them, sleep with them and even leaving them starving to death.

 

Under rasismekonferansen i Sør-Afrika i 2001 begynte Afrika å forlange erstatning av Europa for slavehandelen. Det faktum at islam har ført flere slaver ut av Afrika enn hva det kristne Europa / Nord-Amerika har gjort, og at muslimene fortsatt bedriver denne handelen ble behendig omgått.

 

Arab masters raping boy slaves

WorldNet Daily July 18, 2002

Sudanese: 'If you refuse [sex], sometimes they would shoot you'

Adolescent boy slaves in southern Sudan report that their Arab masters routinely rape them, according to Freedom Now World News, which just returned from the embattled African nation. In an exclusive interview with WorldNetDaily, Maria Sliwa, reporter for Freedom Now and sociologist, discussed the widespread abuse of Sudanese slaves by their Muslim captors. Sliwa interviewed Denka chiefs, Arabs and former slaves while on a recent "fact-finding trip" in the slave regions of southern Sudan.

 

"The most marked thing that I noted was the admission of rape by a number of the young boys," she said.

 

Redeemed slave Deng Ayuel told Sliwa through a Denka translator, "I watched the Arabs rape my two sisters, and I watched many slave boys being raped as well. They would often take a girl or boy and do whatever they wanted with them sexually. I, too, was raped many times by my master and his Arab friends."

 

Names and Faces of Sudan's Slavery Statistics

Scoop Friday, 30 May 2003, 12:49 pm

Washington -- There can be no debate over whether slavery exists in Sudan. It has now been fully documented, according to the compilers of a comprehensive database that lists the names of 11,000 people who were abducted from rebel-held areas by tribal militias supported by the Sudanese Government

 

John Ryle, a board member of the Rift Valley Institute, a nongovernmental organization (NGO) headquartered in Britain that helped produce the "Sudan Abductee Database," spoke to journalists at the May 28 database launching. He said, "It was absolutely essential to establish a record" of abduction and forced labor that, while denied by some, has become an integral part of Sudan's 18-year long civil war.

 

Sammen med korstogene er jo gjerne slavehandel en av de ting som trekkes frem av det politisk korrekte avskum når den vestlige sivilisasjon skal mobbes og trakasseres og islams fortreffelighet fremheves. Det faktum at Muhammed selv, i motsetning til Jesus, både kjøpte, eide og solgte slaver holdes det typisk tett med. Faktum er at muslimene har bortført flere slaver fra Afrika enn kristne europeere, og hva mer er, de driver den ”butikken” den dag i dag.

 

Civil Rights Leaders Criticized for Silence on Sudan Slavery

Crosswalk 30 May 2003

(CNSNews.com) - Leaders of the U.S. civil rights movement are being taken to task for failing to make the human rights situation in the African country of Sudan a policy priority. The Islamic government of Sudan has allegedly facilitated the enslavement of Christians and animists in the southern part of the country for 20 years, long-time observers say, yet most American civil rights leaders have said little or nothing about the issue. Democratic presidential candidate Al Sharpton is among those criticizing his fellow civil rights leaders in the United States.

 

"I am outraged that more of us, particularly of the African American leadership, have not talked about the slave trade that I witnessed with my own eyes in the Sudan," Sharpton told CNSNews.com. Sharpton traveled to the Sudan on a fact-finding mission in the spring of 2001.

 

Sudan's Slaves

Frontpage Magazine November 25, 2003

Women and children abducted in slave raids are roped by the neck or strapped to animals and then marched north. Along the way, many women and girls are repeatedly gang-raped. Children who will not be silent are shot on the spot. In the north, slaves are either kept by individual militia soldiers or sold in markets. Boys work as livestock herders, forced to sleep with the animals they care for.

 

"Some who try to escape have their Achilles tendons cut to hamper their ability to run. Masters typically use women and girls as domestics and concubines, cleaning by day and serving the master sexually by night. Survivors report being called "Abeed" (black slave), enduring daily beatings, and receiving awful food. Masters also strip slaves of their religious and cultural identities, giving them Arabic names and forcing them to pray as Muslims."

 

Thus says one leading slavery abolitionist group. A former slave writes of "the rape of girls and boys alike, the forced circumcision of boys and girls, often with them fully conscious and screaming and having to be held down by many people. Sodomy and sadistic torture are common. Living hell." Another says. "Families were broken up, with children sometimes murdered in front of their mothers as a warning and because they were too much trouble. We cried out to the West, to the countries who said they believed in human rights, but they were indifferent to our agony."

 

Thank goodness, of course, that this is the stuff of a dark history that can now be comfortably condemned in the privilege of a civilized and complacent modernity. Oh, what awful times they were. Problem is, it's not some description of the ancient world or an example of the worst excesses of American slavery in the early 19th century. No, it's happening right now, and some of those who have escaped this evil have found sanctuary in Canada. They are willing to tell their stories,

if anyone will listen.

 

This is the reality of Sudan, a country with which Ottawa has good relations and a nation that is accepted in every major international organization, where it regularly votes to condemn liberal democracies. Because it possesses oil, many foreign governments who scream freedom

seem to become deaf and dumb about the obscenity of slavery.

 

There has been a civil war going on in Sudan for years, and after years of pain and struggle a peace treaty has been signed between the Islamic government in Khartoum and the black, largely Christian groups in the south. A referendum has been guaranteed to decide whether the south wants independence. The "yes" vote would be almost unanimous, but the Arab rulers in the north have enforced a waiting period of several years until this plebiscite can take place.

 

Vår egen Piske og steiningsminsister Hilde ”Fravettet” Johnson  har for øvrig hatt mer enn én finger med i den avtalen det refereres til og som gir muslimene adgang til å fortsette med folkemord og slaveri.

 

Sudan slave 'crucified'

WorldNet DailyPosted: April 7, 2004

After being nailed to a board by his master and left for dead – the last in a series of torturous acts – a Sudanese Dinka boy escaped from his bondage and lived to tell his horrific story. The story of "Joseph," a Christian, is told in a recent newsletter of the Persecution Project Foundation, an organization that monitors Christian persecution in Africa.

 

PPF's Brad Phillips recently returned from visiting Joseph, who originally was sold into slavery at age 7 in 1987.

 

"I had the privilege of spending a day with this amazing boy who is now called Joseph," Phillips wrote. "I spoke with him, I interviewed him, I saw his scars, and I saw his eyes. What I saw moved me, and still haunts me."

 

Phillips explains that since the 1980s, the Muslim National Islamic Front government has sanctioned the taking of Christians and animists from the south part of the nation to be sold to Muslims as slaves in the north. The two sides have been engaged in a civil war for several years.

 

As a 7-year-old, Joseph, then called Santino Garang, was sold to his master, Ibrahim. Though Joseph was given an Arab name, Ibrahim referred to him only by the pejorative "Abid," which means black slave, writes Phillips. For ten years, Joseph remained in bondage to his master.

 

"During his enslavement …," Phillips wrote, "he was often beaten, tortured and abused by his Arab master. African slaves, especially Christians, are viewed as lower than animals.

 

"Joseph was raised Christian. His desire to worship was mocked by his master, who told him every day for 10 years that he had no business worshipping since he was of no more value than a donkey."

 

One Sunday morning, Joseph heard the hymn singing of a Christian service. He joined into the worship, remembering church services from when he was a young boy. While Joseph was at church, some of the camels he was in charge of escaped, and his master flew into a rage. Ibrahim, Phillips writes, "swore he would kill Joseph and do to him what had been done to Jesus ... he would crucify him.

 

"After brutally beating Joseph on the head and all over his body, the master laid him out on a wooden plank. He then nailed Joseph to the plank by driving nine-inch nails through his hands, knees and feet. He then poured acid on Joseph's legs to inflict even greater pain, and finally left him for dead."

 

Miraculously, Joseph did not die, even though he lay on the plank for seven days. He survived through the kindness of his master's son, who brought him food and water, and eventually took him to a medical facility. "In case you are wondering," wrote Phillips, "no criminal charges were brought against Joseph's master, because he acted within his 'rights' under currently practiced 'sharia law.' To say that Christians are second-class citizens in much of the Islamic world (not just the Sudan) is a cruel understatement."

 

Sudan: 56 Boy Slaves Freed from Cattle Camps

JihadWatch 3 May 2004

A press release from Christian Solidarity International:

Abyei Mou (Sudan), Nairobi, May 3, 2004. 56 boy slaves were liberated at the end of April from the cattle camps of Arab nomads in the borderlands between northern and southern Sudan. Their liberation was a joint action undertaken by CSI and the Arab-Dinka Peace Committee based at the borderland market town of Warawar. The boys had been abducted during government sponsored jihad slave raids against Black African, non-Muslim communities in northern Bahr El Ghazal.

Upon releasing the slaves, the head of the Baggara cattle camps between the Bahr el Arab and Lol Rivers, Shegir Al Agar, claimed that the boys had been very happy with their masters, whom they affectionately called "father." However, interviews with the boys revealed a clear pattern of physical and psychological abuse. They reported cases of beatings, stabbings, boy rape, racial insults, death threats, and forcible conversion to Islam.

 

ANNET

 

Moslem convert to Christianity faces death for "apostasy" in Sudan: group

News Article by AFP on July 16, 1998 at 16:21:22:

Moslem convert to Christianity faces death for "apostasy" in Sudan

CAIRO, July 16 (AFP) - A Sudanese Moslem accused of "apostasy" could face the death sentence when he goes on trial July 23 in Sudan, an international Christian group said in a statement received here Thursday. Christian Solidarity International (CSI), based in Switzerland, said that Mekki Kuku is accused of "violating the Sudanese law on

apostasy" which is punishable by death, according to the statement received by AFP.

 

At et muslimsk land har dødsstraff for frafall fra islam er ikke på noen som helst måte oppsiktsvekkende, det må man forvente. Når dette likevel tas med er det bl a som en påminnelse om at dette gjelder norske muslimer også. Det er bekreftet gjentatte ganger av deres fremste ledere, senest av en representant for Ressurssenter for pakistanske i Redaksjon 21 på NRK 24 september 2001.

 

Også Sudans naboland får for øvrig føle en del av konsekvensene av den plyndring og det blodbad som foregår i Sør-Sudan:

 

Death toll in Kenya attack rises to 53

The Monitor (Ugandisk Avis) 29 December 2001

NAIROBI - At least 53 people have died after cattle rustlers from neighbouring Sudan ambush Turkana herdsmen in northwest Kenya's Turkana district, police spokesman Peter Kimanthi said here Friday. "Thirty-three Turkanas died in the attack, while 20 bodies of Toposas from southern Sudan were also later found in the surrounding bushes," Kimanthi told AFP by telephone. The attack occurred on December 21, but police only reached the remote area near the Sudan border on December 25.

 

USA navngir land som kan ha biologiske våpen

Aftenposten 19.11.01, kl 14:10

USA tror også Syria kan være i stand til å fremstille små mengder, mens Sudan har vist interesse for å kunne gjøre det samme. Hverken Syria eller Sudan har undertegnet konvensjonen fra 1972.

 

Et land hvor myndighetene altså har adoptert en politikk hvor ikke bare ikke-muslimer, men også de som de definerer som ”moderate muslimer” kan bli ”killed on sight” viser interesse for å skaffe seg biologiske våpen. Videre refleksjoner gjør seg selv. I Sudan kan vi selv i det 20 og 21 århundre se islams sanne karakter i fri dressur, hvor uforanderlig denne djevelskapen er. For dem som har sett den amerikanske science fiction serien ”Star Trek – The Next Generation” er det naturlig å sammenligne islam med det som i den serien kalles BORG. Det er en altødeleggende ukultur som er så aggressiv og så ubegripelig mye verre enn alt annet at sivilisasjoner som har stått mot hverandre og ført krig mot hverandre i århundrer slipper det de har i hendene for å komme selv arvefiender til hjelp hvis de trues av BORG.
 
Omtrent slik burde forholdet mellom islam og den siviliserte verden være. Uansett hva de som trues eller angripes av islam selv måtte ha på samvittigheten, det er en ubetydelig pytt sammenlignet med det osean av blod og tårer som islam har skapt, og fortsatt skaper. Animister i Sør-Sudan, kristne i Nigeria, ”avkristnede” europeere, ortodokse russere, jøder i Israel,  hinduer i India eller kommunister i Kina, det spiller ingen rolle, de har alle EN  felles trussel:  Islam.

 

Muslim paranoia: Enemies made us impotent!

Chicago Sun-Times October 26, 2003

I haven't really followed Sudanese current events closely since, oh, Gen. Kitchener's victory over the Mahdi at the Battle of Omdurman in 1898. But a recent story from that benighted land happened to catch my eye. Last month mass hysteria apparently swept the capital city, Khartoum, after reports that foreigners were shaking hands with Sudanese men and causing their penises to disappear. One victim, a fabric merchant, told his story to the London Arabic newspaper Al-Quds Al-Arabi. A man from West Africa came into the shop and "shook the store owner's hand powerfully until the owner felt his penis melt into his body."

 

I know the feeling. The same thing happened to me after shaking hands with Sen. Clinton. Anyway, as Al-Quds reported, "The store owner became hysterical, and was taken to the hospital." The country's "Chief Criminal Attorney General" Yasser Ahmad Muhammad told the Sudanese daily Al-Rai Al-A'am that "the rumor broke out when one merchant went to another merchant to buy some Karkady [a Sudanese beverage]. Suddenly, the seller felt his penis shriveling."

 

The invaluable Middle East Media Research Institute, in its exhaustive coverage, noted that the penises of Khartoum were vulnerable not merely to handshaking. "Another victim, who refused to give his name, said that while he was at the market, a man approached him, gave him a comb, and asked him to comb his hair. When he did so, within seconds, he said, he felt a strange sensation and discovered that he had lost his penis."

 

Stakkars jævler ! Dette må vel være det ultimate mareritt for folk med en sexfiksert pedofil voldtektsmann som "profet". Og tenk om virkningen varer inn i neste tilværelse også, og de sitter der uten å vite hva de skal foreta seg med de 72 Houris som Allah har skjenket dem (Houris er de himmelske skjønnheter som venter i Paradis for dem som dreper og dør for Allah). NÅ skjønner man plutselig hvorfor Muhammed (pigshit be upon him) forbød muslimer å hilse på vantro, de kan miste potensen av det.

 

Appropos det, mon tro hvor mye Gilde og Stabburet og andre som produserer halal-mat i Norge skal ha for å blande litt saltpeter i den smørja de leverer ? I tidligere tider brukte visstnok Forsvaret å gjøre det med maten til rekruttene, for å dempe sexdriften, onde tunger påstår at de gjør det fremdeles. Påbud om saltpeter i halal-mat kan kanskje redde et voldtektsoffer eller to.

 

En mer detaljert omtale av samme sak ligger på:

 

Panic in Khartoum: Foreigners Shake Hands, Make Penises Disappear

Middle East Media Research Institute 22 October 2003

 

SUDAN : SECURITY FORCES DISRUPT ANGLICAN SCHOOL CONSTRUCTION

Compass Direct 18 March 2004 via JihadWatch 

Security forces in the government-controlled state of Upper Nile in southern Sudan disrupted the construction of an Anglican church school in Renk last week, halting the builders and detaining the diocesan building supervisor for four days. Claiming that the Episcopal Church of Sudan (ECS) school site had been earmarked for use by an Islamic non-governmental organization, members of the security forces came to the site on March 10 and forced the builders to stop work.

 

Timothy Manyuan Atem, designated as the diocese’s building supervisor, was arrested the same day and kept in custody until March 14. “Actually, the people who arrested him were not even in connection with the government,” a church spokesman from Renk told Compass. “They were security people who were trying to harass us.”

 

It was the second time in less than three weeks that local security forces had interfered in the rebuilding of the ECS school, run under the auspices of the Diocese of Renk. A similar attempt occurred on February 21, when the Khartoum-appointed commissioner in the region took action to restrain security forces trying to stop the construction.

 

“This second incident demonstrates systematic interference in the church’s work by security forces,” ECS Bishop of Renk Daniel Deng Bul declared in a written statement on March 13.

 

Barna på bildet til høyre er fra Sør-Sudan. Er de fattige ? Ja, det er de, de hører til den fattigste delen av befolkningen i et av verdens fattigste land. Er de undertrykket ? Ja, det er de. Som kristne i det muslimske Sudan er de knapt for annenrangs borgere å regne en gang. Driver de terror ? NEI, det gjør de ikke ? Men det skulle de jo ha gjort, ikke sant Terror-”biskop” Gunnar Stålsett ?  Det er jo fattigdom og undertrykkelse som liksom skal være ”røttene” til terror i følge det politisk korrekte Norge. I så fall ville den kristne befolkningen i Sør-Sudan ha sprengt en bombe eller 10 på busser eller tog hver eneste dag, kapret minst ett fly pr mnd og crashet det i Mekka eller Medina. Men de gjør det IKKE. De gjør det ikke først og fremst fordi de er kristne, men fordi de IKKE er muslimer.

 

Heller ikke hinduer, buddhister, bahai eller andre som er fattige og/eller undertrykket driver terror, det er for alle praktiske formål kun muslimer som gjør det, og de gjør det fordi islam ER terror, fordi islam ble grunnlagt av en pervers pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler som under drapstrussler påtvang folk islam, som torturerte og drepte fanger og som lovpriste snikmord. Dette VET teologene Stålsett og Bondevik, likevel benekter de at terror har noe med islam å gjøre. Det kan IKKE unnskyldes med naivitet og uvitenhet, ikke for disse to. De snakker mot bedre vitende, på godt norsk heter det å lyve så det renner av dem. Gjennom sine løgner bidrar de til å tåkelegge at terroren har ikke røtter, ikke i flertall, den har en ROT, og den heter islam. Dermed er de også direkte medskyldige i hver eneste terroraksjon. Tilgi dem IKKE for de VET hva de gjør.

 

Norsk uhjelp til regime som KORSFESTER BARN Diktaturer og røverstater FRÅTSER I NORSK UHJELP

Fremskritt 8 Lørdag 27. mars 2004

Den afrikanske staten Sudan praktiserer henrettelse ved kors-festelse og steining. Samtidig gir Norge millioner direkte til det islamistiske terror-regimet. Diktaturer og gjennomkorrupte regimer mottar milliarder i norsk uhjelp. Det fremgår av Utenriksdepartementets (UD) egne dokumenter. I juli 2002 ble 88 mennesker, deriblant to barn, dømt til døden ved hengning eller korsfestelse etter et opprør i Vest-Sudan, etter at de var blitt torturert før retts-saken, ifølge Amnesty Inter-national. I borgerkrigen mot de kristne i Sør-Sudan har det islamistiske regimet korsfeset hele den mannlige befolkningen i enkelte landsbyer, hevder rapporter fra øyenvitner.

 

Også fire katolikker er blitt korsfestet, ifølge Vatikanets radiostasjon. I 2002, altså det året én av regimets spesialdomstoler avsa korsfestelsesdommen mot de 88, mottok Sudan 40,6 millioner kroner fra Norge, delvis for å styrke regimets "kapasitet mht sivil administrasjon og tjeneste-yting", som Utenriksdeparte-mentet skriver i sin fagproposisjon. for 2004.

 

Og bistanden bare øker: I 2004 bør Norge "lede an i giverlands-innsatsen" overfor Sudan, ifølge departementet….

 

- Bistanden til Sudan er veldig betenkelig. Det er ikke akseptabelt å gi bistand til et ekstremt regime som mangler respekt for de mest grunnleggende menneskerettigheter, sier Morten Høglund, FrPs utenrikspolitisk talsmann. Han vil ta saken opp med utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF). Høglund synes det er selsomt at en statsråd fra KrF vil gi penger til et regime som dømmer barn til døden ved korsfestelse.

 

Det islamistiske Sudan har erklært hellig krig mot alle "vantro", og huset for få år siden al-Qaida-leder Osama bin Laden. Regimet er ansvarlig for over to millioner døde i borgerkrigen mot de kristne i sør, anslår USAs flyktning-komité, altså like mange som Pol Pot i Kambodsja. Regjeringen står bak massedrap, massevoldtekter, utstrakt bruk av tortur, ofte utført i såkalte spøkelseshus, slave-handel med kvinner og barn, amputasjoner og utsulting av hundretusener, fastslår tunge menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty, Human Rights Watch og Freedom House.

 

Og uhyrlighetene har fortsatt gjennom 2003, fastslår Amnesty i sin rapport til FN datert 1. mars 2004. Så sent som 19. februar slo Amnesty alarm om fare for steining av kvinnen Alakor Lual Deng. 18. februar iverksatte Amnesty en hastekampanje mot piskingen av en 15 år gammel jente som har tapt i siste anke-instans, etter at den islamistiske Sharia-domstolen idømte henne 100 piskeslag for å være gravid og samtidig ugift. 14. oktober ble 16-åringen Mohamed Hassan Hamdan dømt til kryssamputasjon, det vil si avhugging av høyre hånd og venstre fot, etter en farsepreget rettergang. Likevel fortsetter millionene å rulle fra utviklingsminister Frafjord Johnson.

 

Vel, i motsetning til Fremskritt kaller ikke vi Hilde Fravettet Johnson for utviklingsminister. Vi kaller henne piske og steiningsminster, for det er det hun i realiteten er, bl a med sin støtte til det regummierte Taliban-regimet i Afghanistan. I lys av hva Fremskritt her skriver er hun nå også korsfestelses og amputasjonsminister.

 

*  *  *

 

Sist oppdatert: 18. februar 2007

 

Tilbake til muslimske forbrytelser verden rundt

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com