web space | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

PRESENTERER

BOSNIA

 

 

NYTT SPRINGBRETT FOR GAMMEL TERROR

 

Dette dokumentet beskriver en del av islams og muslimenes forbrytelser mot menneskeheten i Bosnia. Det er basert bl a på to bøker, se referanser til slutt, samt kilder på internet hvor URL er oppgitt, sammen med tittel og korte utdrag. Omtalen er inndelt i følgende avsnitt:

 

·        HISTORISK BAKGRUNN

·        USAS OG SAUDI-ARABIAS JIHAD I BOSNIA
- Bosnisk/muslimsk “fotball”
- Srebrenica 10 år etter

·        ISLAMISERING OG SPRINGBRETT FOR TERROR I EUROPA
- Indre forhold
   -  Bosnisk lov diskriminerer ikke-muslimer
- Bosnia som terrorbase

·        NAZI-PESIDENTEN SOM USA, EUROPA OG IRAN HYLLET
-
 Betalt av Al Qaida

 

De enkelte avsnitt er bokmerket, for å gå direkte til et bestemt tema, klikk på linken ovenfor. Det er også tre eksterne linker som kan anbefales som et korrektiv til den syndflod av politisk korrekte løgner og halve sannheter som PK-media spydde ut under konflikten i Bosnia på 90-tallet, og fortsatt spyr ut når anledningen byr seg, nemlig følgende:

 

Emperor’s New Clothes on Yugoslavia.

Yugoslavia, Bosnia and Hercegovina, Croatia . . . Alternative views of some commonly used terms, "facts", stories . . .

Serbianna

 

Med Bosnia sin sentrale plassering i Europa løper området sin historie ofte sammen med de omliggende land, og en omtale av islams forbrytelser i Bosnia må derfor nødvendigvis også ta med en del om de omliggende land.

 

HISTORISK BAKGRUNN

 

Etter serbernes nederlag i Kosovo i 1389 og Konstantinopels fall i 1453  lå veien åpen for de tyrkiske muslimske morderhordene til å oversvømme Balkan, og de lot ikke sjansen gå fra seg. To ganger skyllet denne flodbølgen av barbari og terror mot Wiens porter, første gang i 1529 og siste gang  i 1683. Begge gangene mislykkes de, og deres nederlag i 1683 markerte begynnelsen til slutten for det ottomanske imperium.  Men ikke alle slapp like lett unna som Wien. Bosnia hørte til de områder som halvmånens barbariske mørke senket seg over i flere århundrer. Det var Kong Steffan av Bosnia som i 1456 overga seg og sitt land til muslimene, nærmere bestemt til Mahomet II mot løfte om at han og hans sønner skulle få beholde livet. Men Mahomet II var ikke særlig begeistret for sin nye vasall. Han konsulterte sine skriftlærde som forsikret ham om  at et løfte til eller avtale med en ikke-muslim var fullstendig verdiløs og ikke forpliktende for en muslim.  Den bosniske monarken ble kalt til sultanens palass og beordret til å overgi sitt sverd.  Det gjorde han, og ble prompte halshugget med sitt eget sverd (ref 1, side 261)

 

Som befolkningen i andre erobrede områder ble de kristne i Bosnia gjort til annenrangs rettsløse borgere som aller nådigst fikk beholde livet. Et særdeles nedverdigende fenomen som de ble utsatt for i flere hundre år går under navnet devshirme. Det innebar at hvert år ble 1/5 av et kull kristne gutter fratatt sine foreldre med makt, omvendt til islam og tvunget inn i sultanens tjeneste.  Til en fastsatt dato måtte fedrene stille med sine gutter på kunngjorte steder, og de muslimske herskerne valgte ut de som de ville ha.  Kristne familier som prøvde å unndra seg dette ble hardt straffet. Når det gjelder hvor mange som ble tatt hvert år varierer tallene en god del i forskjellige kildene, noen antyder 1000, andre så mange som over 10.000 (ref 2, side 231). Dette var rent slaveri, kombinert med tvangsomvendelse.

 

I århundrene etter Kosovo og Konstantinopels fall var det til stadighet kriger og konflikter mellom det ottomanske imperiet og forskjellige kristne nasjoner i Europa. En detaljert beskrivelse av disse hører ikke hjemme her, interesserte henvises til ref (2). Ofte var imidlertid de kristne vel så opptatt med å drepe hverandre som å forsvare seg mot islam, og ved mer enn en anledning ble en kristen gruppering dolket i ryggen av andre mens den var opptatt med å bekjempe og forsvare seg mot islam.  Særlig var bitterheten stor mellom katolikker og ortodokse. Etter Bysants og Konstantinopel sitt fall kom russerne til å se på seg selv som deres arvtakere, og Moskva som det tredje (og siste) Roma, dvs kristenhetens sentrum. Dette er en tanke som har holdt seg til denne dag, tvers gjennom nesten hundre år med ateistisk kommunistisk diktatur.  I denne rollen hadde russerne selvsagt en plikt til å søke og befri sine ortodokse trosbrødre på Balkan, herunder Bosnia, fra muslimsk tyranni. Men de hadde ikke styrke til å utfordre det ottomanske imperiet alene, de trengte hjelp fra den andre kristne stormakten som grenset til tyrkernes imperium, Østerrike-Ungarn.

 

I 1737 forente russerne og østerrikerne sine krefter mot muslimene, og russerne krevde bl a at det ottomanske imperium skulle oppgi kontrollen over Bosnia.  Russerne og tyrkerne utkjempet et slag ved Khotin, og 90.000 tyrkere ble slått av en litt tallmessig underlegen russisk styrke som gjorde kort prosess med de ca 17.000 muslimene som til slutt overga seg. Men russernes triumf ble kortvarig. Østerrikerne fikk kalde føtter, og sluttet fred med tyrkerne Dermed ga russernes militære seire ingen uttelling i form av befrielse av Bosnia fra islam. (ref 1 side 359).

 

I april 1828 brøt det igjen ut krig mellom Russland og det ottomanske imperiet. Bosnia, som ble ansett for å være en lojal muslimsk provins nektet å sende soldater for å slåss for sultanen mot russerne. I juni 1828 gikk russerne over Donau, tok Varna i oktober og fortsatte fremrykkingen over fjellene på det sørlige Balkan. De tok Edirne bare ca 80 km fra Istanbul. Da var imidlertid deres krefter oppbrukt, med sykdom herjende i rekkene hadde de ikke nok soldater til å gi seg i kast med å erobre Istanbul. Men denne gangen var det russiske blodet ikke spillt forgjeves. Tyrkerne var ikke klar over hvor utmattet russerne var, og skremt av trusselen mot Istanbul gikk de med på en fredsavtale som medførte at millioner på Balkan fikk kastet det muslimske åket av. Bosnia forble imidlertid under muslimsk kontroll. (ref 1 side 391).

 

I 1853 brøt det på nytt ut krig mellom Russland og Tyrkia, og i et skittent forræderi sluttet England og Frankrike seg til Tyrkia, noe som i sin tur førte til det felttog som historien refererer til som Krim-krigen. Russerne tapte, og deler av de områdene som var befridd fra islam ca 25 år tidligere ble igjen oppslukt av halvmånens blodstenkte mørke.  Men det fortsatte å ulme på Balkan. I 1875 brøt det ut opprør i Bosnia og i den hovedsakelig kristne byen Batak i Bulgaria. Sistnevnte slo tyrkerne ned med en slik råskap og brutalitet at det sendte sjokkbølger verden over.  Kvinner og barn  ble stuet inn i kirker, hakket i småbiter og brent levende.  ( ref 1 side 393-394).  Også kristne har selvfølgelig begått tilsvarende forbrytelser i Jesu navn, men det er en vesentlig forskjell. Muslimenes dyriske opptreden i 1853 er til forveksling lik deres forbilde, Muhammed, sin opptreden i mange av de ca 80 overfall han planla og til dels deltok i. Tilsvarende opptreden fra kristne sin side er imidlertid et univers fra alt deres forbilde, Jesus, sa og gjorde.

 

På Berlinkongressen i 1878 ringte  frihetsklokkene nok en gang for Bosnia. Svekket av nederlag både på Balkan og i Nord-Afrika hadde tyrkerne ikke annet å gjøre enn å akseptere samlede krav fra Russland, England, Frankrike og Italia.  Romania  og Serbia fikk sin frihet, Montenegro fikk sine grenser utvidet og Bosnia gikk over fra å være en del av det ottomanske imperiet til å være en del av Østerrike-Ungarn. (ref 1 side 395). Da det ottomanske imperiet omsider ga slipp på Bosnia var 90% av jordeierene muslimer og 90% av leiglendingene kristne (ref 1, side 211) Det sier litt om islam som kolonimakt.

 

Bosnia var fortsatt en del av Østerrike-Ungarn da de berømte skuddene som utløste første verdenskrig smalt i Sarajevo 18 juni 1914. 14 november 1914 gikk Tyrkia med i denne krigen på Tysklands side og sultanen i Istanbul, i sin egenskap av kaliff, ærklærte krigen for å være Jihad – hellig krig mot de vantro, med unntak av Tyrkias to ”kristne” allierte, Tyskland og Østerrike-Ungarn.  Det var imidlertid en Jihad som tyskerne, østerrikerne og tyrkerne tapte, og for Bosnia sitt vedkommende ble resultatet at det ble en del av Jugoslavia.

 

Under den annen verdenskrig stakk islam nok en gang sitt heslige ansikt frem på Balkan. Mens serberne betalte en fryktelig pris for sin motstand mot nazismen var de bosniske muslimene og de katolske kroatene nazistenes bødler på Balkan. I Time Life sitt verk om annen verdenskrig sies det at deres grusomheter mot serberne fikk selv garvede SS-folk og gestapister til å kaste opp. Det ble også opprettet en egen muslimsk SS-divisjon i Bosnia. Divisjonens symbol er vist til venstre – hakekorset og islams sverd. For nærmere omtale av denne divisjonen se: WSSOB - 13th Waffen-Gebirgs Division der SS "Handschar"

 

USAS OG SAUDI-ARABIAS JIHAD I BOSNIA

 

Muslimene kan aldri forsone seg med at et område går tapt for islam. Da Jugoslavia etter Titos død begynte å knake i sammenføyningene så de sin sjanse. Selv om den er til dels sterkt farget av politisk korrekte fortielser gir BBC sin såkalte ”Timeline” for konflikten som oppsto og dens forløp en rimelig brukbar oversikt over en del viktige begivenheter:

 

Timeline: Bosnia-Hercegovina

BBC 20 January 2004

 

1991 - Following collapse of Communism, nationalists win first multi-party elections and form coalition government despite having conflicting goals: Muslim nationalists want centralised independent Bosnia, Serb nationalists want to stay in Belgrade-dominated rump Yugoslavia, Croats want to join independent Croatian state.

 

1992 - Croat and Muslim nationalists form tactical alliance and outvote Serbs at independence referendum. Serb nationalists are incensed as constitution stipulates that all major decisions must be reached through consensus. Civil war breaks out and Serbs quickly assume control of over half the republic. Ethnic cleansing rampant in newly proclaimed Serb Republic but also widespread in Muslim and Croat-controlled areas. The Bosnian Serbs, under Radovan Karadzic, lay siege to Sarajevo. The city is controlled by Muslims but they are unable to break out through lines set up to defend surrounding Serb villages. There is bitter fighting as well as many atrocities.

 

Til høyre: Bildene vi ikke fikk se fra Bosnia. Serbiske flyktninger etter at byen Glamoc falt til muslimenes allierte, kroatene. Praktisk talt all historisk erfaring med islam og muslimer tilsier at om få tiår vil dette kunne være bildet av nordmenn, hvis vi fortsetter å tolerere eksistensen av islam på norsk jord. Videre forteller BBC sin Timeline om Bosnia følgende:

 

1993 - As tensions rise, conflict breaks out between Muslims and Croats, culminating in the destruction of much of Mostar, including its Old Bridge. The bridge had graced the city since it was built by the Ottomans in the 16th century and was a symbol of Bosnia's cultural diversity. The conflict is extremely complex. Muslims and Serbs form alliance against Croats in Hercegovina, rival Muslim forces fight each other in northwestern Bosnia, Croats and Serbs fight against Muslims in central Bosnia.

 

UN safe havens for Bosnian Muslim civilians created, to include Sarajevo, Gorazde and Srebrenica.  SREBRENICA Civilians flee enclave where some 7,500 were massacred

 

1995 - The safe haven of Srebrenica is overrun by Bosnian Serb forces under General Ratko Mladic. Thousands of Bosnian Muslim men and boys are separated from their families and massacred, despite the presence of Dutch UN troops. NATO air strikes against Serb positions help Muslim and Croat forces make big territorial gains, expelling thousands of Serb civilians on the way.

 

Dayton peace accord signed in Paris. It creates two entities of roughly equal size, one for Bosnian Muslims and Croats, the other for Serbs. An international peacekeeping force is deployed.

 

Det var med andre ord USA som påtvang en såkalt “løsning” på konflikten, en “løsning” som har gjort Bosnia til et rottereir for terrorisme som utgjør en trussel bade mot resten av Europa og mot USA. Det skal man imidlertid komme tilbake til senere. Hva BBC sin såkalte ”Timeline” ikke sier noe om er at samtidig med borgerkrigen ble det  igangsatt en massiv kampanje med løgnpropaganda mot Serbia og serberne av halal-quislingene som kontrollerer vestlige media, et eksempel på den totale mangel på respekt for sannhet i reportasjene fra Bosnia er gitt nedenfor:

 

A People Have Been Slandered  JUDGMENT!

Emperor’s New Clothes

In 1992 the world was shocked by pictures of a supposed Bosnian Serb death camp.

The photos were distributed to newspapers and TV by ITN, the British news station. The pictures were a fraud. This is proved in the movie, 'JUDGMENT!' The most famous picture showed an emaciated man, naked to the waist. It looked as if he were imprisoned behind a barbed wire fence. As it turns out, the fence was almost all chicken wire and the man was part of a group on the outside, talking to ITN reporters inside an enclosure.

 

On August 6th, 1992, twenty minutes after the doctored photos were shown on TV, George Bush, Sr., held a press conference. With the world horrified by what they thought they had seen, Bush demanded: "tighten[ing] economic sanctions on Serbia so that all understand that there is a real price to be paid for the Serbian government's continued aggression."

 

On the day the ITN people filmed in Bosnia, a crew from Serbian Television (RTS) accompanied them. They filmed right beside the ITN people, sometimes even mistakenly filming them. Using this almost identical footage, 'JUDGMENT!' shows, step by step, how a humanitarian refugee center (at Trnopolje) and a humanely run detention center (at Omarska) were made to look like cruel concentration camps.

 

Har så denne historien troverdighet ? Tja, legg merke til hvor ubesværet mannen hviler hånden på ”piggtråden”.

 

I denne situasjonen, med Clinton som president, var for en gangs skyld de lobotomerte USA-haterne som dominerer vestlige media og USA på samme parti, dvs på islams parti:

 

Clinton Administration supported the 'Militant Islamic Base'

Since the Soviet-Afghan war, recruiting Mujahedin ("holy warriors") to fight covert wars on Washington's behest has become an integral part of US foreign policy. A 1997 document of the US Congress reveals how the Clinton administration --under advice from the National Security Council headed by Anthony Lake-- had "helped turn Bosnia into a militant Islamic base" leading to the recruitment through the so-called "Militant Islamic Network," of thousands of Mujahedin from the Muslim world. The "Bosnian pattern" has since been replicated in Kosovo, Southern Serbia and Macedonia.

 

Og Clinton-administrasjonen kastet USA inn i muslimenes jihad for å tilbakeføre Bosnia til islam, ref :

 

Offensive in the Balkans

Yossef BODANSKY - Director of the Congressional Task Force on Terrorism and Unconventional Warfare of the US House of Representatives

The US Clinton Administration, exploiting public shock and outrage over macabre television images of carnage caused by an explosion on Market Street in Sarajevo on August 28,1995, moved quickly to substantially alter the character of US involvement in the war in the former Yugoslavia. Even though sizable elements of the US Armed Forces were committed to combat -- the US provided the bulk of aircrews used over Bosnia-Herzegovina -- neither the US Congress, nor the US public were informed about the change in policy. On the contrary, there was initially a concentrated effort to conceal the extent of the change in US commitment. After blaming the Bosnian Serbs "beyond reasonable doubt" for the "mortar shell" which caused the Market Street carnage, the Clinton Administration then used this incident to justify the massive bombing campaign which was launched against the Bosnian Serbs virtually immediately. On August 29, President Clinton called the still-escalating bombing campaign "an appropriate response to the shelling of Sarajevo". Starting in the pre-dawn hours of August 30, wave after wave of NATO aircraft -- 80 to 85 percent of them US -- began pounding Bosnian Serb strategic and regular military objectives. Initial targets were around Sarajevo, giving credence to the fig-leaf claim of retaliation for the "mortar shell". But, within a few hours, bombing raids were taking place all over Bosnia-Herzegovina.

 

Thus, rhetoric aside, the US became an active and dominant participant in the wars in the former Yugoslavia. It was only after the first waves of predominantly US NATO strike aircraft had already dropped their bombs over Bosnian Serb targets that the Clinton Administration grudgingly began to tell truth. By this time, wide cracks were beginning to appear in the claim that the "mortar shell" had been fired by the Bosnian Serbs. At first, the United Nations Protection Force (UNPROFOR) acknowledged that the widespread bombing was not a retaliation for this specific mortar shell but rather an humanitarian operation aimed at protecting the civilian population of Sarajevo from the Serb gunners. "The aim of the operation is to remove the threat of heavy weapons around Sarajevo," said UN spokesman Lt.-Col. Chris Vernon. By now, however, the bombing raids were expanded to include Serb positions overlooking the towns of Tuzla and Gorazde. These bombings were presented as defending the Bosnian Muslim "safe havens" within these towns from possible future attacks or retaliation by the Bosnian Serb forces. "We hope that this operation will also demonstrate to the Bosnian Serbs the futility of further military actions," said an August 29 statement released in Brussels by North Atlantic Treaty Organization (NATO) Secretary-General Willy Claes.

 

Bildet til venstre: United States of America eller United States of Allah ? Spiller ingen rolle ! Det var to sider av samme sak I Bosnia, og er det I stor grad fremdeles. Bildet viser USAs allierte på marsj  i Bosnia.

 

America Used Islamists to Arm the Bosnian Muslims:

Guardian April 22, 2002

The official Dutch inquiry into the 1995 Srebrenica massacre, released last week, contains one of the most sensational reports on western intelligence ever published. Officials have been staggered by its findings and the Dutch government has resigned. One of its many volumes is devoted to clandestine activities during the Bosnian war of the early 1990s. For five years, Professor Cees Wiebes of Amsterdam University has had unrestricted access to Dutch intelligence files and has stalked the corridors of secret service headquarters in western capitals, as well as in Bosnia, asking questions.

 

His findings are set out in "Intelligence and the war in Bosnia, 1992-1995". It includes remarkable material on covert operations, signals interception, human agents and double-crossing by dozens of agencies in one of dirtiest wars of the new world disorder. Now we have the full story of the secret alliance between the Pentagon and radical Islamist groups from the Middle East designed to assist the Bosnian Muslims - some of the same groups that the Pentagon is now fighting in "the war against terrorism". Pentagon operations in Bosnia have delivered their own "blowback".

 

In the 1980s Washington's secret services had assisted Saddam Hussein in his war against Iran. Then, in 1990, the US fought him in the Gulf. In both Afghanistan and the Gulf, the Pentagon had incurred debts to Islamist groups and their Middle Eastern sponsors. By 1993 these groups, many supported by Iran and Saudi Arabia, were anxious to help Bosnian Muslims fighting in the former Yugoslavia and called in their debts with the Americans. Bill Clinton and the Pentagon were keen to be seen as creditworthy and repaid in the form of an Iran-Contra style operation - in flagrant violation of the UN security council arms embargo against all combatants in the former Yugoslavia.

 

Halal-amøbene som skrev BBC sin timeline passet også omhyggelig på at de ikke nevner Saudi-Arabia sin rolle i konflikten:

 

How Saudi wealth fueled holy war

Chicago Tribune 22 February 2004 via Yahoo News

Muslim forces were gathering near a small town in Bosnia, and commanders were moving fighters to the front. The man in charge wanted the very best soldiers available, so he handpicked six of his favorites and ordered them to the area immediately.

 

The mission was indisputably military, but the man calling the shots was not a captain with the army or a general back at command headquarters. He was the person helping finance the battle: Adel Batterjee, a wealthy Saudi businessman aiding the operation 2,000 miles away from his home in Saudi Arabia.

This was not the only battleground in which Batterjee played a major role. During the past two decades, he has financed Muslim fighters in some of the world's most volatile areas, including Afghanistan (news - web sites), Chechnya (news - web sites) and Sudan. And he has done so with the help of U.S. citizens, establishing a major charitable operation just outside Chicago to collect donations to fulfill his dream of creating Islamic states and spreading Islam around the globe.

Batterjee stands at the forefront of one of the great religious movements of our time. Since Saudi Arabia's oil boom in the 1970s, wealthy Saudis have poured billions of dollars into Islamic causes worldwide. They have constructed hundreds of mosques, funded thousands of Islamic schools and distributed millions of Korans.

 

Bak et slør av løgnpropaganda ble altså USA sin militærmakt brukt til på nytt å bringe Bosnia under muslimsk kontroll.  Pussig nok, de som skrek  og bar seg over USAs bombing av Afghanistan og Irak  var påfallende tause under bombingen av Bosnia. Amerikanske bomber i Allahs navn er tydeligvis mer politisk akseptable enn amerikanske bomber mot muslimske mordere og terrorister. 

 

I ettertid er det riktignok fremkommet en del kritikk i amerikansk presse mot USAs handlemåte:

 

90s: USA, Islam Attempt to Penetrate Balkans

Washington Times, Jan. 26, 1999

"U.S. policy in the Balkans is worse than a crime--it is a blunder. Not only is America working against her own best interests by fostering a Muslim terrorist base Kosovo/Albania) in Europe, it is defeating the purpose of its Balkan intervention. Ostensibly designed to promote stability in the region, American foreign policy is doing precisely the opposite by its support of Muslim revolution." 

 

Både under og etter krigen på 90-tallet har vi fått tutet ørene fulle av vestlige kebab-medier om serbernes påståtte krigsforbrytelser i Bosnia. At de i rettferdig vrede begikk noen overtramp kan man ikke se bort fra, men som ethvert sivilisert folk har de en soleklar rett til å fjerne den mest perverse og barbariske kult historien kjenner fra sitt territorium. Muslimenes krigsforbrytelser i den samme krigen fortier selvfølgelig de ynkelige PK-krek som styrer vestlige medier omtrent helt, men ett og annet drypp kommer frem en gang i blant:

 

Troops Arrest Ex-Bosnian Muslim Commander

Austin Statesman 11 April 2003

THE HAGUE, Netherlands (AP)--NATO-led peacekeepers in Bosnia arrested a Bosnian Muslim wanted by the Yugoslav war crimes tribunal and flew him to The Hague, NATO and U.N. officials said Friday. Naser Oric, 35, was the wartime army commander in the eastern Bosnian town of Srebrenica, where the worst massacre of civilian Muslims during the 1992-1995 Bosnian war occurred. However, Oric, who led the defense of the Muslim enclave of Srebrenica from Bosnian Serb forces, is accused of war crimes against Serbs. The Muslims have been seen so far as the only war victims in Srebrenica.

 

Vel, snakk for dere selv når det gjelder hva man har “trodd” om hvem som var ofre for krigsforbrytelser i Bosnia.

 

'Brutal crimes' of Bosnia Muslims

BBC 2 December 2003

Bosnian Muslims committed war crimes including a ritual beheading, the Hague tribunal was told at the start of a landmark trial.

Two ex-army commanders are the first senior Bosnian Muslims to appear before the tribunal. They are charged with killing at least 200 Bosnian Croat and Serb civilians in central Bosnia-Hercegovina in 1993 Third man named in the original indictment, General Mehmed Alagic, died in March this year.

 

Ex-General Enver Hadzihasanovic, 53, (bildet til venstre)  and Colonel Amir Kubura, 39, deny charges including murder. Prosecutors claim most of the killings were carried out by foreign Muslim fighters, known as mujahideen, but the accused failed to prevent the deaths. Prosecutors say some prisoners were forced to dig trenches under fire or were used as human shields.

 

For syns skyld, for å gi inntrykk av en slags “rettferdighet” må man vel tiltale noen muslimer også. Det ville vært FOR påfallende om bare serbere ble tiltalt. Nå kan man vise til at ”også muslimer ble tiltalt”.

 

Etter at han var død slapp for øvrig Sharia-domstolen i Haag ut nyheten om at Bosnias første president Alija Izetbegovic  også var under etterforskning for krigsforbrytelser.  Så ”praktisk” for de poltisk korrekte halal-rottene i USA og Vest-Europa som hyllet ham at dette nazi-svinet trakk sitt siste sukk på et sykehus i terrorens hjemland (Saudi-Arabia) før den saken kom for langt, skjønt tiltalt ville han nok aldri blitt.

 

Men Clinton lever fortsatt. Hva med å tiltale HAM for muslimenes krigsforbrytelser i Bosnia ? Den politisk korrekte halal-rampen vil jo gjerne tiltale Sharon for påståtte krigsforbrytelser som kristne grupper støttet av Israel skal ha begått i Libanon. Ut fra samme logikk bør Clinton kunne tiltales for muslimenes krigsforbrytelser i Bosnia, men logikk er som kjent ikke den sterkeste side for de lobotomerte sharia-rottene som støttet muslimene i Bosnia, og som typisk også støtter muslimene i Midtøsten.

 

Men en mann sitter på tiltalebenken i USAs, NATOs og EUs sharia-domstol i Haag:

 

Milosevic skylder på islamister

Finnmark Dagblad 31 august 2004

Serberne ble dradd med i krig fordi folket måtte forsvare seg mot internt opprør og angrep fra islamistiske krigshissere. Det sa den jugoslaviske ekspresidenten Slobodan Milosevic da han startet forsvaret i folkemordsaken mot ham tirsdag.

 

Milosevic står tiltalt for folkemord og overgrep mot menneskeheten under krigene på Balkan. Han brukte innledningsforedraget tirsdag til å male et bilde av serberne som ofrene i konfliktene heller enn angriperne, og anklaget USA og EU for å ha planlagt å bryte opp Jugoslavia i et forsøk på å utslette den serbiske minoriteten i Kroatia. Dette var en del av et saudiarabisk komplott for å opprette en islamsk stat i Bosnia, hevdet han.

 

Selvsagt var det det, og utviklingen i Bosnia etter at USA bombet vei for islam beviser at han har rett. Kosovo og Bosnia er blitt forsyningsbaser for det muslimske terrornettverket i Europa, og vestlig etterretning frykter at muslimske terrorister har brukt eller vil bruke Bosnia og/eller Kosovo til å smugle atomvåpen inn i Europa.

 

Hele denne ”rettsaken” synes for øvrig å bli mer og mer brysom for USAs, NATOs og EUs jihad-rotter:

 

The whole truth at The Hague

Pravda 10/14/2004

Despite the attempts to silence Slobodan Milosevic, his trial is proving an interesting source of information about what really happened in the Balkans.

 

Slobodan Milosevic, the ex-President of Yugoslavia, has inexplicably been denied the right to continue defending himself and instead, has been allocated a lawyer named Steven Kay, who conducts the "defence" without any information from the Milosevic team. Of the 97 witnesses he contacted, 92 flatly refused to testify unless Slobodan Milosevic be given back the right to defend himself, according to Zdenko Tomanovic, Mr. Milosevic's chief legal advisor.

 

However, one witness who agreed to testify has left NATO and its masters in Washington squirming in embarrassment.  German journalist, ex-Army Major Franz Josef Hutsch was in Kosovo between September 1998 and December 1999. He describes himself as an "embedded reporter in the KLA" (Kosovo Liberation Army, otherwise knows as Ushtria Clirimtare e Kosoves, UCK).

 

Franz Josef Hutsch states that the climate he found in the province was "tense but not violent" but that the violence was caused by the UCK, not the Serbs. The UCK, he claims, used hit-and-run tactics against Serb patrols and tried to provoke "excessive reaction" from the authorities, often staging events, making sure that civilians were in the wrong place at the wrong time, usually just before the journalists arrived.

 

He also claims that the Albanians tried to trick the Serbs into firing on civilians, which were used and abused to suit the aims of the UCK, being forced to endure harsh weather conditions so that they would be shivering and miserable before the cameras, or to be placed in combat areas to increase collateral damage.

 

The Albanians would make their money through the trafficking of drugs and prostitution - the drugs and women, often the prettier Albanian girls snatched from their families, would be swapped for guns on the frontier. As for the officers, Hutsch states that between 80 and 100 Arabic officers worked with the KLA and that each unit was commanded by one of these Mujaheddin, who were paid "huge sums" of money by the firm MPRI, which trained these elements in bases in Turkey. 

 

The nationality of the firm MPRI? The United States of America.

 

Påståtte krigsforbrytelser fra serbernes side er blitt utmalt i det vide og brede både fra Nazistisk Rikskringkasting  og andre quisling-medier. At den dødskultus  serberne slåss mot har litt av hvert på samvittigheten i så måte, også i Bosnia, også i det 20 århundre, velger man derimot å fortie. Men heldigvis er det ikke så lett å holde fakta skjult i våre dager:

 

Muslim commander on trial for Bosnia war massacres

Breakingnews.ie 31/01/2005 - 12:43:14

Bosnian Muslim commander Sefer Halilovic went on trial for murder at the UN war crimes tribunal today for the massacres of dozens of Croat civilians. Halilovic, 53, is the highest-ranking Muslim army official to be tried for alleged crimes during the 1992-1995 Bosnian war. He has been accused of senior responsibility for massacres in the villages of Grabovica and Uzdol, Bosnia, in 1993. A total of 62 people were killed and many of their bodies were dumped in the Neretva river.

 

In opening arguments, prosecutors in The Hague showed horrific amateur video footage of murdered children and elderly people, allegedly massacred by Halilovic’s men.

 

“The murdered Croat civilians were not combatants, nor were they taking part in military action, nor were they killed as the result of combat” said prosecutor Sureta Chana. “They were either in their beds or were attempting to flee in fear of the fighting.”

 

Bosnisk/muslimsk “fotball”

 

Da Norge spilte landskamp i fotball mot Bosnia på Ullevål Stadion den 24 mars 2007 måtte som kjent kampen i en periode avbrytes fordi bosniske supportere bombarderte banen med fyrverkeri. For dem som trodde at dette er det verste utslaget av bosnisk/muslimsk fotball kan vi opplyse at det langt fra er tilfelle. Den bosniske TV-stasjonen BN TV har sendt deler av en video som viser noen av de grusomheter som muslimene begikk mot serbere under borgerkrigen i Bosnia 1992-1995.

 

Filmen viser først en avdeling av såkalte 'El Mujahadid' som sliper økser. Disse øksene ble så brukt til å halshugge en serbisk soldat, hvoretter de spiller forball med det avhuggede hodet. Filmen viser også lemlestede lik og muslimske soldater som binder og misbruker fanger. Men denne videoen vil nok aldri bli vist på de sharia-sensurerte kanalene som står i kø for å vise påståtte overgrep av amerikanerne mot muslimske fanger i Irak. I videoen som er vist av BN TV sier for øvrig en av jihadistene: ”De kaller oss terrorister. Vi er terrorister, og vi vil ødelegge alle fiender av Allah”.

 

'El Mujahadid' var for øvrig en enhet sammensatt av soldater fra diverse muslimske land, og de sier på opptaket at de kom til Bosnia for å ”kjempe for Allah”. 'El Mujahadid' ble opprettet i 1993 og ble samme år en del av den bosnisk-muslimske hær under kommando av krigskabinettet. Dette krigskabinettet ble ledet av Bosnias første president, Alija Izetbegovic, som for øvrig også var involvert i den muslimske SS divisjonen tyskerne opprettet i Bosnia under annen verdenskrig.

 

Filmen viser for øvrig også et besøk som Alija Izetbegovic avlegger i en treningsleir for 'El Mujahadid'. Bildene viser også barn i uniform, inklusive en liten pike med pistol. Det er tydeligvis ikke bare palestina-araberne som benytter barnesoldater. Filmen skal angivelig stamme fra en bosnisk muslim som har overlevert den til en serbisk komité som arbeider for ofrene fra muslimske konsentrasjonsleirer i Bosnia under borgerkrigen. Lederen for komiteen, Branislav Dukic, sier at det også blant bosniske muslimer finnes folk som vil bidra til å avdekke tilstedeværelsen av 'El Mujahadid' i Bosnia under borgerkrigen, og de krigsforbrytelsene de begikk.

 

Det er selvfølgelig vel og bra, men det er noen andre krigsforbrytere også her som burde stilles til ansvar. Om de øksene som ble brukt til å halshugge serbiske soldater var en del av de flyslipp med våpen som amerikanske jihad-cowboys forsynte muslimene med i Bosnia skal være usagt. Det som imidlertid ikke skal være usagt er at disse flyslippene fant sted, det er blant annet bekreftet av både britiske og norske militære som så hva som foregikk. Det som heller ikke skal være usagt er at de amerikanske våpenleveransene til muslimene i Bosnia var et eklatant brudd på vedtak i FNs sikkerhetsråd.

 

Og sist, men ikke minst, skal det ikke være usagt at hovedansvaret for den pro-muslimske holdningen USA inntok i Bosnia hviler på USAs tidligere president, Bill Clinton. Han har atskillig verre ting å stå til rette for enn å ha brukt sigarer til andre formål enn de opprinnelig var beregnet for. Men Bill Clinton er slett ikke den eneste fra USAs islamofile PK-elite som er medskyldig i dette.

Tidligere øverstkommanderende for New Albanian Terrorist Organization (også kjent som NATO), General Wesley Clark (bildet til venstre) var også en pådriver for islamiseringen av Bosnia og senere Kosovo. Han ”utmerket” seg blant annet ved nesten å starte 3. verdenskrig i sluttfasen av NATOs jihad mot Serbia om Kosovo i 1999. Heldigvis hadde den britiske generalen Mike Jackson bedre vett, og fikk stoppet den skytegale islamofile jihad-cowboyen i tide. Verden kan antakelig prise seg lykkelig for at det var britiske Royal Marine Commandos som møtte russiske fallskjermjegere på flyplassen i Pristina, og ikke ”trigger happy” amerikanske jihad-cowboys.

 

Det hører for øvrig med til historien om denne ynkelige kloakkrotta at han var en av de ivrigste talsmenn for at USA etter 11 september skulle alliere seg med Saudi-Arabia – Terrorens hjemland, og med Den islamske terrorrepublikken Pakistan.

 

Bosnia: New video shows 'mujahadeen atrocities '

Adnkronos International 18 September 2007 via Weasel Zippers via The Religion of Peace

 

 

Srebrenica 10 år etter

 

Den 11 juli 2005 var  det 10 år siden bosniske serbere angivelig massakrerte 7-8000 muslimske menn i byen Srebrenica i det østlige Bosnia, etter at de hadde tatt byen. Påstandene om en slik massakre har vært gjentatt igjen og igjen av så vel norske som andre vestlige PK-medier, som om noe som helst produsert i de islamofile ormebolene skulle være verdt å la gå inn det ene øret en gang. Så mange ganger er denne historien nlitt gjentatt at svært få tør å stille spørsmålstegn ved den en gang. En av de som tør er imidlertid Jared Israel som driver nettstedet Emperor New Clothes. I en serie artikler som også er mailet ut til dem som abonnerer på hans nyhetsbrev. Artiklene kan leses på:

Why read refutations of Srebrenica massacre story?

 

UN Military Officer Asks: Was Srebrenica a Hoax?

 

The Supposed Srebrenica Execution Video is Phony!  Part 1

 

Evidence that the Supposed Srebrenica Execution Video is a Lie

Part 2 - The Srebrenica "Execution" Video: Location Impossible

 

 

Dette er selvsagt ikke nok til å påstå at historien om massakren i Srebrenica er løgn og forbannet dikt fra ende til annen. Tar man imidlertid i betraktning alle de beviselige løgner som vestlige medier har servert om Bosnia gir det likevel en sterk mistanke om at den versjonen de har gitt oss om Srebrenica er sterkt ”doktorerte” overdrivelser, kombinert med fortielser.

 

Bildet over til  venstre: Fra den famøse videoen som den islamofile ormeyngelen i norske og andre vestlige halal-medeier sendte i midten av juni 2005 som ”bevis” på massakrene i Srebrenica i 1995. Som om en video som dette skulle bevise noe som helst !

 

Ettersom den islamofile politisk korrekte ormeyngelen antakelig vil være i permanent orgasme av medlidenhet med de ”stakkars” bosniske muslimene 10 år etter Srebrenica kan det være på sin plass å ta med en link til som forteller litt mer om de bosniske muslimene og deres forbrytelser:

 

BOSNIA: ENSLAVING CHRISTIANS FOR THE SAKE OF MUSLIMS

Seeing the success of Croatian Nazis in turning the clock back to 1941, Islam fundamentalist Muslims of Bosnia are trying to turn the clock even further back into the Balkan past. They are trying to turn the clock more than 100 years back. Back to the time when Bosnia was part of Turkish Empire.... And non-Muslims were only second class citizens. In doing that they have full support from the "democratic West".

 

ISLAMISERING OG SPRINGBRETT FOR TERROR I EUROPA

 

United States of Allah (USA) sin Jihad sammen med Saudi-Arabia og Osama bin Laden brakte Bosnia på nytt under islam etter krigen på 90 tallet. Hva det har medført er nærmere omtalt i det følgende.

 

Indre forhold

 

42 skadd under granatangrep mot diskotek

Nettavisen 14. okt 2002

42 personer ble skadd etter at en mann kastet en håndgranat på et diskotek i Bosnia lørdag. Angrepet skjedde på et diskotek i byen Kakanj lørdag kveld, melder TT. Byen ligger rundt 50 kilometer nordvest for Sarajevo.

 

Angrep på nattklubber og diskotek er et varemerke for muslimer i diverse land, bl a Indonesia. Bomben på Bali var bare det foreløpig siste og største eksempel på det. Det kan se ut som om de er i ferd med å ta opp denne praksisen i Bosnia også.

 

Muslim guns down Bosnian Croats at Christmas

AFP, December 28, 2002

A Bosnian Muslim man who confessed to murdering three members of a Catholic Bosnian Croat family on Christmas Eve in Konjic, Bosnia and Hercegovina, was motivated by "religious fanaticism," police said today. Arrested yesterday, Muamer Topalovic, 25, confessed to gunning down in their home three members of a Catholic Bosnian Croat family on Tuesday, said Mostar county police spokeswoman Lejla Trivun.

 

"The motive of the crime was religious fanaticism," she added.

 

Topalovic shot dead Andjelko Andjelic, 67, and his two daughters, aged 47 and 29. Andjelic´s 30-year-old son was seriously injured during the shooting. The family had returned to the majority Muslim area, having fled during the country´s 1992-1995 civil war.

 

Officials have said that Topalovic was a member of Active Islamic Youth, known for distribution of leaflets with radical messages directed against non-Muslims and Bosnia´s peace accord. Topalovic was also a member of a Saudi-financed humanitarian organization.

 

Uten at det nødvendigvis appliserer på denne saken, vi har vanskelig for å mobilisere den same sympati med kroatiske ofre for muslimsk religionsutøvelse som andre ofre for terrorisme. Kroatene gjorde felles sak med muslimene mot serberne, og nå høster de hva de har sådd.

 

Muslim and Croat kids don't mix in Bosnia

Strait Times 12 August 2003

Schools are still divided along ethnic lines although reforms are under way to unify 'split' schools by next month . The Croat pupil at the reception could not find the Muslim headmaster's office in the building shared by separate Croat and Muslim primary schools in this remote south- ern Bosnian town. Muslim headmaster Nedzad Pezo said wearily: 'We have nothing in common except for the school bell.' The lament is repeated in schools across Bosnia, which became split along ethnic lines after the civil war. Human rights activists describe the situation in terms of discrimination, segregation and effective apartheid. The Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) has been coordinating efforts to improve education quality and eliminate religious and ethnic bias.

 

Muslim boys carrying a religious flags outside a mosque near the central Bosnian village of Prusac. Almost a decade after the bitter 1993-94 conflict between the Muslims and Croats, ethnic rift is still evident. It was only 20m from his desk but the student had never passed through the door - a symbol of the continuing rift between Muslims and Croats after their bitter 1993-94 conflict during the wider 1992-95 civil war in Bosnia.

 

Det er rundt regnet 700 år siden muslimene kom til Bosnia, og historien ovenfor illustrerer hvor “integrerte” de er. Hva Bosnia ikke har klart på 700 år, og India ikke på 1000 år, å integrere muslimer i sivilisert samfunn innbiller norske politikere seg at de skal klare på noen få år. Eller gjør de egentlig det ? Neppe, SÅ dumme er det ganske enkelt ikke mulig være, islams lære og islams historie tatt i betraktning. Derfor er det naivt å kalle norske politikere naive. Kall dem for hva de er: quislinger, forrædere og femtekolonister for islams angrep på Europa og den siviliserte verden for øvrig. Det gjør Oriana Fallaci i sin siste bok, Fornuftens Kraft, dvs hun kaller dem ikke for det, hun spytter dem i ansiktet med det for å bruke hennes eget uttrykk. Det er også det eneste som er å gjøre med norske politikere som tolererer denne perverse voldtekts, plyndrings og drapskulten.

 

Så langt har de bosniske muslimene vært noe mer forsiktige med å angripe kirker og andre kristne symbol enn sine trosbrødre i Kosovo, men i april 1996 og  oktober 1997 ble flere romersk-katolske institusjoner i Bosnia utsatt for slike angrep, ref RFE/RL Newsline, Vol. 1, No. 138, 97-10-14. I Bosnia overlater de muslimske terroristene til sine støttespillere, USA og NATO, å ødelegge serbiske kirker. United States of Allah (USA) sin støtte til å utrydde Bosnia sin kristne kulturarv og gjøre det til rent muslimsk land opphørte nemlig  ikke med Dayton-avtalen. De lavpannede halal-cowboyene fortsetter jobben:

 

U.S.-led forces desecrate Serbian church?

WorldNet Daily April 25, 2002

The Serbian Orthodox Church is charging the peacekeeping force in Bosnia with violently desecrating church property in its search for suspects wanted by the War Crimes Tribunal in The Hague.

 

In an April 11 letter addressed to U.S. President Bush, Gen. John B. Sylvester, commander of the SFOR peacekeeping force in Bosnia, and Bosnian High Commissioner Wolfgang Petritsch, the Serbian Church protested the behavior of U.S.-led troops.

 

The letter goes on to say that the Serbian Orthodox Church is "shocked and appalled by the behavior of the SFOR soldiers to innocent civilians, especially by their violent entering the Church of the Dormition of the Most Holy Mother of God at Celebici, with weapons, where they scattered sacral objects in the altar and smashed the glass within the chalice [used] for giving the Holy Communion to priests and people. ... The Church in which our faithful pray to God, receive the Holy Communion, are christened and married has been desecrated. Religious feelings of our faithful, their human dignity and safety have been violated." The letter concludes with an appeal that "measures be taken so that nothing similar should ever happen again."

 

This is not the first time that the Serbian Church has appealed to Western leaders to stop the threat to its churches. Since the NATO-led KFOR troops came to the Serbian province of Kosovo after the bombing of Yugoslavia in June 1999, more than 100 Orthodox churches have been damaged or destroyed by Albanian Islamicists in the presence of the 50,000-plus-strong Western military forces.

 

Muslimene synes tydeligvis ikke de klarer å ødelegge kirker  og klostre i det tidligere Jugoslavia raskt nok, så de ber  USA og NATO om hjelp, når Saudi-Arabia sier “hopp” så hopper USA og NATO, når Saudi-Arabia sier ”sitt” så sitter USA og NATO, når Saudi-Arabia sier ”dekk” så legger USA og NATO seg flate, og når Saudi-Arabia sier ”flink bisk” logrer USA og NATO henrykt til sin herre og mester.

 

Bosnisk lov diskriminerer ikke-muslimer

 

En ny lov om kjøp og salg av boliger i Bosnia har fått både kristne og jøder til å protestere, fordi den forskjellsbehandler dem i forhold til muslimer. Den nye loven som ble vedtatt i juli 2006 tillater folk som bor i statlige leiligheter som ble nasjonalisert under det tidligere sosialistregimet å kjøpe leilighetene. Men loven, som ble vedtatt med støtte fra muslimske representanter, sier også at leiligheter som tidligere har vært eid av et muslimsk fellesskap kan ikke selges hvis dette fellesskapet motsetter seg det.

 

Loven sier at beboere av leiligheter hvor de formelle eiere er ”wakfs” kan ikke kjøpe leilighetene uten forutgående skriftlig tillatelse fra eieren, og bruker det arabiske ordet ”wakf” for muslimsk fellesskap. Ortodokse eller katolske kristne og jøder gis ikke den samme vetoretten mot salg av boliger som muslimer gis. I et protestbrev fra Bosnias interreligiøse råd til både regjeringen og diverse internasjonale myndigheter sies det bl a følgende:

 

”Et av de fundamentale prinsippene for rettferdighet, likhet og demokrati som vi gjerne vil tro på er likhet for loven. Dessverre bryter denne loven helt klart med dette prinsippet”.

 

Selvfølgelig gjør den det, problemet er bare det at islam forbyr både rettferdighet, likhet, demokrati og likhet for loven. Dette er ikke noe annet enn det grunnleggende prinsipp at alt som en gang har vært muslimsk kan ikke gå tilbake til ikke-muslimsk kontroll. Vanligvis anvendes dette prinsipp på landområder, og det er den grunnleggende årsak til konflikten i Midtøsten. Fordi det området som i dag utgjør staten Israel en gang har vært muslimsk (dvs tilhørt dar al islam) er det helt utålelig for muslimene at det skal gå tilbake til ikke-muslimsk kontroll. Her er dette prinsippet overført på boliger.

 

Nå gjenstår det å se om denne loven kommer til å tre i kraft. Den er vedtatt av nasjonalforsamlingen, men en gruppe kroater (katolikker) har anket den inn for forfatningsdomstolen fordi de mener den er grunnlovsstridig. Bosnia har med andre ord en forfatningsdomstol. Det kunne vi nok hatt behov for i Norge også. Stortinget spyr ut grunnlovsstridige lover her til lands, det mest groteske eksempel så langt er vel kanskje den nye dhimmiloven som gjør etnisk norske og kristne til annenrangs borgere som med loven i hand kan diskrimineres til fordel for muslimer, og som på toppen av det også innfører omvendt bevisbyrde.

 

Ellers kan man jo lure på om det var for å få innført en lov som diskriminerer kristne og jøder at United States of Allah (USA) grep inn i konflikten mellom islam og sivilisasjon i Bosnia. De islamofile jihad-cowbøyene grep i hvert fall inn på muslimenes side, der som i Kosovo. De kunne med fordel bytte ut ”In God we trust” med ”In Allah we trust” på pengene sine, og erstatte de femti stjernene i flagget med 50 halvmåner, så det blir klart for alle og enhver hvilken side de egentlig er på.

 

Kilde:

Bosnian Jews up in arms about new restitution law

Jerusalem Post 23 July 2006 via JihadWatch

 

Bosnia som base for muslimsk terror

 

Re-islamiseringen av Bosnia har imidlertid et langt videre og mer skremmende perspektiv enn at muslimske og kroatiske unger ikke leker sammen, og at kroater blir massakrert under julefeiring. Kroatene er det ingen grunn til å ha noen sympati med, de allierte seg med muslimene mot serberne under borgerkrigen, og har dermed bedt om alle de ulykker som senere har rammet dem. 

 

Det som imidlertid er mye verre er at landet nå  fungerer som fristed for muslimsk terrorisme i Europa og springbrett for videre muslimsk ekspansjon på det europeiske kontinent, noe som fremgår av de nyhetsklipp som er gjengitt i det følgende.

 

Bin Laden suspect held in Bosnia

CNN, October 26, 2001 Posted: 11:15 AM EDT (1515 GMT)

NATO Secretary-General Lord Robertson said on Friday that the individual was among a number of suspects held by allied forces and local police in the Balkan country.

 

Bosnia skulle bli bin Ladens dør til Europa

(Aftenposten 19 nov 2001)

Osama bin Laden og hans gruppe har prøvd å gjøre Bosnia til et brohode i Europa, etter at mange av tilhengerne deltok under krigen i landet på 1990-tallet….De kom til muslimene i Bosnia for å føre hellig krig mot serberne. Mange av dem hadde krigserfaring fra Afghanistan. Med sin fanatisme og dødsforakt satte de ikke bare skrekk i serberne, men også i de lokale muslimene som de skulle hjelpe. Mange av dem ble igjen i Bosnia etter krigen, noen tok bosnisk borgerskap, og noen giftet seg med bosniske kvinner. Ofte arbeidet de for islamske hjelpeorganisasjoner; enkelte av disse ble mistenkt å være dekkorganisasjoner for ekstremister. Flere av de arresterte er mistenkt som delaktige i å planlegge selvmordsangrep mot basene til NATOs freds-bevarende styrker i Bosnia. Et terrormål var den såkalte "Eagle Base", der 3000 amerikanske soldater er stasjonert. (Sitat slutt)

 

Og Bosnia er også blitt bin Ladens dør til Europa:

 

Muslimenes terrornettverk  Europa

VGD 28 februar 2004 (Kilde www.debka.com )

Muslimene bygger nå terrornettverk i Europa i et stadig hurtigere tempo. Terrornettverket er nå så omfattende at det ligner mer på en profesjonell hær enn på enkeltstående terrorceller. I følge den franske etterretningstjenesten, er det nå i Frankrike mellom 35 000 og 45 000 personer som organiserer seg i militærlignende enheter. I Tyskland er det rekruttert mellom 25 000 og 30 000 personer. Den britiske etterretningstjenesten MI5 anslår at ca 10 000 personer er organisert i terrornettverk i Storbritannia.

 

Ifølge DebkaFiles bygges det også terroristnettverk i Belgia, Sveits, Holland Sverige og Norge. Fra Balkan, spesielt Albania, Kosovo and Makedonia, smugles det penger, våpen og falske dokumenter inn til terrorcellene i andre europeiske land

 

Rekrutteringen av terrorister har også tatt en ny vending i og med at man ikke lenger først og fremst rekrutterer fra typisk muslimske miljøer, som moskeer, men isteden forsøker å rekruttere europeere som har omvendt seg til islam. Det er anslått at hvite personer kan utgjøre så mye som 25% av muslimenes europeiske terrornettverk.

 

Nå er det ikke noe nytt at muslimene bygger terrornettverk i Europa. En artikkel i The Guardian 11. januar 2004  beskriver hvordan muslimene nå har Europa som terrormål, og 4 januar 2004 rapporterte Associated Press at muslimene sannsynligvis hadde smuglet kjernefysiske våpen inn i Balkan. Der Spiegel hadde 8 desember 2003 en artikkel som forteller hvordan de muslimske landene Bosnia, Kosovo og Albania opererer som en forsyningsbase for det europeiske terrornettverket. Det som er nytt i DebkaFiles artikkel er omfanget av det europeiske terrornettverket: Ingen har tidligere forestilt seg at det teller titusener eller hundretusener av personer.

 

Det var altså  USA som brakte muslimene til makten i Bosnia, bl a gjennom våpenleveranser, og tidligere amerikanske offiserer som fungerte som konsulenter og rådgivere for de muslimske styrkene. Hvor mange flere amerikanere må bli drept av terrorister før det demrer for dem at det alltid, overalt og til alle tider er en forbrytelse mot menneskeheten å ta parti for muslimer mot ikke-muslimer ? Takknemmelighet mot vantro er et ukjent begrep i islam. Islam påbyr muslimene å hate oss, å forakte oss, å føre krig mot oss, å drepe oss, undertrykke oss eller tvangsomvende oss til islam, og det er ingen ting vi kan gjøre for å forandre på det.

 

Bosnia suspects handed to U.S.

CNN January 18, 2002 Posted: 5:01 AM EST (1001 GMT)

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina -- Bosnia has turned over to U.S. military authorities six Algerians accused of plotting an attack on the American embassy in Bosnia. They could soon be transferred to the U.S. naval base at Guantanamo Bay, Cuba, sources have told CNN. The handover of the suspected terrorists came despite a ruling by Bosnia's highest court that they be freed and amid demonstrations by Bosnian Muslims, The Associated Press reported.

 

Et oppslag om same sak hos Worldnet Daily gir flere detaljer:

 

U.S.: Bosnia six planned embassy hit

Wordnet Daily 18 January 2002

THE MEN, who were arrested by Bosnian authorities based on U.S. intelligence information after the Sept. 11 terrorist attacks, are now in the custody of U.S. forces, said Naval Cmdr. Rex Totty, a spokesman for the U.S. European Command in Stuttgart, Germany. The U.S. officials say that in the intricate, well-planned plot, one of the Algerians had married the daughter of the Bosnian locksmith who worked for the American embassy. Over time, the locksmith provided the suspects with keys, codes and combinations to the embassy locks and security devices. After the locksmith failed a lie detector test, he disappeared and is not in custody. The daughter is still in Sarajevo.

 The officials said the suspects apparently began plotting the attack before the Sept. 11 attacks on the United States, and at least one of the suspects is believed to have had telephone contacts with members of Osama bin Laden’s al-Qaida terrorist network.

 

Europeisk Al-Qaida-leder skal være tatt

Aftenposten 25 januar 2002

Utlevering av terrormistenkte fra Bosnia til USA har utløst voldsomme protester. En av de utleverte skal være en fremstående Al-Qaida-leder. ..En av seks terrormistenkte som er utlevert av bosniske myndigheter er av amerikansk etterretning utpekt som en av lederne for Osama bin Ladens terrornettverk Al-Qaida i Europa.

 

Utlevering av en antatt FREMSTÅENDE Al Qaida-leder utløser altså massive protester. Det sier litt om stemningen blant og holdningene til de bosniske muslimene. Bildet til venstre: Demonstranter som støtter de arresterte Al Qaida medlemmene i klammeri med politiet i Sarajevo.

 

Storstilet terroristjagt i Bosnien

 Jyllandsposte 19 mars 2002

Myndighederne i Bosnien-Hercegovina har iværksat en omfattende operation for at rense landet for terrorister. 741 bosniske statsborgere af arabisk oprindelse er under mistanke, ligesom flere mistænkelige islamiske organisationer ventes lukket, siger en bosnisk regeringskilde til det franske nyhedsbureau AFP.

 

Terrorist plans seized in Bosnia

National Post 21 March 2002

Recent raids on Islamic charities in the Bosnian capital, Sarajevo, which may have been prompted by interrogations of prisoners at Camp X-Ray, have uncovered plans for terrorist attacks on U.S. targets.The documents, seized in a series of police searches of charity offices and six private homes, reveal an international web of terror linking a group of suspected Algerian extremists to an alleged Bosnian war criminal, now in jail in Belgrade. According to Bosnian news reports, Alija Delimustafic, the former Bosnian interior minister suspected of ordering attacks on Yugoslav soldiers and Bosnian Serb civilians during the Bosnian war, had financial dealings with one of the six Algerians held with al-Qaeda suspects at the U.S. detention centre in Guantanamo Bay, Cuba.

 

Embassy Closed Over al-Qaida Report

Yahoo News Sat Mar 23, 2:32 PM ET

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina (AP) - Al-Qaida terrorists planned a devastating attack on Americans in Sarajevo after meeting in Bulgaria to identify European targets, a high-ranking Bosnian official said Saturday.

 

Al-Qaida plan for attack in Bosnia alleged

Associated Press Originally published March 24, 2002

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina - Al-Qaida terrorists planned a devastating attack on Americans in Sarajevo after meeting in Bulgaria to identify European targets, a high-ranking Bosnian official said yesterday.

The official, who spoke on condition of anonymity, told the Associated Press that intelligence reports on the meeting in Sofia, the Bulgarian capital, prompted a special government session Thursday night to discuss threats against the U.S. Embassy and embassies of European countries. He did not name the countries. At the Sofia meeting, members of al-Qaida decided that "in Sarajevo something will happen to Americans similar to New York last September," said the official.

 

Terroristene som USA støttet i krigen i Bosnia sier med andre ord takk for hjelpen på denne måten. Hva skal man med fiender når man har slike venner ?

 

Bosnia: 'Lawless black hole'?

WorldNet Daily April 26, 2002

The international community fears that the former Yugoslav republic of Bosnia, which is located near the center of the Balkan Peninsula – a region close to the heart of Western Europe – could become a "lawless black hole" of conflicting ethnic rivalries, according to a report from Radio Free Europe/Radio Liberty.

"A similar case may be made for Kosovo and possibly Macedonia," stated Radio Free Europe/Radio Liberty, referring to areas that have also sustained years of ethnic struggle. At nearly the same time as the radio service issued its report, a small ultra-right wing Albanian nationalist party, calling itself the Party for National Unity, openly demanded the creation of "Greater Albania," which it named "Chemeria," comprising all Albanians in the Balkan region. The claim was first noted by Athenian Radio, relayed by the Macedonian Information Agency and cited by Reality Macedonia.

 

Bosnian Tied to Al Qaeda

Washington Post 4 December 2002

A Bosnian Muslim arrested by U.S. troops on suspicion of spying on a U.S. base is linked to the al Qaeda terrorist network, peacekeepers said yesterday.

Sabahudin Fijuljanin, 41, was arrested Oct. 26 by U.S. troops from the NATO-led peacekeeping force based in Tuzla, northeastern Bosnia, when they saw him allegedly spying on their base. During an investigation, the troops found an antitank weapon and several passports in Fijuljanin's home.

"We have information which links Fijuljanin to al Qaeda," said Lt. Cmdr. Yves Vanier, a spokesman for the peacekeepers.

 

Javelja ! Og det var altså de bosniske muslimene USA smuglet våpen til under krigen der, i eklatante brudd på FN-resolusjoner.  Dette er senere blitt avslørt av bl a BBC gjennom norske militære som så trafikken med egne øyne, men fikk beskjed om å holde kjeft.

 

Treasury Designates Bosnian Charities Funneling Dollars To Al Qaida

SITE Institute 6 May 2004 via JihadWatch

Today, the US Treasury designated three charities in Bosnia as terrorist entities, accused of funneling money to al-Qaeda. One of these charities is the “Al-Haramain and Al-Masjed Al-Aqsa Charity Foundation,” which is closely tied to designated terrorist Wa’el Julaidan. According to the website of the Saudi governmental charity the Muslim World League, a charity of the same name, “Al-Haramain & Al-Aqsa Mosque Foundation,” is a “Body” of the Muslim World League. If this is the same organization as designated by the Treasury, it would not be the first time that a subsidiary of the Muslim World League has been designated a terrorist entity. The Rabita Trust, another subsidiary of the Muslim World League whose secretary general was also Wa’el Julaidan, was designated as a front for al-Qaeda in October 2001 for providing logistical and financial support to al-Qaeda.

 

En av de mest kunnskapsrike og markante skikkelser i internasjonal islam-debatt på internett er polsk/australske Migdal. Den 24 februar 2004 postet hun dette innlegget på The AntiJihad Forum:

 

Al Qaeda in Bosnia and Western collaboration

The AntiJihad Forum 24 February 2005 (By Migdal)

This is a very good article. It reveals a lot about what was really going on in Bosnia during the Balkan conflict. Have a look at it on the link below:

http://www.serbianna.com/columns/savich/061.shtml 

The saddest thing about it all is that both Europe and USA collaborated with Islamics. let's not be foolish. Our politicians knew and know very well what was really going on there. That's whay I have always been saying. Most people who are our governments and media - be they on the left or the right -are simple traitors and collaborators.

 

For det første kan man konstatere at hun her sier det samme som Oriana Fallaci, nemlig at vestlige politikere og media IKKE er naive, de er forrædere. Selvsagt er de det. De vet utmerket godt hva de gjør, de har visst det hele tiden, og derfor er det naivt å kalle dem naive. De skal kalles for hva de er, landsforrædre, forrædere mot menneskeheten, terrorister og barnemordere, de skal ALDRI tilgis, og ALDRI søkes ”forstått”. De skal bare foraktes, forbannes og fordømmes.

 

Den artikkelen som Migdal gir link til anbefales videre på det varmeste. Noe av innholdet er gjengitt nedenfor:

 

Al-Qaeda in Bosnia: Bosnian Muslim War Crimes Trial

Serbianna

The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) indicted senior Bosnian Muslim military commanders General Enver Hadzihasanovic and Colonel Amir Kubura on war crimes charges on July 13, 2001 in Case No: IT-01-47-PT. Bosnian Muslim General Mehmed Alagic, who commanded the Bosanska Krajina unit of the 3rd Corps, was also charged in the initial war crimes indictment but died on March 7, 2003 awaiting the start of the trial. The complaint was amended to charge Hadzihasanovic with 7 counts and Kubura with 6 counts. Initially, the defendants were charged with 19 counts. The Hadzihasanovic and Kubura war crimes trial, known as the “Central Bosnia” case, began on December 2, 2003.

 

The trial is important in showing the extent of Al-Qaeda involvement in the Bosnian Civil War of 1992-1995. Hadzihasanovic and Kubura are charged with command responsibility for war crimes committed by mujahedeen troops in the Bosnian Muslim Army. These foreign Muslim Jihad or “Islamic holy warriors” were assembled in a special Bosnian Army unit called the “El Mujahed unit”. This unit committed some of the worst war crimes and crimes against humanity against Bosnian Serb and Bosnian Croat civilians and POWs.

 

The commander of the Bosnian Muslim unit “El Mujahed” was Abu Abdel Aziz “Barbaros”, described as a “senior Al-Qaeda recruiter” in a report before the National Commission of Terrorist Attacks Upon the United States, or known as the 9/11 Commission chaired by Thomas H. Kean. Aziz, also known as Abdelrahman al-Dosari, was born in Saudi Arabia in 1942. He was a veteran of the mujahedeen in Afghanistan. His nickname was “Hown” because he established a reputation for his use of the Soviet-made “Hound” artillery rockets. He was an early member of the Al-Qaeda movement established by Ossama bin Laden and Abdullah Azzam. He was made the amir, or military commander of the Saudi Arabian and Afghani mujahedeen in Bosnia. Aziz established his headquarters at the Mehurici camp outside of Travnik in central Bosnia.

 

Ekkehard Witkopf, the ICTY prosecutor, noted the significance of the mujahedeen trial: “This trial… will show war crimes were committed by both sides of the conflict in central Bosnia. This trial will give the world a more complete picture of the war in Bosnia.” It is the first “command responsibility” case tried at the Hague tribunal. The defendants were charged with criminal responsibility for acts of murder, cruel treatment, wanton destruction and plunder of personal and private property of Bosnian Serbs and Bosnian Croats, and the willful destruction of religious institutions.

 

Artikkelen forteller videre om hvordan den halshugging eller overskjæring av struper som vakte så mye oppstyr i Irak  da det var amerikanske hoder som ble kappet av,  også var noe de bosniske muslimene og muslimer fra andre deler av verden som slåss der praktiserte på serbiske fanger. Da ble imidlertid dette omhyggelig fortiet av vestlige medier. For resten av artikkelen klikk her…

 

Og som vi som var motstandere av de amerikanske jihad-cowboys sin krig for Allah påpekte allerede den gang, Bosnia (og Kosovo) ville bli springbrett og base for videre muslimsk terror og aggresjon mot andre deler av verden.

 

Islamist Recruitment in Bosnia - A "White" Al-Qaeda

Israel National News Jan 21, '04 via JihadWatch

Serbian news outlets have been reporting with increasing intensification in recent days on attempts by Islamist terrorist groups, including Al-Qaeda, to recruit soldiers among Bosnia's Muslims.

 

The independent Serbian news agency FoNet reported on Tuesday that Muslims from Bosnia-Herzegovina are being recruited to join the what has been called "white Al-Qaeda". Slobodan Radulj, former member of Bosnia-Herzegovina's anti-terrorist task force and an adviser to the Serb member of the presidency of Bosnia-Herzegovina, told the Nezavisne Novine Serbian daily, "Reports by international intelligence services saying that future terrorists will be blue-eyed and blonde indicate that Al-Qaeda is recruiting in Bosnia-Herzegovina and Kosovo. This is why the authorities should prevent radical Islamists from paying young and poor men to go to battlefields and to die there."

 

Radulj also charged that among the 400 Non-Governmental Organizations operating in Bosnia, many of them were fronts for money-laundering and the financing of terrorist organizations. Earlier this month, Nezavisne Novine had reported that young Muslims from Bosnia-Herzegovina are joining Islamist insurgents in Iraq, Afghanistan and Chechnya. Quoting a "source close to the international Stabilization Force (Sfor)", the newspaper identified most of the recruits as "members of the Wahhabi movement," which is based in and funded by Saudi Arabia.

 

US expert believes Osama network active in Bosnia

AFP via JihadWatch 29 October 2004

Al-Qaeda leader Osama bin Laden is actively directing terrorist cells in the former Yugoslav republic of Bosnia, a top US terrorism analyst told a local daily.

Yossef Bodansky, director of the Task Force on Terrorism and Unconventional Warfare of the US Congress, told the Glas Srpske daily that terrorists responsible for the bombing of the UN headquarters in Baghdad last year were trained near the central Bosnian town of Zenica.

 

"There is a terrorist network in Bosnia, composed of several well-trained and connected groups, which are directly or indirectly responsible to ... Osama Bin Laden," he was quoted as saying in the Serbian-language paper. He said the cells were using Bosnia as a training ground and a gateway to send terrorists to western Europe or to hide them on their way to the east if they were on the run.

 

"The network in Bosnia ... is training and controlling terrorists who later travel to Western European countries," Bodansky said in comments translated from Serbian.

 

"On the other hand, terrorists for whom arrest warrants have been issued in the west are coming back to Bosnia where 'liaison officers' welcome them and provide accommodation and hiding places, and they are later transferred to the east." ...

 

Foreign Muslim fighters were ordered to leave Bosnia under the 1995 peace accords, but some of them stayed and obtained citizenship either on the basis of their army service or by marrying local women.

 

Og hvem bærer ansvaret for at vi har fått disse rottereir for muslimsk terror i Europa, hvor det nå også ser ut til at det befinner seg atomvåpen ? Det gjør USA og NATO for øvrig ved sin Jihad på 90-tallet. Hadde serberne fortsatt hatt kontroll ville neppe Europa nå vært truet av masseødeleggelsesvåpen i hendene på terrorister i hjertet av Europa.  Dette er bare nok en illustrasjon på hvor galt det er, overalt og til alle tider å ta den muslimske siden sitt parti i en konflikt eller konfrontasjon med ikke-muslimer.

 

Men det måtte altså et 11 september til før det KANSKJE begynte å demre for amerikanerne at det er slik muslimer “takker” vantro som er dumme nok til å hjelpe og støtte dem.  Når angrepene 11 september ”forstås” i lys av en påstått islam-fiendlig utenrikspolitikk fra USA sin side er det egentlig bare til å le seg skakk av.

 

Jihadists Find Convenient Base in Bosnia

AINA (Assyrian International News Agency) 17 August 2005

Terrorists who previously targeted the U.S. are now in Bosnia, where they have access to a "one-stop shop" of jihad training camps, weapons and illegal Islamic 'charities' -- all at the doorstep of Europe, terrorism experts said.

 

"[Convicted terrorist] Karim Said Atmani recently returned to Bosnia after being released early from French prison for 'good behavior,'" terrorism expert and author Evan Kohlmann said. Atmani, a Moroccan, was linked to the "millennium bomb plot" and convicted by a French court of colluding with Osama bin Laden. He has been linked to the Armed Islamic Group (GIA), an organization responsible for airplane hijackings and subway bombings in France.

 

"This is very disturbing," said Kohlmann. "Atmani promised he would wage jihad until the end. That doesn't mean until a plea deal, or early release; it means until death or victory." Also finding haven in Bosnia is Abu el Maali, who like Atmani, was a foreign national who fought in the Bosnia war. El Maali was later accused by French authorities of attempting to smuggle explosives in 1998 to an Egyptian terrorist group plotting to destroy U.S. military installations in Germany. He was also accused of leading terrorist cells in Bosnia, Pakistan and Afghanistan.

 

"This activity is very significant," said Kohlmann. "Senior members of the former Muslim Brigade and their top commanders are still there, and they're still active." The Al-Haramain Islamic Foundation (AHF), a charity that was later found by the U.S. Treasury to be underwriting terrorist operations including al Qaeda, shut its offices in Bosnia after the U.S. announcement but reopened under the name "Vazir." The new organization was registered as an "association for sport, culture and education."

 

In 2002, the U.S. Treasury Department reported that the Bosnia office of Al-Haramain was linked to Al-Gama'at al-Islamiyya, an Egyptian terrorist group that was a signatory to bin Laden's Feb. 23, 1998, fatwa -- or religious edict -- against the United States.

 

Dette er altså hva USA og NATO har igjen for å ha støttet muslimene mot serberne i borgerkrigen i Bosnia – et terroristreir i hjertet av Europa. Det var selvfølgelig det som var hensikten også. De ble nemlig uttrykkelig fortalt at det var det som ville skje. Når folk som bare hadde studert islam på hobbybasis var i stand til å forutse denne utviklingen må ekspetisen i de forskjellige NATO-lands utenriksdepartementer  bestå utelukkende av lobotomerte grauthuer og hjernedøde pappskaller om de også var i stand til å forutse det. Det tror vi ikke de gjør, det er å la dem slippe altfor billig. Det er å si : ”Tilgi dem, for de visste ikke hva de gjorde”, når sannheten er at de IKKE skal tilgis, fordi de VISSTE hva de gjorde.

 

En forsmak på hva man kan vente seg fra Bosnia kom i september 2005 med følgende episode:

 

Fant sprengstoff i buss

Aftenposten 11 september 2005

Tyske tollere fant i underkant av en kilo sprengstoff i en buss på vei fra Bosnia-Hercegovina til Stockholm i en rutinekontroll i ferjehavna i Rostock i Tyskland. En 44 år gammel mann fra Bosnia-Hercegovina som var med i bussen, ble pågrepet i forbindelse med funnet.

 

Gjemte bombe i kakeboks

Dagbladet 12 september 2005

Da tysk politi gjennomførte en rutinekontroll ved ferjeleiet i Rostock lørdag, fant de en kilo sprengstoff ombord på en buss som gikk fra Sarajevo til Stockholm, skriver svenske Aftonbladet. En 44 år gammel mann ble anholdt av politiet for mistanke om smuglingen av spengstoffet. Et vitne ombord i bussen fortalte at sjåføren hadde funnet en pose som ingen kjente igjen. I posen lå en kakeboks som etterpå viste seg å inneholde sprengstoff, skriver Aftonbladet. Opplysninger fra passasjerene går ut på at det dreide seg om en bombe som var klar til å brukes.

 

Tatt med sprengstoff på vei til svensk ferje

Dagbladet 12 september 2005

En bosnisk mann ble pågrepet da bussen han satt på, skulle kjøre om bord på ferja mellom Tyskland og Sverige i går. 44-åringen hadde med seg en veske som inneholdt sprengstoff og ble arrestert av tysk politi, skriver Expressen….

 

Mannen sier ifølge Expressen at han er kristen. I veska hadde han imidlertid utdrag av muslimske tekster.

 

Bosnia: Terror Suspect Was Planning Suicide Attack On A European Embassy

Adnkronos International (AKI) 21 October 2005 via JihadWatch

Sarajevo, 21 Oct. (AKI) - One of the three terrorists arrested by the Bosnian police for planning terrorist acts, was planning a suicide attack on the embassy of a European country in Sarajevo, daily “Dnevni avaz” reported Friday, citing unnamed sources. The paper said the man involved was an 18-year old and the police were checking whether he was a citizen of Bosnia or Serbia and Montenegro. Earlier, in a statement, the police said that one of the three terror suspects arrested was a Turkish citizen, one Swedish and one Bosnian. Police gave no other details in order not to hamper the ongoing investigation.

 

According to some foreign intelligence sources, Bosnia has become a haven for Islamic terrorists, after several hundred of mujahadeen from Islamic countries remained in Bosnia, after fighting on the side of local Muslims in the 1992-1995 civil war. Some of them were operating terrorist training camps in several locations in Bosnia, the reports said.

 

The arrested youth is presumably a Muslim, either from Bosnia, which has majority Muslim population, or from Serbia-Montenegro, which has a Muslim population of about 300.000. Intelligence reports said that Al-Qaeda has been recruiting white local youths in the Balkans for their operations, because of their non-Arabic appearance, and the Sarajevo arrest might prove to be the first such case.

 

Dette er et glimrende eksempel på såkalt “muslimsk takknemmelighet”. Det var altså Vesten (ikke minst USA) som sikret muslimsk seier i borgerkrigen i Bosnia i en krig hvor amerikanere og al Qaida slåss side om side. Og nå bruker altså muslimene dette området til videre krigføring mot sine tidligere ”allierte”. Allianser med muslimer er alltid destruktive for ikke-muslimer som inngår dem. Det er ingen annen måte å møte islam på enn med absolutt intoleranse og total krig overalt og til alle tider hvis sivilisasjonen skal overleve på denne planeten. Alt annet er nyanser av forræderi, og nyanser av forbrytelser mot menneskeheten.

 

Som det fremgår av det AKI videre skriver er det omtrent nøyaktig det samme som skjer i Kosovo:

 

In a related development, Belgrade daily “Vecernje novosti” said on Friday that up to 1.500 ethnic Albanians in Serbia’s southern Kosovo province may have been recruited by Al-Qaeda. Quoting a secret American intelligence report, the paper said that they were organized in a group called “white devils” and were being trained in secret camps in Kosovo for a “holy war”.

 

Kosovo has been under United Nations control since 1999, and majority ethnic Albanians, mostly of Muslim religion, demand independence, something Belgrade firmly opposes. The international police, tasked with keeping the peace in Kosovo, confirmed this week that groups of armed gangs, wearing black uniforms, have been active lately in western parts of the province.

 

Også i Kosovo bidro USA og NATO til å sikre en muslimsk seier, og også Kosovo er blitt er kriminelt muslimsk rottereir av klasse. Det ville ikke verken Bosnia eller Kosovo ha blitt om Vesten hadde latt serberne gjøre opp regnskapet med muslimene, slik armenerne i Nagorno Karabakh  gjorde.

 

Ny fokus på Bosniens fanatikere

Jyllandsposten 30 oktober 2005

Krigen mod terror har de seneste år trukket spor til Bosnien-Herzegovina. Dels til en lille kreds af tidligere krigere, og dels til en række Saudi-støttede organisationer, der udbreder den såkaldte Wahabbi-lære - en radikal og militant form gren af islam.

 

Fængslingerne af to unge terrormistænkte i Sarajevo sætter ny fokus på ekstreme miljøer i Bosnien-Herzegovina - ikke mindst på den såkaldte Wahabbi-lære, en militant og ekspansiv gren af islam, som praktiseres i Saudi-Arabien og af Osama bin Laden og hans Al Qaida-netværk. Ifølge DR er de to fængslede tilhængere af wahabbilæren. Wahabbister er sunni-muslimer, men har deres egen religiøse praksis. De bærer en særlig klædedragt og har som regel langt skæg, mens kvinderne bærer burka.

 

Det har længe været kendt, at nogle tusinde islamiske krigere kom til Bosnien under krigen i 1992-95 for at kæmpe på muslimsk side mod serbere og kroater.

 

Swedish terror suspect "visited al-Zarqawi"

The Local 18 November 2005

The Swedish teenager being held in Sarajevo on suspicion of terrorist offences visited the leader of al-Qaeda in Iraq, Abu Musab al-Zarqawi, according to the British newspaper The Times. In an investigation into al-Zarqawi, one of the world's most wanted terrorists, the paper stated that "there are signs that al-Zarqawi wants to mobilise cells in Europe".

 

An example given by the paper is the arrest of the 18 year old Bosnian-born Swede with a Turkish man in the Bosnian capital of Sarajevo on October 19th. Police found 30 kilos of explosive materials, weapons and a so-called "suicide vest" in the man's apartment.

 

Bosnian police arrest two more terror suspects

The China Post 2005/11/19

Bosnian police have arrested two terror suspects in the capital linked to two other men detained last month in Sarajevo, a police official said Saturday. The two were apprehended Friday on suspicion that they were preparing terrorist activities, a police official told The Associated Press. The official requested anonymity, saying he was not authorized to officially announce the arrests. The Bosnian federation's news agency reported that the state Council of Ministers confirmed the arrests. The police official told The AP the two suspects, whose names the police did not release, were linked to two other terror suspects detained last month in Sarajevo.

 

Bemerk hvilken avis man må gå til for å finne omtale av de siste arrestasjoner i Bosnia, en kinesisk. Man skulle jo tro at arrestasjoner av terrormistenkte i Europa fikk større oppmerksomhet i europeiske medier enn i kinesiske. Nå er det mulig at dette har vært omtalt i vestlig presse, men noen fremtredende plass har det ikke fått.

 

Islams gömda armé i Bosnien

SD Kuriren 6 mars 2006

Sky News rapporterar att man har bevis på att hundratals islamistiska soldater fortfarande gömmer sig i Bosnien, trots att det gått ett årtionde sedan kriget tog slut. Enligt reportaget är soldaterna, som fördes till Bosnien från den muslimska världen och med USA:s goda vilja, fortfarande aktiva, bland annat med att etablera en bas för al Qaida. Samtidigt pågår en radikalisering av islam i Bosnien.

 

The Hidden Army Of Radical Islam

Sky News (Video)

Sky News has obtained evidence of hundreds of radical Islamic Holy warriors hiding in Bosnia, a decade after the end of the war. Tim Marshall went to Zenica in search of answers. He found a growing radicalisation, and a new base for Al Qaeda.

 

Muslimska terrorister använder Balkan som språngbräda

SD Kuriren 29 April 2006

I en ny underrättelserapport gjord av amerikanska och kroatiska underrättelseexperter, framkommer uppgifter som gör gällande att militanta islamister med koppling till al-Qaida och andra muslimska terroristorganisationer, rört sig över hela Balkan under de senaste 15 åren, rapporterar tidskriften Tempus nr 17. Rapporten är 252 sidor lång och avslöjar att muslimska extremister försöker infiltrera Västeuropa från bland annat Afghanistan via en korridor genom Turkiet, Kosovo och Albanien.

 

Under kriget i Bosnien 1992-1995 kom tusentals muslimska krigare till landet för att kämpa på muslimernas sida, och många finns kvar än idag. I rapporten framgår också att det fanns aktiva muslimska extremister i regionen innan kriget bröt ut. En av dessa är Kamr Ad Din Khirbani, medlem i vad som kallas Algeriets väpnade grupp, som flyttade till Kroatien 1991 på order av al-Qaida-ledaren Usama bin Ladin för att etablera en ”humanitär hjälporganisation”.

 

Kommentar: At dette kom til å skje ble forutsagt av anti-islamister allerede mens krigene på 90-tallet pågikk, og Vesten slåss sammen med muslimene mot serberne. Både i Bosnia og Kosovo var USA bin Ladens flyvåpen, og han ”takket for hjelpen” (på typisk muslimsk maner) 11 september 2001. Nå er det tydeligvis Vest-Europa sin tur til å føle ”varmen” fra muslimenes takknemmelighet, en varme som meget vel kan bli på flere millioner grader. Vestlig etterretning har tidligere gitt uttrykk for at Kosovo og Bosnia kan bli brukt av muslimske terrorister til å smugle atomvåpen inn i Vest-Europa.

 

Det verste av alt er vel kanskje at til tross for at det nå burde være krystallklart hva slags krefter det er Vesten har støttet i Bosnia og Kosovo fortsetter man med planene for å gi Kosovo såkalt ”selvstendighet”, så terroristene blir helt herre i eget hus.

 

NAZI-PRESIDENTEN SOM USA, EUROPA OG IRAN HYLLET

 

Historien om Bosnias første muslimske president, Alija Izetbegovic (bildet til vnstre)  er såpass spesiell at vi har valgt å lage et eget avsnitt om det. Vanligvis er det ingenting som er mer ødeleggende for en politiker sitt rykte enn at det påvises at han hadde forbindelser til og/eller støttet Nazi-Tyskland under annen verdenskrig. Men hvis man i tillegg er muslimsk fundamentalist gjør det tydeligvis ikke noe, da omfavnes man av alt og alle fra den politisk korrekte elite i Vesten til ayatollaene i Iran, som for øvrig er to sider av samme sak, etter som de begge arbeider målbevisst for å legge den vestlige sivilisasjon i ruiner. Man trenger ikke grave særlig mye for å oppdage at Alija Izetbegovic hadde Nazi-forbindelser under annen verdenskrig, han var direkte involvert i den muslimske SS-Divisjonen som ble satt opp i Bosnia. Hva han ellers sto for er illustrert av oppslagene gjengitt nedenfor:

 

ALLAHs VILJE I BOSNIEN

I "The Economist" 5/9 1992 s. 8 kan man læse den bosniske præsidents manifest. Det lyder bl.a. som følger:

"Der kan ikke blive tale om nogen fred eller sameksistens mellem Islam og ikke-muslimske sociale og politiske institutioner. Den islamiske bevægelse skal og kan tage magten, så snart den er moralsk og antalsmæssigt stærk nok  til det, ikke blot for at ødelægge den ikke-islamiske magt, men også for at bygge en ny islamisk magt op i stedet"

 

For en gangs skyld en ÆRLIG muslim. Målet er å ødelegge ikke-islamske institusjoner og deres makt. Selvfølgelig er det det, og selvfølgelig appliserer dette til norske muslimer også.  Og det var takket være USA at Bosnia fikk et regime som vil ødelegge ikke-islamske institusjoner og innflytelse.

 

De nære forbindelsene mellom Bosnia i alminnelighet og Alija Izetbegovic  i særdeleshet og et av de verste muslimske skrekkregimer på kloden fremgår også av følgende :

 

Ex-Bosnia leader in hospital

December 29, 2001 Posted: 7:43 AM EST (1243 GMT)

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina -- Ex-Bosnian Muslim President Alija Izetbegovic has been taken to Saudi Arabia for treatment after suffering heart problems. Izetbegovic, 76, was taken to Sarajevo's Medical Centre late on Friday after he felt pain in his heart, Dnevni Avaz newspaper reported. On Saturday he was transferred to Saudi Arabia after his health worsened, Sarajevo-based Onasa news agency quoted Sulejman Tihic, leader of the Muslim Party of Democratic Action (SDA), as saying.

 

Izetbegovic and his son-in-law

The Antijihad Forum 30 September

Most of us here know who Izetbegovic is and what ideas he represents. We know by now about his Nazi past, his support for Islamism, his love for Khomeini and Pakistan and his dream of building a global Islamic Caliphate which will, of course, include the Imamates of Bosnia and Kosovo in the Islamic future.

 

I would like to tell you something about Izetbegovic's son-in-law Haris Silajdzic. Haris Silajdzic was Prime Minister of Bosnia (Izetbegovic was President). Like a true son-in-law of a true Nazi and Islamist he is a Holocaust denier. Haris Silajdzic was educated in Bengazi, Libya. More than that, he spent some time in Beirut and Bekka valley where he received training in PLO tactics. Silajdzic maintains extensive business interests in Libya where in the 1980s he was receiving preferential treatment on construction contracts. One of the "business" projects he was involved in in Tripoli was Quaddafi's Chemical Weapons factory. I should also add here that West Germans provided the ample scientific know how for this factory at one stage.

 

BOSNIAN PRESIDENT - AYATOLLAH KHOMEYNI'S RIGHT HAND MAN

Srpska Mreza

The basic facts of just what caused the conflict in ex-Yugoslavia are, still, not presented to the general public in the West...

 

To understand Bosnian Muslims one should understand their leader: self proclaimed "President of Bosnia", Mr. Alija Izetbegovic.

A few (very few) articles were written in the western media about the fact: THE LEADER OF BOSNIAN MUSLIMS IS THE LEADING FIGURE IN THE MURKY ISLAM FUNDAMENTALIST WORLD.

 

"Islamic Affairs Analyst" (IAA) publishes studies about Islamic world since 1935. IAA is published 45 times a year, in Great Britain... With the beginning of the civil war in Bosnia, in 1992, they wrote:

 

Excerpts from issue of IAA entitled "MUSLIM FUNDAMENTALISM IN BOSNIA-HERZEGOVINA" published in 1992:

 

(Quote:)

 

There is a great reluctance in the West to recognize that the fighting in Bosnia is a resurgence of the conflict between Islam and Christendom which shaped five centuries of Balkan history.

 

Alija Izetbegovic is dead.  As the US & Iran unite to praise him, we ask: Who was Izetbegovic?

Emperors Clothes 21 October 2003

A few days ago, the Bosnian Islamic Fundamentalist (or, for short, Islamist)  leader, Alija Izetbegovic, died of heart failure. The Iranian Foreign Ministry issued a statement praising:

"…the late president's serious attempts to defend the identity and territorial integrity of his homeland as well as the unity among the residents and various ethnic races of the country." [1]

 

 The US State Department praised him as well:

 

"President Izetbegovic's personal courage helped the Bosnian people endure one of Europe's greatest tragedies since World War II. His determined leadership was instrumental in Bosnia and Herzegovina remaining a unified multiethnic country." [2]

 

Note the similarity between the two statements. They might have issued from the same foreign office.

 

USA karakteriserer altså Iran som en del av ondskapens akse, men slutter seg til ayatollahene sin hyllest av en man som bl a var med på organisere en islamsk SS-divisjon for Hitler under annen verdenskrig. Hvor gal kan verden bli ?

 

Bildet til venstre: Fra begravelsen til nazisten, fundamentalisten og terroristen som Bush  og ayatollahene i Iran hyllet i fellesskap.

 

Bosnia: Tidligere president betalt av Al Qaida

 

Bosnias tidligere president (nå avdøde)  Alija Izetbegovic mottok store pengebeløp fra en saudiarabisk forretningsmann ved navn  Yassin al-Kadi. Denne  Yassin al-Kadi står på både FNs, EUs og USAs liste over finansielle bidragsytere til Al Qaida.  Izetbegovic som døde av kreft på et sykehus i Saudi-Arabia i 2003 fikk i 1996 195.000 dollar fra  al-Kadi.  al-Kadi sine bankkonti ble frosset i 2001 av amerikanske myndigheter fordi han hadde drevet hvitvasking av penger og gitt bidrag til Al Qaida.

 

Bosniske myndigheter ble klar over pengene  al-Kadi hadde gitt til  Izetbegovic som en følge av undersøkelser en britisk bank gjorde når det gjelder aktivitetene til  al-Kadis såkalte ”humanitære” organisasjon, Mufavak, som ble forbudt for fire år siden, og som startet sin virksomhet i Bosnia under navnet ”Blessed Relief”. Under dekke av påstått ”humanitær” hjelp kanaliserte Mufavak 15-20 mill dollar til forskjellige organisasjoner, hvorav minst 3 mill dollar gikk rett inn på kontoen til Osama bin Laden i følge saudiarabiske kilder.

 

Under  Izetbegovic kom det tusenvis av muslimer fra en rekke land til Bosnia for å slåss på de bosniske muslimene sin side under borgerkrigen fra 1992 til 1995. Krigen ble delvis finansiert under dekke påstått ”humanitære” organisasjoner i forskjellige muslimske land.

 

Og våpen fikk de bosniske muslimene fra USA som brøt våpenblokaden under nattlige våpenslipp fra fly til muslimene. Dette er senere bekreftet bl a av norske og britiske militære.

 

Mange av muslimene som kom til Bosnia tidlig på 90-tallet ble værende der etter at krigen var over. En del av dem har fortsatt aktiviteten i form av å drive treningsleire for å utdanne terrorister for å angripe mål i Vest-Europa.

 

Når det gjelder  Izetbegovic hører det også med til historien at omtrent samtidig med at han ble begravet kunngjorde domstolen for det tidligere Jugoslavia i Haag at han hadde vært under etterforskning for krigsforbrytelser. Serbiske ledere beskylder ham for å ha vært delaktig i krigsforbrytelser som kostet tusenvis av serbere livet. Etter som serberne, i motsetning til  Izetbegovic, ikke bekjenner seg til et misfoster av en religion som gir dem rett til å lyve, er det ikke så vanskelig å gjøre seg opp en mening om hvem som har og hvem som ikke har troverdighet når det gjelder krigsforbryteren  Izetbegovic.

 

At han også var med på å organisere den muslimske SS-divisjonen Hanzar under annen verdenskrig gjør selvsagt ikke hans sak noe bedre. Det virkelig bisarre med  Izetbegovic må vel likevel være at han var mannen som ayatollahene i Iran og President Bush hyllet i fellesskap da han døde. Minst EN av dem kan ikke ha forstått sitt eget beste.

 

Kilde:

Bosnia: Former Muslim President Was Paid By Al Qaeda

Western Resistance 8 September 2006

 

*  *  *

 

På sikt er Bosnia et muslimsk spyd rettet mot Europas hjerte. En muslimsk føderasjon bestående av Bosnia, Albania og Kosovo, vil i løpet av få minutter, med praktisk talt null varslingstid kunne drepe titalls millioner i Vest-Europa  med masseødeleggelsesvåpen finansiert av  det muslimske terrorkongedømmet Saudi-Arabia, og utviklet av den muslimske terrorrepublikken Pakistan. I en del vestlige hovedsteder begynner det nok å demre hvilken livsfarlig og dødelig giftslange man har næret ved sitt bryst ved å bidra til oppløsningen av Jugoslavia, men tiden til å gjøre noe er kort. I dag er ca 40% ( en kilde sier 60%) av befolkningen i Bosnia muslimer. Det er i minste laget til at Bosnia kan omgjøres til den base for terror og angrep mot Europa som bin Laden hadde i tankene, og som USA og NATO var så elskverdige å hjelpe ham med å legge grunnsteinen til. Men forskjellen i fødselsrate mellom ikke-muslimer og muslimer vil medføre at denne prosenten raskt stiger til et nivå som muliggjør neste fase av bin Ladens plan.

 

For drøye 500 år siden overleverte kongen av Bosnia frivillig sitt sverd til muslimene og ble prompte halshugget med sitt eget sverd. I våre dager har Vesten frivillig overlevert hele Bosnia til muslimene, som bruker det til å forberede en halshugging av Europa – med terror og masseødeleggelsesvåpen.

 

For øvrig er det et eget forum for diskusjon om muslimenes siste angrep på Europa via Balkan. Det ligger på:

 

Delphiforum (Balkans)

 

Man må registrere seg for å få adgang til dette forumet.

 

*  *  *

 

Referanser utenom internet :

 

1.      Paul Fregosi : ”Jihad in The West”, Prometheus Books, New York, 1998. ISBN 1-57329-247-1
 Jihad in the West : Muslim Conquests from the 7th to the 21st Centuries

2.      Ibn Warraq “Why I am not a Muslim” Prometheus Books, New York, 1995, ISBN 0-87975-984-4
 Why I Am Not a Muslim by Ibn Warraq

 

Sist oppdatert: 24. desember 2007

 

Tilbake til muslimske forbrytelser verden rundt

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com