web space | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

PRESENTERER

ISLAM I NORGE

HALVMÅNENS TERROR I MIDNATTSOL

 

 

Dette dokumentet er innfallsporten til dokumentasjon av de multikriminelle ”berikelser” som muslimer har brakt til Norge, basert på oppslag og reportasjer i norske og andre medier. De fleste oppslag er å finne på Internett, og Internett adresse er derfor også oppgitt. Seksjonen om islam i Norge har to typer publikasjoner, benevnt dokumenter og artikler. Dokumenter omhandler bestemte aspekter ved den såkalte ”berikelsen” på bred basis, f eks drap, eller tvangsekteskap. Disse består av nyhetsklipp, eventuelt med korte kommentarer, og oppdateres etter som nye saker dukker opp. Artikler omhandler typisk enkeltsaker eller begrensede saksområder som kommenteres mer utførlig. Artikler oppdateres normalt ikke.

 

Dette handler veldig mye om kriminalitet i forskjellige former. Det er i og for seg naturlig siden islam essensielt er organisert kriminalitet forkledd som religion, med en multikriminell pedofil voldtektsmann, landeveisrøver, slavehandler, torturist og massemorder som såkalt ”profet” og forbilde.

 

Den muslimske kriminaliteten kan grovt sett deler i to kategorier som her er benevnt ytre og indre kriminalitet. Med ytre kriminalitet forstås kriminalitet hvor gjerningsmannen er muslim og hvor offeret er ikke-muslim. Det skilles i den forbindelse ikke mellom etnisk norske ofre eller ofre som måtte være ikke-muslimske innvandrere. Typiske eksempler på ytre kriminalitet er overfall, ran, voldtekt, drap og økonomisk kriminalitet.

 

Med indre kriminalitet forstås kriminalitet hvor både gjerningsmann og offer er muslimer, eller for offerets vedkommende, har muslimsk bakgrunn. Typiske eksempler på indre kriminalitet er æresdrap, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 

Som hovedregel omtales kun kriminalitet som er hjemlet i islams lære, dvs i Koranen, Hadith og Muhammeds eksempel. Det aller meste av muslimenes kriminalitet er det, men det finnes unntak. Å drepe en annen muslim er f eks en meget alvorlig sak for en muslim, det er bare lov i bestemte situasjoner. Rene gjengoppgjør hvor kriminelle muslimske bander fyrer løs på hverandre er nok kanskje det beste eksempel på muslimsk kriminalitet som ikke er hjemlet i islams lære, i hvert fall ikke så umiddelbart og åpenbart som ran, voldtekt og drap på ikke-muslimer, eller undertrykkelse og mishandling av muslimenes egne kvinner.

 

Det sier seg imidlertid selv at en ideologi som er så til de grader gjennomsyret av vold og annen djevelskap også lett kan slå ut i indre vold som egentlig er i strid med islams lære. Som kriminell gjengleder var Muhammed ikke interessert i at den banden voldsaper han ledet skulle begynne å slåss innbyrdes, men i likhet med andre kriminelle gjengledere lykkes han ikke alltid i å forhindre det.

 

Muslimenes synderegister i Norge er etter hvert blitt nokså langt, og det har derfor vært nødvendig å dele det opp i en rekke dokumenter og artikler.

 

Dokumenter om indre kriminalitet

 

·        Tvangsekteskap

·        Æresdrap

·        Kjønnslemlestelse (omskjæring) av kvinner

·        Kidnapping av egne barn

·        Annen indre kriminalitet

 

Dokumenter om ytre kriminalitet

 

·        Drap og drapsforsøk

·        Voldtekt

·        Annen ytre voldskriminalitet

·        Religiøs intoleranse

·        Oppfordringer til brudd på norsk lov

·        Nazislam - Jødehat blant norske muslimer

·        Magazinet og tegningene av Muhammed

·        Annen ytre kriminalitet

 

Andre dokumenter

 

·        Islamisering og motstandskamp

·        Terror

·        Mullah Krekar

·        Norsk snillisme

 

Saker og forhold som ikke naturlig passer inn under noen av overskriftene ovenfor er samlet i dokumentet:

 

·        Andre forhold

 

Artikler

 

 

I tillegg til disse dokumentene og artiklene ligger det også en del dokumenter i Spesial og Tema seksjonene som går mer eller mindre direkte på norske forhold. Dette gjelder primært følgende:

 

·        Jakob Isaksens artikkelserie om islams flyktninger og norsk integreringspolitikk. Del I, II og III

·        Den demografiske bomben Del I og II – Når blir det muslimsk flertall i Norge ?

 

 

Sist oppdatert: 20. mars 2008

 

Hjem

Hva er nytt

Verdenrundt

Tema

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com