NORGE

PRESENTERER

Det politisk korrekte Norges terror-”ekspertise”

 

Omtrent samtidig med bombene i Madrid publiserte FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) en rapport med tittelen ”Jihad in Europe”. Rapportens forfatter var Forsker Petter Nesser, og arbeidet var et resultat av et samarbeide mellom FFI og UiO (Universitetet i Oslo). Ikke minst på bakgrunn av bombene i Madrid fikk rapporten en del omtale i pressen, se f eks Al-Qaidanettverk har fotfeste i Europa (Aftenposten 9 april 2004). Rapporten ble også kort diskutert på APS-forum, ref :  Jihad in Europe - fra UiO og FFI (APS Forum 11 april 2004).

 

På APS-forum fikk rapporten en nokså kjølig mottakelse, den ble bl a karakterisert som ”gammelt nytt”, ”tannløs” og ”manglet dybde”.  Hensikten med dette dokumentet er å se litt nærmere på denne rapporten fra det politisk korrekte Norges terror-”ekspertise”.

 

 

Misvisende tittel

 

Allerede tittelen på rapporten, ”Jihad in Europe”, er en avsporing som enten må være forårsaket av begrepsforvirring, eller et bevisst forsøk på å villede og tåkelegge, snarere enn å opplyse og informere. Det er elementær geografikunnskap at Europa strekker seg fra Atlanterhavet til Ural-fjellene. Sist vi så etter på et kart lå både Moskva og andre åsteder for jihad og muslimsk terror i Russland vest for Ural, med andre ord i Europa. Til tross for dette berører Nesser sin rapport knapt jihad og/eller muslimsk terror i Russland i det hele tatt. Faktum er at det er ikke noe land i Europa hvor det har flytt så mye blod og tårer de senere år på grunn av jihad som nettopp i Russland. En rapport som kaller seg ”Jihad in Europe” og som knapt berører dette i det hele tatt, men bare begivenheter i Vest-Europa, er ikke noe seriøst forsøk på å opplyse og informere, det er snarere et (u)seriøst forsøk på å tåkelegge og desinformere.

 

I skarp kontrast til dette står Oriana Fallaci sin forståelse av hva Europa er. I sin siste bok som er utkommet på norsk (”Fornuftens styrke”) sier hun bl a følgende med referanse til muslimene  (sitat):

 

Vet du hvor mange av dem som bor mellom Atlanterhavet og Uralfjellene på det europeiske kontinent? Omlag femtitre millioner. Og av disse bor omlag atten millioner i den europeiske union (noen sier tjue millioner). Trettifem utenfor EU, med andre ord. Hvilket omfatter Sveits, der de nå utgjør mer enn ti prosent av befolkningen. Eller Russland, hvor de er ti og en halv prosent. (Sitat slutt).

 

Nå er det selvsagt ikke noe galt i å skrive en rapport om jihad i Vest-Europa, men da får man kalle det for det også da, og ikke påberope seg at det gjelder Europa. Dette kan kanskje synes å være en liten detalj, hvilket det i og for seg er, men det er en svært viktig detalj. Som påpekt i en artikkel i FOMI no 18 : ”Språket er holdningsavslørende”. Ved å si ”Europa” når man i realiteten mener ”Vest-Europa” bidrar man på en måte til å gjenreise et jernteppe i folks bevissthet, 15 år etter at jernteppet falt. En fundamental forutsetning for en meningsfylt debatt er et felles sett av begreper. For mer detaljerte betraktninger om dette se følgende artikler på Antipsykopatisk Senter (APS):

 

Psykopatmisbrukte ord og begreper

 

Kampen om ordene

 

Psykopatenes nytale og assosiasjoner

 

Rot med begreper er sabotasje av debatten, og allerede tittelen på Nessers rapport avslører at det er sabotasje av debatten han er ute etter. Man sier ikke ”Norge” når man mener ”Trøndelag”, med mindre man vil forlede folk til å tro at Norge kun består av Trøndelag. Man sier heller ikke ”Europa” når det man sikter til er Vest-Europa, med mindre man vil forlede folk til å tro at Europa kun består av Vest-Europa.

 

Dette er svært skadelig for kampen mot islam. Det bidrar nemlig til å forhindre at man ser det som skjer i Tsjetsjenia og Russland for øvrig som en del av den samme konflikt mellom den siviliserte og den muslimske verden som det som skjer i Vest-Europa og USA, i Nigeria og Sudan, på Balkan, i Midtøsten, i de tidligere Sovjet-republikker i Sentral-Asia, i Xinjiang i det vestlige Kina, i Kashmir, i Thailand, i Indonesia og på Filippinene. Det er med andre ord egnet til å splitte motstanden mot islam ved at de forskjellige religiøse og/eller politiske grupperinger som er i konflikt med islam ikke forstår sine felles interesser, og dermed ikke samarbeider og koordinerer sin virksomhet. Dette tjener kun islamske interesser.

 

 

Løgn både i tid og rom

 

Tittelen på hans rapport er for øvrig ikke det eneste eksempel på Nesser sin kunnskapsløshet og geografiske begrepsforvirring. I et oppslag i Aftenpostens nettutgave datert 9 april 2004 refereres Nesser som følger (Sitat):

 

” Mens 14 alvorlige terrorhandlinger er blitt avverget, har de ekstreme islamistiske gruppene klart å gjennomføre én aksjon: Den 11. mars i år ble 190 mennesker drept på vei inn til Madrid sentrum i morgenmylderet.” (Sitat slutt)

 

Dette er galt både i tid og rom. Selv om man begrenser seg til Vest-Europa er det galt. På midten av 90-tallet gjennomførte muslimske terrorister flere bombeaksjoner i Frankrike, aksjoner som drepte og skadet til sammen nærmere 200 mennesker. Ligger ikke Frankrike i Petter Nessers ”Europa” heller ? Dokumentasjon om terroraksjonene i Frankrike på midten av 90-tallet har ligget ute på FOMIs nettsider og de var også omtalt i FOMIs medlemsblad no 8.

 

Skal man tro Petter Nesser fant nemlig aksjonen i Dubrovka-teateret i Moskva heller aldri sted, med mindre Moskva ligger øst for Ural. Han bør sette seg på skolebenken og oppfriske grunnskolens pensum i geografi.

 

 

Isolering av Russland

 

FOMI har alltid stått for det syn at det som skjer i Russland er en del av den samme kamp og den samme helhet som det som skjer i Vest-Europa. Tre ganger har man i medlemsbladet sagt følgende:

 

”Russlands kamp er vår kamp, Russlands seire er våre seire, Russlands nederlag er våre nederlag, Russlands døde er våre døde, og Russlands sorg er vår sorg”.

 

Etter Beslan har det synet heldigvis fått noe mer gjennomslag. Det kostet imidlertid ikke så rent lite barneblod, blod som er på hendene til alle som på en eller annen måte bidro til å tåkelegge dette, så lenge det lot seg gjøre. Nesser er blant dem.. Ellers hadde han ikke gjentatte ganger definert Russland ut av Europa og oversett det land som har blødd mest og grått mest som følge av jihad i en rapport som kaller seg ”Jihad in Europe”.

 

Det eneste som har med Russland å gjøre som Nesser ofrer noen nevneverdig oppmerksomhet på i sin rapport er en aksjon mot den russiske ambassaden i Paris, en aksjon som fransk politi oppdaget i tide og derved klarte å forhindre, ref rapporten side 60-72.

 

I forbindelse med omtalen av den planlagte aksjonen mot Russlands ambassade i Paris berører også Nesser så vidt begivenheter i Tsjetsjenia, Kaukasus og Russland for øvrig, det var vel vanskelig å unngå det helt i den forbindelse. Det lille som sies er imidlertid også meget avslørende. Som autoritet på området henviser han til sin kollega ved FFI, Julie Willhelmsen (hun er nå ansatt hos NUPI). Det første som er å si om henne er at hun var blant initiativtakerne til den såkalte ”Støttekomiteen for Tsjetsjenia”, og har sittet i dens styre. Denne komiteen har, sammen med SV, vært med på å invitere tsjetsjenske terrorister til Norge, terrorister som er ettersøkt gjennom Interpol. Hun er neppe en særlig objektiv kilde om Tsjetsjenia.

 

Hvordan hun lyver om Tsjetsjenia ble for øvrig avslørt av FOMI allerede i no 4 av medlemsbladet i desember 2002 i oppslaget ”Vi skal huske hvem som tiet, og vi skal huske hvem som løy”. Under aksjonen mot Dubrovka-teateret høsten 2002 benektet Julie Willhelmsen meget energisk at det var noen forbindelser mellom det hun og Russlands-”ekspert” Marit Christenten omtalte som tsjetsjenske ”opprørere”, ”separatister” og ”frihetskjempere”, og muslimske terrorister. At en slik forbindelse eksisterte var da for lengst dokumentert bl a i nettutgavene av diverse utenlandske aviser, og tatt inn på FOMIs nettsider.

 

Da aksjonen i Beslan startet begynte Julie Willhelmsen på den samme regla. Den sprakk da russerne etter aksjonen vasset i døde arabere, og da presterte hun på toppen av det hele å si at hun ”ikke var overrasket”. Neivel ja, og javel nei. Etter å ha benektet denne forbindelsen i årevis er hun plutselig ”ikke overrasket” når den kommer for en dag på en måte som ikke lar seg skjule. Frekkheten lenge leve!

 

Dette er altså den ”autoritet” Nesser henviser til i det lille han sier om Russland. Men det stopper ikke der heller. Når han i forbifarten nevner Dubrovka-teateret omtales de som gjennomførte den aksjonen ikke som terrorister, men som ”gisseltakere”. Igjen : Språket er holdningsavslørende. I Nessers verden er det åpenbart ikke terror å storme et teater og ta hundrevis av tilfeldige uskyldige sivile som gisler i en aksjon som ender med at mange av dem mister liver, terror-”ekspert” – FYTTERAKKERN !

 

Julie Willhelmsen er for øvrig ikke den eneste tvilsomme referansen Nesser henviser til. En annen er hans kollega ved FFI, Brynjar Lia. Lia har pådratt seg kritikk fra kristne kretser i Norge for sin palestinsk-vennlige omtale av konflikten i Midtøsten.

 

Med politisk korrekt harelabb om islam

 

Det er også diverse andre ankepunkter mot Nessers rapport. En gjennomgang av dem alle ville føre for langt, det ville fort nærme seg et dokument av nesten samme omfang som rapporten selv. En ting som imidlertid bør trekkes frem er at rapporten praktisk talt ikke sier noe om hvordan jihad og muslimsk terrorisme er forankret i og springer ut av islams lære, slik denne er nedfelt i Koranen, Hadith og Muhammeds eksempel, eller Muhammed som rollemodell. Nettopp det var det Hege Storhaug så eminent klarte å få frem i sine tilmålte sekunder på Holmgang 17 november, Nesser klarer det ikke i en rapport på over 100 sider. Koranen er nesten ikke nevnt i det hele tatt, ingen vers siteres, og Hadith er ikke nevnt i det hele tatt. På dette området avspises man med en kort forklaring på ca ½ side (side 9-10). Det lille som sies der er også i beste fall et resultat av manglende grundighet. Han skriver bl a :

 

“Prophet Muhammad told his followers that the inner struggle for submission to God was the “greater jihad”, and that warfare in the name of God is “the lesser jihad” (ibid: 35). Islamists interpreted the Quran differently, and see armed struggle as the “greater jihad” (Wendell 1978).”

 

Til dette er å si at ingen av begrepene ”lesser jihad” eller ”greater jihad” er nevnt en eneste gang i Koranen. De er nevnt i en Hadith som mange muslimske skriftlærde anser som en såkalt svak Hadith, dvs en Hadith som man er usikker på riktigheten av. Den som leser dette uten å kjenne bakgrunnen må få det inntrykk at den såkalte ”store jihad” er en indre kamp hos den enkelte muslim, mens fysisk krig bare er den ”lille jihad”. Koranen sier ingen ting om det. Faktum er at denne Hadith står såpass svakt at den i hvert fall ikke er med i tre av de fire mest anerkjente samlinger (Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Malik's Muwatta). Den er heller ikke med i den del av den fjerde (Sunan Abu-Dawud) som muslimer ved University of Southern California har lagt ut på internett.

 

På tross av at dette ikke har noen basis i Koranen, kun i en svak Hadith, er det noe som ofte refereres til av muslimske talsmenn. Hensikten er åpenbar: Ved å fremstille den indre kamp i en muslim som den ”store” (les: den viktigste) jihad, og fysisk krig som den ”lille” (les: den mindre viktige) siden av saken bidrar det til å ufarliggjøre islam. At Nesser i sin meget knappe omtale av basis for jihad velger å omtale nettopp dette, mens f eks Koranen 9:5 (sverdverset), 9:29 m fl ikke nevnes får ham til å lyde som et ekko av islamsk råd når de skal overbevise folk om at ”islam er en fredelig religion”.

 

Nå var visstnok rapporten et samarbeide mellom FFI og UiO. I så fall var det ikke stort annet å forvente. UiOs fremste islam-”ekspert”, Kari Vogt, gjør det bedre som stand-up komiker enn som islam-”ekspert”, men Shabana Rehman gjør det bedre som begge deler, ikke minst i demonstrerte kunnskaper om islam.

 

Den største løgnen ?

 

Det er imidlertid ikke bare på dette området Petter Nesser enten må være ekstremt dårlig informert, eller bevisst løper muslimenes ærend. På rapportens side 103 sier han følgende (uthevet og understreket i originalen):

 

“importantly, the radicals studied in this thesis constitute a small group of extremists, not at all representative for the majority of diaspora Muslims.”

 

Det er selvsagt riktig at det kun er en meget liten del av muslimene i Vest-Europa som er direkte involvert i planlegging og gjennomføring av terror. Det er imidlertid ikke det han sier noe om. Det han sier er at de som faktisk er involvert i dette er ikke representative for flertallet av muslimer i utlendighet. Det gis ingen begrunnelse for denne påstanden, ingen underbyggelse med dokumentasjon, ingen fakta. Det er kanskje ikke så rart, å finne det er nemlig ikke så lett. Derimot er det forholdsvis lett å finne fakta som underbygger at den udokumenterte påstand som terror-”eksperten” understreker kort og godt er løgn og forbannet dikt.

 

Vi kan jo først gå tilbake til 12 september 2001, dagen etter terrorangrepene på World Trade Center og Pentagon. Da ble det foretatt en meningsmåling blant muslimer i Nederland. Denne viste at 80% av de spurte støttet terrorangrepene, ref :

 

International Terrorist Support Groups Thrive in Belgium and Netherlands

Newsmax Monday, Sept. 24, 2001

 

Ikke representativt for flertallet ? Det er visst ikke bare geografikunnskaper det skorter på hos det politisk korrekte Norges terror-”ekspertise”. De anbefales å ta seg et kurs i prosentregning også.

 

Meningsmålingen fra Nederland er for øvrig langt fra den eneste illustrasjonen på at Nesser enten bevisst lyver så det renner av ham, eller ikke har forstått filla av det han har skrevet en rapport om. I den sammenheng kan man vise til Qazi Hussein Ahmed sitt besøk i Norge i august 2004. Her snakker man om en mann som har omtalt Osama bin Laden i meget rosende ordelag. Han fikk en overstrømmende mottakelse av norske muslimer. I forbindelse med besøket uttalte for øvrig lederen for Norsk innvandrerforum at Ahmed representerer holdninger som mange norske muslimer har. Her motsies altså Nesser direkte av en representant for den gruppen han omtaler.

 

Nå besøkte Ahmed Norge først etter at Nesser hadde utgitt sin rapport, men er det ikke nettopp det som skal karakterisere en ”ekspert” at han kan forutse utviklingen og forstå ting som folk flest ikke kan forventes å forstå ? Er det ikke det vi betaler ”eksperter” for ?

 

I skarp kontrast til den hjertelige og overstrømmende velkomst som norske muslimer ga Ahmed står den iskalde mottakelse nobelprisvinneren Shirin Ebadi fikk. En fremtredende talsmann for norske muslimer, Trond Ali Lindstad, kritiserte i Aftenposten at hun fikk prisen i det hele tatt, og omtalte henne som ”muslim” i gåsøyne.

 

Så hvem synes å være mest representativ for norske muslimer, Shirin Ebadi eller Qazi Hussein Ahmed, og gjennom sistnevnte egentlig også Osama bin Laden ?

 

Dette er et meget viktig punkt, noe Nesser selv implisitt innrømmer ved å understreke og utheve utsagnet i rapporten. Det er IKKE samme situasjon om de som gjennomfører terroraksjoner er representative for og har sympati fra 1% eller 99% av muslimene i Norge og andre vestlige land. Det vil gjøre meget stor forskjell på hvordan trusselen må møtes, og hvilke tiltak som kreves i den forbindelse, både nasjonalt, regionalt og globalt.

 

Hvis det var slik at 1% var nærmest sannheten, noe Nesser påstår, ville da muslimer være en trussel mot vestlige verdier slik spørsmålet ble formulert i Holmgang 17 november ? Ville man ikke da kunne regne med at intern justis hos muslimene ville ta hånd om det som er en rabiat, men angivelig liten gruppe, ved å snakke dem til rette eller utlevere dem til myndighetene ?

 

Skal man tro de som ringte inn under Holmgang 17 november deler 97% ikke Nesser sin vurdering av at gruppene det er snakk om ikke er representative for muslimer i Norge og vesten for øvrig. Da hadde de neppe vurdert dem som en trussel mot vestlige verdier. Vil man være litt stygg kan man derfor si at Nesser må høre til de 3% av Norges befolkning som har dårligst forståelse for hva slags trussel islam og muslimer representerer. At det politisk korrekte Norge må hente sin terror-”ekspertise” fra disse 3% sier litt om hvor desperat behovet er blitt for å benekte, bagatellisere, bortforklare og tåkelegge.

 

Alternativet er selvsagt at Nesser bevisst fordreier sannheten. Det er all mulig grunn til å regne med at han gjør det. Her er det en klar sammenheng mellom hans omtale av islams ideologiske fundament for jihad, og hans utsagn om hvem og hva som er representativt. Ved å gjøre førstnevnte til et spørsmål om en svak og omstridt Hadith blir det lett å selge løgnen om at terrorgrupper ikke er representative. Hvis det ideologiske fundament i stedet hadde vært presentert som Koranvers og sterke anerkjente Hadiths som f eks Bukhari ville dette selvsagt blitt mye vanskeligere.

 

Man øyner her med andre ord en systematisk fordreining av sannheten, eller at kravet til politisk korrekte ”forskningsresultater” er det viktigste.

 

Aftenposten 14 april 2004

 

Man trenger egentlig ikke lese Nessers rapport for å konstatere hva slags synspunkter han står for, det holder lenge å lese et oppslag i Aftenpostens nettutgave datert 14 april 2004, ref :

 

Integrering av muslimer kan hindre terror

Aftenposten 14 april 2004

 

Her kan man bl a lese følgende (sitat):

 

Europas regjeringer må gjøre mer for å integrere muslimer. Slik kan man hindre at innvandrede muslimer blir rekruttert av militante islamister, mener forsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Sitat slutt).

 

Det første som er å si til dette er at man trenger da ikke bli rekruttert av såkalte militante islamister ETTER at man er innvandret til Norge eller et annet vesteuropeisk land. Dørene står for alle praktiske formål på vidt gap for innreise også for de som er rekruttert lenge før de satte sin fot på norsk jord. Kravet til politisk korrekthet er tydeligvis ikke fullt så strengt i politiet som på FFI. Fra politiet sin side er det nemlig ved flere anledninger gitt uttrykk for alvorlig bekymring over det store antall asylsøkere som ankommer med falsk identitet eller uten identitet i det hele tatt, og at mange forsvinner sporløst etter ankomsten til Norge.

 

Når det har vist seg at muslimer har klart å drive militær trening i et såpass tett befolket land som Belgia kan man jo lure på hvor mange slike etablissementer som måtte finne i norsk skog mark. En ting er i hvert fall sikkert: Hvis de ikke finnes er det ene og alene fordi muslimene så langt ikke har ønsket eller følt behov for å etablere slik virksomhet i Norge. Problemstillingen med rekruttering av de som allerede er innvandret er med andre ord temmelig irrelevant, når landet ligger vidt åpent for innvandring av de som allerede er rekruttert. Men det kan man jo ikke si, det ville ikke være politisk korrekt, eller ”stuerent”.

 

Men greit nok, selv om problemstillingen allerede i utgangspunktet er irrelevant med dagens innvandrings og asylpolitikk, la oss, for argumentets skyld, akseptere den som relevant. Det blir nemlig ikke nevneverdig bedre om man gjør det. Det Nesser sier er nøyaktig den forklaring på muslimsk terror man må ha, og den oppskrift på å bekjempe den man må gi, for å ”være stueren” og ”bli tatt seriøst” i dagens Norge: Det er vår skyld, det er vi som ikke har gjort nok for å ”integrere” muslimene, hva nå det måtte bety. Heldigvis trenger vi ikke henvise til noe som er sagt i noe så lite ”stuerent” som FOMI for å vise at denne integreringen er en umulighet. Vi kan henvise til politisk redaktør i Norges største avis, Olav Versto i VG. I en av sine eminente ”Versto på en lørdag” artikler, nærmere bestemt 14 august 2002 sier han følgende (sitat):

 

”Det sier seg selv at muslimene ikke kan integreres med oss i en verdslig sfære når en slik sfære for dem ikke finnes” (Sitat slutt).

Eller vi kan henvise til Ayaan Hirsi Ali, det somalisk-fødte medlemmet av Nederlands nasjonalforsamling (bildet til venstre). Hun er født som muslim, men har offentlig erklært seg som frafallen, og må bl a av den grunn ha væpnet politibeskyttelse døgnet rundt. Det var for øvrig hun som skrev manus til filmen ”Submission” som kostet Theo van Gogh livet. Hennes kommentar til ”integrering” av muslimer er følgende (sitat):

 

” Moslims kunnen alleen in Nederland integreren als zij zich ‘bevrijden’ van hun religie.“ (Sitat slutt)

 

Slik lyder det på originalspråket. På norsk blir det omtrent som følger: ”Muslimer kan bare integreres i Nederland hvis de befrir seg fra sin religion”.

 

Det Nesser påstår vi må bruke mer resurser på er med andre ord noe som i følge både Versto og Ali er en umulighet. Selvsagt er det det. Det har vi fra FOMI sin side hevdet i årevis. Vi har i den forbindelse vist til India. Da India fikk sin selvstendighet i 1947 hadde muslimene vært der i rundt regnet 1000 år, litt avhengig av hvilke deler av India man snakker om. De var ikke mer ”integrert” enn at de måtte ha sin egen stat, Pakistan, en stat som for øvrig med kaldt overlegg planla et førsteslag med atomvåpen mot det hinduistiske India i 1999.

 

Hva er det som får Nesser til å tro at bare vi bruker mer ressurser på noe som Versto og Ali mener er umulig, og som erfaringene fra India gir dem rett i, vil det bidra til å løse problemet med muslimsk terrorisme ? Nessers forslag er kort og godt pisspreik, men han har tydeligvis ikke pisset fra seg. Lenger nede i samme oppslag i Aftenposten sies det følgende (sitat):

 

”Ifølge Nessers rapport er de potensielle rekruttene i første rekke menn fra Nord-Afrika eller Midtøsten, ofte ulovlige innvandrere. Faktorer som rasisme og høy arbeidsledighet bidrar ifølge Nesser til å gjøre en fraksjon av muslimer i Europa "mottagelige for indoktrinering av radikale islamister". (Sitat slutt)”

 

Her går mannen fullstendig over bord i sin politiske korrekthet. For det første, han mangler ikke bare kunnskaper i geografi, islam og prosentregning, han vet ikke en gang forskjell på biologi og teologi. Rasisme betyr nedvurdering av mennesker basert på rase. Noen bør snarest opplyse Nesser om at muslimer ikke er en rase. Muslimer er betegnelsen på mennesker som bekjenner seg til det som kalles islam, og som hevdes å være en religion. Mens rase er en medfødt biologisk egenskap som det er umulig å forandre, er religion noe som artikkel 18 i menneskerettighetene slår fast at det er en rett å forandre. At islam nekter muslimer denne retten ved å forkynne dødsstraff for frafall er en sak for seg som bare nevnes i forbifarten, men Ayaan Hirsi Ali er et levende bevis på det. At hun er et levende bevis på det er imidlertid ikke takket være muslimene.

 

Et annet moment som Nesser trekker frem er arbeidsløshet, nok en klassisk øvelse i politisk korrekthet. Man bruker én ting som har sin årsak i islam til å forklare en annen, i stedet for å erkjenne at begge har sitt opphav i islam. Det er selvsagt riktig at det er stor arbeidsløshet blant muslimer, men heller enn å bruke det til å forklare terror bør man spørre: Hvorfor er det slik ? En viss pekepinn om det kan man få ved å se på forholdene i Storbritannia.

 

Landet har en stor kontingent av innvandrere som er muslimer, fra Pakistan og Bangladesh, men de har også en stor kontingent som er hinduer fra India, samt en del sikher. Alle disse er av mer eller mindre samme rase, hudfarge, etnisitet eller hva man nå velger å kalle det. Hvis det var rasediskriminering på arbeidsmarkedet, slik Nesser synes å antyde, hvis han vet hva rase er for noe, burde alle disse gruppene ha høy arbeidsledighet og derved være risikogrupper når det gjelder å bli terrorister. Det er imidlertid ikke tilfellet. Særlig hinduer gjør det gjennomgående meget bra på arbeidsmarkedet i Storbritannia, hindu-kvinner gjør det faktisk litt bedre enn etnisk britiske kvinner. (Muslims get fewer UK jobs  Hindustan Times 21 February 2002)

 

Bakgrunnen for dette er nok delvis at hinduene fra India gjennomgående er langt bedre utdannet enn muslimene fra Pakistan og Bangladesh. Men hvorfor er de det ? Kan det ha noe å gjøre med at skolesystemet i India lærer nyttige ting, mens skoleverket i Pakistan bruker mye tid på at elevene skal lære Koranen utenat, til og med på et fremmed språk, på arabisk ? (Bildet til venstre), ref Lessons in Jihad for Pakistani Youth (The Washington Post 14 July 2002). Det har for så vidt ikke noe direkte med terror å gjøre, men vi nevner likevel at I sin bok “Feminin integrering” påviser Hege Storhaug at de spesielle problemer som eksisterer med integrasjon av muslimske kvinner ikke appliserer for sikh-kvinner i Storbritannia, problemene er ene og alene knyttet til muslimer.

 

Her kan det kanskje være på sin plass å skyte inn at i forordet til sin rapport omtaler Nesser arabisk som et ”vakkert språk”. Det må han selvsagt gjerne mene, men hva har det å gjøre i en forskningsrapport om jihad og muslimsk terrorisme ? Er han så betatt av det språket at han ikke evner å se selv de enkleste sammenhenger, som at pugging på arabisk ikke akkurat bidrar til å redusere arbeidsledigheten blant muslimer i Storbritannia og andre vestlige land ?

 

Det er selvsagt ingenting galt med arabisk som språk, og ingen kan bebreides for ha det som morsmål. Når man likevel er inne på det er imidlertid faktisk arabisk originalspråket hvor det påstås å foreligge en guddommelig åpenbaring som gir menn rett til å slå sine koner (Koranen 4:34) , til å ydmyke og undertrykke kristne og jøder (9:29) og til å drepe andre ikke-muslimer som hinduer og buddhister (9:5).

 

Blir disse lisensene til konemishandling, undertrykkelse og mord ”vakre” når de uttrykkes på arabisk kanskje ? 

 

Arbeidsledigheten blant muslimer er imidlertid ikke bare relatert til utdannelse eller mangel på sådan, noe erfaringene fra Norge viser. I Norge har vi en ikke-vestlig innvandrergruppe som i følge Dagsavisen har høyere yrkesdeltakelse enn etniske nordmenn, nemlig tamilene. De er ikke spesielt høyt utdannet, men de er altså ikke muslimer. Borgerkrigen på Sri Lanka, som tamilene typisk har flyktet fra, har for øvrig vært brutal nok til å skape de famøse ”traumene” som trekkes frem når muslimer går berserk. Pussig nok er det ingen tamiler som går løs på sidemannen på trikken med kniv, eller pilotene i flyet man tar med øks.

 

Den omvendte verden

 

Andelen ikke-muslimer i Pakistan er omtrent på samme nivå som andelen muslimer i diverse vestlige land, dvs ca 3%. De fleste er kristne, men det er også en liten andel hinduer. Dette kristne og hinduistiske mindretallet i Pakistan er offer for akkurat det Nesser antyder at muslimene er, eller oppfatter seg å være, ofre for i Vesten, og som i følge ham gir grunnlag for rekruttering til militante islamske grupper. Forskjellen er at de kristne og hinduene i Pakistan faktisk er ofre for dette. De kan i beste fall bare få de dårligste jobbene, diskrimineringen av dem er nedfelt i landets lover, helt opp til og med grunnloven.

 

Hvis det var slik, som Nesser synes å mene, at dette gir grunnlag for rekruttering til militante grupper, og terror, burde vi jo se militante kristne og hinduistiske grupper i Pakistan, og terroraksjoner fra deres side. Det gjør vi faktisk ikke, vi ser det overhodet ikke.

 

Vi ser imidlertid terror også i Pakistan. Problemet er bare det at også der er det muslimer som utøver den, og ofrene er typisk kristne i form av kirkemassakrer. Om muslimene er et privilegert flertall eller et mindretall som påstår seg å være diskriminert gjør med andre ord ikke synderlig forskjell, terror får man uansett. Elementær logikk og korrelasjonsanalyse tilsier at årsaken ikke er arbeidsledighet eller diskriminering, årsaken er kort og godt islam.

 

For Pakistan sitt vedkommende kan samme forhold ytterligere understrekes av forholdet mellom sunni- og shia-muslimer. De bomber hverandres moskeer og dreper tilfeldige sivile. Om det er snakk om shia- eller sunni-islam synes med andre ord ikke å være av synderlig betydning, terror får man uansett og har man ikke ikke-muslimer for hånden å la det gå ut over lar man det gå ut over andre muslimer med litt andre tolkninger av islam. 

 

Faktum er at det en politisk korrekt ”forsker” ikke klarer å få frem, det har nå en av de største avisene i den arabiske verden erkjent. I kjølvannet av Beslan skrev Abdel Rahman al-Rashed, som er sjef i Al-‘Arabiya’s nyhetskanal følgende (sitat):

 

It is a certain fact that not all Muslims are terrorists, but it is equally certain, and exceptionally painful, that almost all terrorists are Muslims. The hostage-takers of children in Beslan, North Ossetia, were Muslims. The other hostage-takers and subsequent murderers of the Nepalese chefs and workers in Iraq were also Muslims. Those involved in rape and murder in Darfur, Sudan, are Muslims, with other Muslims chosen to be their victims. Those responsible for the attacks on residential towers in Riyadh and Khobar were Muslims. The two women who crashed two airliners last week were also Muslims. (Sitat slutt)

 

I originalutgave i den pan-arabiske avisen Al-Sharq Al-Awsat er tittelen slik: Det smertefulle sannhet: Alle verdens terrorister er muslimer. Videre skriver han:

 

Bin Laden is a Muslim. The majority of those who manned the suicide bombings against buses, vehicles, schools, houses and buildings, all over the world, were Muslim. What a pathetic record. What an abominable "achievement". Does all this tell us anything about ourselves, our societies and our culture? These images, when put together, or taken separately, are shameful and degrading. But let us start with putting an end to a history of denial. Let us acknowledge their reality, instead of denying them and seeking to justify them with sound and fury signifying nothing. For it would be easy to cure ourselves if we realise the seriousness of our sickness. Self-cure starts with self-realisation and confession.

 

Artikkelen inneholder en rekke viktige erkjennelser som må sitte meget langt inne, og være svært smertefulle for en som vil kalle seg muslim. Det er imidlertid bare en begynnelse, det er den første av tre erkjennelser, og de to neste vil være enda vanskeligere, og enda mer smertefulle. Han har rett i at alle muslimer er ikke terrorister, men det han IKKE innrømmer, den neste erkjennelsen, er at STØTTEN til terror er sterk og massiv fra de brede lag av vanlige muslimer. Det viser både meningsmålinger, den økende oppslutning om islamistiske partier i valg fra Marokko i vest til Pakistan i øst. De som UTFØRER terror er selvsagt bare et bitte lite mindretall, men støtten til dem, både (u)moralsk og økonomisk velter inn i mange former både fra den muslimske verden og fra muslimer i Vesten. Den manifesterer seg i alt fra organisasjoner som under dekke av veldedige formål samler inn penger til terror, til drosjesjåførene som danset av glede på fortauet på Gardermoen 11 september. Vil han erkjenne det OGSÅ ?

 

Kanskje vil han det, eller kanskje vil andre det, en vakker dag, men PK-Norge vil det aldri. Der vil man fortsette å lete etter noe som er utført av ikke-muslimer og som man kan sette merkelappen ”terror” på for å ”vise” at det ikke bare er muslimer som bedriver terror.

 

Erkjenner muslimene det også er det bare en tredje og siste erkjennelse igjen, den mest smertefulle av dem alle. Det er at det er slik FORDI islams lære er hva den er, det er slik fordi islams grunnlegger og muslimenes forbilde var den han var, en pervers pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler, den uten sammenligning verste katastrofe som har rammet menneskeheten av politiske og religiøse ledere.

 

Alle, også muslimer, vil gjerne tro at den sivilisasjon og kultur man er født inn i og oppdratt i representerer noe godt, noe som er verdt å stå for og å forsvare. Å oppdage at det alt sammen egentlig er "evil nonsense" som en av dem som har vendt ryggen til den beskriver det er fryktelig smertefullt. Det er så vondt, så vanskelig og så smertefullt at man må være ekstremt ressurssterk for å takle det, og dødsstraffen for frafall gjør det såvisst ikke lettere.

 

Det er lett å bli rasende på muslimer etter de siste års begivenheter, og selvsagt må muslimer konfronteres, men det er ikke muslimene som er den egentlige fienden, ikke "islamisme", "fundamentalistisk islam", "militant islam", ”radikal islam” eller "ekstremistisk islam" heller. Det er kort og godt og godt islam. Islam er fundamentalistisk, militant, radikal og ekstrem i sin natur. Å sette adjektiver foran islam er å narre seg selv, og andre til å tro at det finnes en "god" og en "dårlig" islam.

 

Det gjør det ikke !

 

Å påpeke dette er imidlertid selvsagt uforenlig med å være politisk korrekt eller ”stueren”. Problemet er imidlertid ikke å være ”stueren”. Problemet er at den ”stua” Nesser befinner seg i er så møkkete og så blodig av terrorofrenes blod at intet menneske med et minimum av selvrespekt burde drømme om å sette sin fot der.

 

Dolking i ryggen av Carl I Hagen

 

Etter sitt utfall mot islam til Levende ord i Bergen sommeren 2004 ble Carl I Hagen som man måtte forvente utsatt for en rekke til dels meget usaklige angrep fra det politisk korrekte Norge. Han forsvarte seg da delvis ved å henvise til Nesser sin rapport.

 

Det skulle imidlertid Nesser tydeligvis ha seg frabedt. Han gikk ut i pressen og anklaget Hagen for å ha misbrukt rapporten hans. For det første er det en smule oppsiktsvekkende at en ansatt i Forsvaret blander seg i den politiske debatt på denne måten. Forsvaret har tradisjon for at det gjør man ikke. Selv tidligere forsvarssjef General Bull Hansen fikk som kjent påpakning av sin minister (Johan Jørgen Holst) da han i sin tid gjorde det. Forskjellen på Bull Hansen sin innblanding og Nessers er selvfølgelig at Bull Hansens var politisk ukorrekt, Nessers var politisk korrekt.

 

Egentlig burde vel Carl I Hagen ha skjønt dette, og brukt andre enn Nesser som referanse. Carl I Hagen burde ha skjønt at Nesser er det politisk korrekte Norges terror-”ekspert”, som Kari Vogt er deres islam-”ekspert” og Hylland Eriksen deres innvandrings-”ekspert”. Denne ”ekspertisen” har ikke som oppgave å opplyse og informere, kun å tåkelegge, benekte, bagatellisere og bortforklare gjennom en lapskaus av løgner, fortielser og halve sannheter. På sitt område tar Nesser den oppgaven like alvorlig som Kari Vogt gjør på sitt, og Hylland Eriksen på sitt.

 

Å forklare det uforklarlige

 

I forbindelse med terrortruslene mot den norske ambassaden i Latvia høsten 2004 ble Nesser også intervjuet av VG. Et klipp fra intervjuet på VGs nettsider er gjengitt i rammen nedenfor.

 

Gjenåpner Norges ambassade i Latvia

VG 2 november 2004

Forskere og utenrikspolitiske eksperter som NTB har vært i kontakt med, har ingen klar formening om hvorfor truslene er rettet mot den norske ambassaden i Latvia.

 

- Vi er ikke kjent med at radikale islamistiske grupper opererer i Baltikum. Men det er blitt kjent at et Ansar al-Islam-nettverk i Italia har vurdert å etablere seg i østeuropeiske land, sier Petter Nesser, terrorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

 

- Hvorfor trusler mot Norges ambassade i Latvia?

 

- Det har jeg ikke noe godt svar på. Jeg kan bare spekulere i at tidspunktet henger sammen med presidentvalget i USA, og at truslene rammer Norge og Latvia fordi vi er allierte av USA, sier Nesser.

 

Så Nesser og resten av PK-”ekspertisen” har ikke noe svar på hvorfor dette skjedde i Latvia, av alle steder. Vel, det har vi.

 

Svaret er at det kan skje hvor som helst og når som helst hvor det befinner seg muslimer.

 

Det er alt som skal til. Det skal ikke mer til enn at muslimer, enkeltvis eller i større eller mindre grupper, har tilstrekkelig kunnskap om islams lære, tar den på alvor og omsetter det i praksis så har man terror. Derfor er det egentlig nokså nytteløst å lete etter spesifikke forklaringer på hvorfor akkurat der og da. For mål med stor symbolverdi som WTC eller Pentagon kan man nok peke på spesifikke grunner, men når mindre grupper eller enkeltpersoner plutselig handler som islams lære egentlig sier at de skal gjøre er forklaringen bare ganske enkelt islams lære.

 

Noe slikt kan imidlertid selvsagt ikke en politisk korrekt karikatur av en ”ekspert” si. Konsekvensen av det ville nemlig være at å bekjempe terror innebærer intet mindre enn absolutt intoleranse av og total krig mot islam.

 

Nesser sier for øvrig at man ikke er kjent med at ” radikale islamistiske grupper opererer i Baltikum”. Vel, han får snakke for seg selv. Vi henviser i den forbindelse til et oppslag fra det russiske nyhetsbyrået Interfax fra oktober 2003:

 

Lithuanian security service appeals court ruling on closure of Chechen rebel site

Interfax Oct 7 2003 1:28PM

The Lithuanian State Security Department (SSD) has appealed the Vilnius Second District Court's ruling declaring the SSD's closure of the Chechen separatist website Caucasus-Center illegal to the Chief Administrative Court.

 

"The SSD cannot agree that Rimantas Pasys, head of the Elneta company, which was the website's provider, cannot be held responsible for the site's content because prior to the seizure of the server he had been warned that content fomenting ethnic violence and other illegal activities would not be tolerated," SSD spokesman Vytautas Makauskas told Interfax on Tuesday.

 

The SSD also insists that the server was seized legally because the Lithuanian Administrative Offenses Code provides for warning people engaged in translating undesirable information that such translations must be stopped. And Pasys was duly warned, the SSD said.

 

Furthermore, the district court has admitted that some of the information spread by the Caucasus Center site did foment ethnic violence and promoted terrorism but, for some reason, failed to hand down a ruling on this, Makauskas said. The SSD could not, however, tolerate the activities of the site's authors and broadcasters, he said.

 

 

Men selvfølgelig, dette var jo bare tsjetsjenske “separatister”, og det har jo ingenting med islam å gjøre i følge det politisk korrekte Norge. Selv ETTER Beslan hvor russerne vasset i arabiske lik fortsetter Nesser å ignorere at dette er to sider av samme sak, et klassisk eksempel på psykose – bevisst å forkaste fakta.

 

Ro ro til fiskeskjær…

 

I et oppslag på Aftenpostens nettsider datert 11 januar 2005 er den politisk korrekte terror-”ekspertisen” igjen ute og sprer begrepsforvirring. Det kan dessuten se ut som man ikke leser aviser i det politisk korrekte rottereiret på Kjeller. Den 11 januar 2005 er Nesser på ferde i Aftenposten:

 

Bomber og drap i global hellig krig

Aftenposten 11 januar 2005

Medlemmene i de muslimske terrorcellene i Europa er nesten utelukkende blitt rekruttert i sine hjemlige miljøer i Europa. Drivkraften er global hellig krig. Terrortrusselen mot Europa vil i økende grad komme fra 2. generasjons innvandrere, i tillegg til legale og illegale immigranter, som lokkes inn i den radikale islamismens nettverk, mener terrorekspertene.

 

- Jeg gjennomgikk alle sakene vi kjenner fra Vest-Europa de siste årene, og det viser seg at nesten samtlige av de sentrale personene i terrorcellene er blitt rekruttert i sine hjemlige miljøer i Europa, sier forsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt. Våren 2004 laget han en rapport om Jihad i Europa.

 

På det tidspunkt da dette sto på trykk hadde vi hatt én muslimsk aksjon med selvmordsterror i Norge, nemlig økse-imamen som gikk gikk løs på pilotene i Kato Air flyet mellom Narvik og Bodø. Han var ingen annengenerajons innvandrer. Dagen etter kom avsløringen om afghaneren som ble stoppet i siste liten fra å gjennomføre en selvmordsaksjon på et Widerøe-fly i Nord-Norge. Han var heller ikke annengenerasjons innvandrer. Når Nesser prøver å gjøre det til en sak hvorvidt terror kommer fra første eller annen generasjon er det uinteressant og bare en avsporing. Man rekrutteres til terror når man rekrutteres til islam, fordi islam er terror, og terror er for alle praktiske formål islam. Det skal ikke mer til enn at en muslim har tilstrekkelig kunnskap om islam, tar det på alvor og bestemmer seg for å omsette det i praksis, så har man en potensiell terrorist.

 

Videre sier Nesser i det samme intervjuet til Aftenposten:

 

- Den viktigste drivkraften deres ser ut til å være tanken om global jihad. Vi ser at flere grupper som tidligere har vært mer opptatt av lokale spørsmål, som opprørsgruppen GSPC i Algerie, nå har erklært at de er en del av global jihad, sier Nesser.

 

Ekstreme voldelige islamister har i løpet av de to siste årene samlet seg under en felles fane, og den fanen er Al-Qaida, sier sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, Jørn Holme.

 

Nesser arbeider nå med en analyse av filmskaperen Theo van Gogh i Nederland den 2. november, et drap han mener var en terrorhandling.

 

Her prøver Nesser og Holme nærmest å overgå hverandre i politisk korrekt løgn, for ikke å si at de prøver å ro om kapp. Plutselig synes det å ha gått opp for de to halal-kjøterne at det er en SAMMENHENG mellom muslimsk terrorvirksomhet i forskjellige deler av verden. Er det et krav for å bli ”ekspert” i det politisk korrekte Norge at IQ er lavere enn kroppstemperaturen (i Celsius), eller hva ? Vi minner om hva som sto i FOMIs medlemsblad No 4 (desember 2002) i forbindelse med terroraksjonen i Dubrovka-teateret i Moskva i artikkelen ”Vi skal huske hvem som tiet, og vi skal huske hvem som løy”. Da var det praktisk talt ingen andre enn FOMI som hevdet at dette var en del av global jihad, og den politisk korrekte terror-”ekspertisen” var de som mest energisk benektet det.

 

Toppen av kransekaka er vel likevel Nesser sitt siste utsagn, hvor han klassifiserer mordet på van Gogh som terror. Det som vanligvis forstås med terror er angrep hvis hovedformål er å drepe eller lemleste flest mulig tilfeldige uskyldige sivile. Van Gogh var verken tilfeldig eller uskyldig – i muslimenes øyne. Dette var ikke terror, det var et politisk/religiøst ATTENTAT. Kravet for å være terror-”ekspert” i PK-Norge er tydeligvis nå at man ikke en gang kan vite hva terror er. Men selvfølgelig, det er alt sammen et ledd i den begrepsforvirring som sharia-rottene er så avhengige av for å hindre en seriøs og informert debatt.

 

Støtte til lov mot etnisk diskriminering

 

La oss, til slutt, for argumentets skyld, et øyeblikk anta at Nesser har rett når han legger skylden på oss, det er vi som ikke har gjort nok for å ”integrere” muslimske innvandrere (hva nå det måtte bety), og at arbeidsløshet og ”rasisme” (som han tydeligvis ikke vet hva er en gang) letter rekrutteringen til militante grupper i vestlige land. Da må vi riktignok kaste praktisk talt all historisk erfaring på dynga, vi må blande biologi og teologi, og vi må se bort fra det faktum at med vidåpne grenser trenger man ikke rekruttere blant de som er her.

 

Men la gå, la oss gjøre det likevel, og så spørre: Hva må vi da gjøre ? Et av svarene på det er åpenbart Lov mot etnisk diskriminering. Den skal for det første bekjempe ”rasisme”, og ved å innvandrere fortrinnsrett til jobber burde jo arbeidsledigheten blant dem også gå ned, i følge Nesser et bidrag til å forhindre terror.

 

Og for at ikke noe så gammeldags som rettsikkerhet skal stå i veien, innfør en lov med omvendt bevisbyrde. Lov mot etnisk diskriminering er med andre ord nesten som snytt ut av Nessers rapport og hans oppfatning om hvordan terror skal bekjempes slik det fremkommer både i rapporten og i det refererte oppslag i Aftenposten.

 

Om Erna Solberg har såpass omløp i sitt lobotomerte grauthue at hun skjønner det gjenstår å se, men om hun så ønsker kan hun ta Nesser til inntekt for at den snik-sharia hun prøver å tre ned over nordmenn som Lov mot etnisk diskriminering vil bidra til å redusere terrortrusselen. Har man akseptert Nesser som terror-”ekspert” blir man svar skyldig på en slik argumentasjon. Derfor skal han ikke aksepteres som det, det skulle bare mangle, med en rapport som går på trynet både i geografi, prosentregning, teologi, biologi og et minimum av evne til å observere hva som faktisk skjer og trekke logiske konklusjoner av det.

 

Det som i praksis vil kunne skje er selvfølgelig at muslimske terrorister med denne loven i hånd vil kunne tiltvinge seg jobber hvor de kan utrette enorme skader.

 

Oppsummering og konklusjon

 

Nesser hører, sammen med bl a Julie Willhelmsen og Brynjar Lia, til det politisk korrekte Norges terror-”ekspertise”, på tilsvarende måte som Kari Vogt hører til dets islam-”ekspertise”. Denne ”ekspertisen” demonstrerer gang på gang både mangel på kunnskap og/eller begrepsforvirring. Dens oppgave er ikke å opplyse og informere, men å benekte og bagatellisere fakta, å bortforklare og tåkelegge.  Enten mangler de kunnskaper i både geografi og prosentregning, de mangler innsikt i islam, de mangler evne til å se sammenhenger og de vet ikke forskjell på rase og religion, eller de driver bevisst tåkelegging, bortforklaring, bagatellisering og benektelse av fakta, alt for å produsere politisk korrekte ”forskningsresultater”.

 

Sist oppdatert: 29. desember 2006

 

Tilbake til forside for Spesialseksjonen

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Muslimske forbrytelser

Verden rundt

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com

web space | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting