web space | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

PRESENTERER

ISLAM I NORGE

HALVMÅNENS TERROR I MIDNATTSOL

Hvor mange muslimer er det egentlig i Norge?

 

I Spesialseksjonen ligger to dokumenter hvor man forsøker å regne seg frem til hvor mange muslimer det er i Norge, og noen prognoser for hvordan dette tallet trolig vil utvikle seg, både absolutt og relativt, dvs som prosentuell andel av Norges befolkning.

 

Den demografiske bomben: Når blir det muslimsk flertall i Norge

 

Den demografiske bomben: Når blir det muslimsk flertall i Norge II

 

Begge dokumentene presenterer beregninger foretatt av FOMI, det første med en svært enkel eksponentiell modell, det siste med en noe mer avansert modell som baserer seg på at økningen i den muslimske befolkningen i Norge består av en eksponentiell, en lineær og en stokastisk komponent. Førstnevnte modell peker mot muslimsk flertall i Norge allerde ved midten av dette århundre, mens sistnevnte forskyver dette til slutten av dette århundre.

 

 I lys av nylig (høsten 2006) fremkommet informasjon er det grunn til å tro at tallene for antall muslimer i Norge oppgitt i disse dokumentene er for lave, og såpass mye for lave at det er påkrevd med en korreksjon. Denne nye informasjonen stammer fra boken ”Islam - Lydighethetens vei” av Jan Opsal. Boken er utgitt på Universitetsforlaget og kom ut første gang allerede i 1994. I 2005 kom den imidlertid i ny utgave, og det er materiale i denne nye utgaven som tilsier at estimatet for antall muslimer i Norge bør oppjusteres.

 

Forklaringen på at FOMIs tidligere anslag på antall muslimer i Norge er for lavt har sin bakgrunn i to forhold. For det første er antallet registrerte muslimer tillagt for stor vekt, og innvandringsstatistikk basert på nasjonalitet tillagt for liten vekt. For det andre er virkningen av SSBs måte å føre innvandringsstatistikk på undervurdert. Deres måte å definere hvem som er innvandrer på gjør kraftig utslag i hvor stor den såkalte innvandrerbefolkningen egentlig er. Hvis Norge hadde definert innvandrer på samme måte som man f eks gjør i Nederland ville innvandrerbefolkningen i Norge vokst med ca 200.000, hvorav en ikke ubetydelig andel ville er muslimer.

 

I Kap 18, side 319 - 321 diskuterer Jan Opsal disse forholdene og sier bl a i den forbindelse følgende (Sitat):

 

”Vi skal være oppmerksomme på at termen innvandrer her knyttes til store grupper som forlengst er norske statsborgere. Videre at offentlige statistikker ikke bruker innvandrertermen om barn av to norskfødte foreldre. Dette innebærer f eks at når to norsk-pakistanske unge gifter seg og får barn, vil barna ikke være registrert i disse statistikkene. Men familien kan gjerne ha en identitet som er både pakistansk og muslimsk. Dersom en slik familie levde i den muslimske verden, ville den uten videre telle med i religionsstatistikken, selv om ingen var innmeldt i noen muslimsk organisasjon.

 

Det er også et poeng at personer født med muslimsk bakgrunn blir regnet som muslimer så sant de ikke på en tydelig måte har brutt med islam, f eks ved å gå over til en annen religion” (Sitat slutt)

 

Basert på disse betraktningene opererer Opsal i sin bok med tre kategorier muslimer:

 

Kategori 1: Førstegenerasjons innvandrere

 

Kategori 2: Personer født i Norge med to utenlandskfødte foreldre

 

Kategori 3: Personer født i Norge med en utenlandskfødt forelder

 

Med dette som utgangspunkt refereres så tall fra SSB over innvandrere fra muslimske land. Dessuten estimeres antall konvertitter til 500, og barn av norske muslimer (tredjegenerasjon innvandrere) til 3000. Når alt dette summeres konkluderer Opsal med at antall muslimer i Norge pr 1 januar 2005 var 150.000.

 

Etter en årlig vekst på 10 % og vel så det i en årrekke er veksten (i prosent) de senere år sunket noe, til ca 7 %. Legger man det til grunn betyr det at antall muslimer i Norge ved det kommende årsskiftet (1 jan 2007) vil være ca 172.000. Nå kan man ikke sette to streker under dette tallet og proklamere det som svaret, dertil er det mye usikkerhet med i bildet her. Denne usikkerheten slår imidlertid begge veier. Tar man høyde for den må det likevel være grunnlag for å si at det pr 1 jan 2007 høyst sannsynlig er et sted mellom 150.000 og 200.000 muslimer i Norge.

 

De prediksjoner som FOMI tidligere har publisert opererer til sammenligning med 171.000 først i 2010. Likevel beskyldes FOMI for å drive skremselspropaganda, mens sakens realiteter er at estimater i en bok og av en forfatter som slett ikke fiendtlig til islam opererer med høyere tall enn hva FOMI har gjort.

 

De reviderte tallene fører selvsagt også til at årstallet med muslimsk flertall i Norge rykker nærmere. Nå ligger nok det i alle tilfelle såpass langt inn i fremtiden at ethvert forsøk på å regne seg fram til det vil være beheftet med meget stor usikkerhet. Det faktum at muslimene i Norge er svært konsentrert :i Oslo og nærmeste omegn gjør imidlertid at det årstall da de kommer i lokalt flertall i Oslo og Akershus også rykker en god del nærmere. Det rykker faktisk så nær at det kan forventes å få høyst følbare konsekvenser for en stor del av den nålevende ikke-muslimske befolkningen i disse områdene.

 

I Nederland er situasjonen allerede i dag den at muslimsk flertall er like rundt hjørnet i de fleste større byene, og man er begynt å diskutere hvordan man skal forholde seg hvis muslimene benytter lokaldemokratiet til å innføre sharia-lover i disse byene. Denne problemstillingen vil også nå Norge, og den vil trolig nå Oslo og Akershus tidligere enn hva selv FOMI har gitt uttrykk for.

 

 

Sist oppdatert: 16. desember 2006

 

Tilbake til hovedside om islam i Norge

 

Hjem

Hva er nytt

Verdenrundt

Tema

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com