web space | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

 

PRESENTEERT

 

Islam: Waarheid of Mythe?

10 redenen waarom de Islam niet van God is

 

Reden #1:

De Islam kan niet van God zijn omdat de profeet van de Islam, Mohammed, niet door God's eerste test van een profeet kwam. Deuteronomy 18:21-22 zegt ons dat God een bevestiging geeft van hen die Hij als propeet zendt d.m.v.  tekenen . Mohammed kwam niet met die vereiste tekenen van  God.

 

(Deuteronomium 18:21-22 ) “Gij moogt zeggen in uw hart, 'Hoe zullen we het woord weten dat niet door de HEERE gesproken is?' “Als een profeet in de naam van de HEERE spreekt, dat teken niet geschiedt of niet verwerkelijkt wordt, dan is dit een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. De profeet heeft in ijdelheid gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.

 

De Moslims erkennen dat en proberen deze zaak van GOD te overwinnen en zijn openbaring met tekenen te bevestigen, door te beweren dat de Koran zelf een teken is. Toen Mohammed door de Joden en Christenen werd uitgedaagd om met een teken te komen, ontving hij een speciaal teken van allah.

 

Koran 6:37-39,36 En zij zeiden:” “Waarom is er geen teken aan hem van zijn heer nedergezonden?” Zeg:” “allah is waarlijk in staat een teken neder te zenden, maar de meeste van hen herkennen het niet.” 38. Er is geen kruipend (levend) schepsel op aarde, noch vogel die met twe vleugels vliegt, of ze vormen gemeenschappen als u. Wij hebben niks in het boek ontzien, dan van hun heer ze zullen (allen) verzameld worden. 39 Zij die onze  Ayât verwerpen (bewijzen, bewijsstukken,verzen, lessen,tekenen, openbaringen,enz.) zij zijn doof en stom in de duisternis. allah laat dwalen wie hij wil en hij leidt op het rechte pad wie hij wil.

 

Moslims beweren dat de Koran in zich zelf een teken is die allah aan Mohammed gaf.

 

Opmerking: Het verschil tussen de Moslim beweringen en de bewijsstukken die door de Hebreeuwse schrijver in Hebreeuwen 2:3-4 naar voren gebracht wordt

 

“Hoe zullen we ontkomen, als we zulk een grote verlossing zullen verachten; hetgeen het eerst door de Heere gesproken is, en dat door hen aan ons bevestigd is geworden die hem hoorde; 4 God draagt ook getuigenis aan hen, met zowel tekenen en wonderen met divers wonderen, en gaven va de Heilige Geest volgens zijn wil?”

 

Reden #2:

De Islam kan niet van God zijn omdat de lering van Mohammed niet door de tweede test komt die God aan een profeet gaf Deuteronomium 13:1-4 zegt ons dat geen profeet met een openbaring zal komen die in botsing komt met een vorige. Zijn openbaring moet met voorgaande openbaring va God in harmonie zijn Deuteronomium 13:1-4

 

Deuteronomium 13:1-4 Als er een profeet of uitlegger van dromen opstaat, en u een teken geeft, 2 en dat teken of wonder geschiedt, waarover hij sprak tot u, zeggende, laten we andere goden volgen die we niet gekend hebben, laten wij ze dienen; 3 dan zult gij niet tot de woorden van die profeet of die uitlegger van dromen neigen: want de Heere uw God die beproeft u, om te weten of gij de Heere u God met geheel en uw ziel liefhebt. 4  Gij zult naar de Heere uw God wandelen, en hem vreze, en zijn geboden houden, zijn stem gehoorzamen, en gij zult hem dienen en hem aanhangen.

 

 

De openbaring van Mohammed spreekt de vorige openbaringen tegen wat feiten en kernregels aangaat. Overweeg de verklaring van Jozef eens. In de Koran Hfdstk 12 vangt Jozef in Ayad 21 aan:

 

Koran 12:21-34. En de Egyptenaren die hem kochten zeiden tegen zijn vrouw: Geef een eerbaar onderkomen, waarschijnlijk zal hij voor ons van nut zijn, of kunnen we hem als een zoon aannemen. En zo vestigden wij Jozef in het land opdat we hem mochten onderrichten in de uitleg van (wijze) woorden; allah is de meester over zijn zaken, maar de meeste mensen herkennen dit niet. 22 En toen hij zijn volwassenheid had bereikt, gaven wij hem wijsheid en kennis: en also belonen wij degenen die goed doen. 23. En de vrouw in wiens huis hij was probeerde hem te verlijden ze sloot de deuren en zeide: Kom tot mij. Hij zeide: Ik zoek mijn schuilplaats bij allah, waarlijk mijn heer geeft mij een goed onderkomen: waarlijk de onrechtvaardige zal niet welvaren. 24.  En waarlijk zij was open voor hem, en hij zou voor haar open zijn geweest ware het niet dat hij de bevestigende aanwezigheid van zijn heer had gezien, en dat (was het) dat wij het kwaad   en de verleiding van hem mochten afkeren, waarlijk hij was een van onze toegewijde dienaren. 25 En beide spoedden naar de deur, en zij scheurde zijn hemd van achteren en zij trof haar echtgenoot bij de deur aan. Zij zeide: Wat is de straf voor hem die kwaad in de zin heeft tegen uw vrouw buiten een gevangenisstraf of een pijnelijke bestraffing? 26. Hij zeide:Zij probeerde mij het hof te maken; en een getuige uit haar eige familie droog getuigenis: Als dit hemd van voren gescheurd is, dan spreekt zij de waarheid en hij is een der leugenaren: 27. Maar als zijn hemd van achtere gescheurd is: dan vertelt zij een leugen en hij is een van hen in de waarheid wandelende 28 toen hij zag dat zijn hemd van achteren gescheurd was zeide hij waarlijk het is het een sluwheid van u vrouw. Waarlijk uw sluwheid is groot. 29 Oh Jozef ! Maak je maar geen zorgen over dit; en (o mijn vrouw)! Vraag vergeving voor uw valen, waarlijk gij zijt een van de boosdoensters. 30 En de vrouwen in de stad zeiden: De vrouw van de meester op hij (met haar) zou  doorbrengen. Waarlijk hij had haar diep geroerd met (zijn) liefde; meer dan zeker zien wij haar id de fout vallen 31 Toen zij hun sluwe praatjes hoorde zond zij en breide zij voor hen een maa, aan elk van hen gaf zij een mes , en zeide (tot Jozef) kom voorwaards tot hen.  Dus toen ze hem zagen beoordeelde zij hem groots daarom sneden zij zich in de vingers (van verbazing), Verre is allah (van onvolmaaktheid); dit is geen sterveling, dit is een edele engel. 32 Zii zeide: Dit is in alle eer degene waarmee jullie blaam op mij wierpen, waarlijk ik zocht zijn genegenheid (voor mij). Maar hij hield af, als hij niet doet wat ik hem verzoek, dan zal hij zeker in het gevang worden gegooid, en hij zal zekerlijk een van hen zijn die in verachte toestand zal verkeren.33 Hij zeide: Mijn heer!Het huis der gevangenis ligt mij meer aan het hart dat het gene waar zij mij uitnodigen, en indien gij niet hun instrument van mij afkeert, zou ik tot hen neigen en een van hun weerbarstige  worden 34 Daarom aanvaardde zijn heer zijn gebed en wende hun sluwheid van hem af; waarlijk hij is de horende, de wetende.

 

Neem nu de zelfde passage uit de Bijbel in ogenschouw Genesis 39:7-21

 

En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp; en zij zeide: lig bij mij! 8 Maar hij weigerde het, en zeide tot de huisvrouw zijns heren: Zie, mijn heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is; en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. 9 Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden, dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt; hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen, en zondigen tegen God! 10 En het geschiedde, als zij Jozef dag op dag aansprak, en hij naar haar niet hoorde, om bij haar te liggen, en bij haar te zijn; 11 Zo gebeurde het op zulk een dag, dat hij in het huis kwam, om zijn werk te doen; en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. 12 En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende: Lig bij mij! En hij liet zijn kleed in haar hand, en vluchtte, en ging uit naar buiten. 13 En het geschiedde, als zij zag, dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had, en naar buiten gevlucht was; 14 Zo riep zij de lieden van haar huis, en sprak tot hen, zeggende: Ziet, hij heeft ons den Hebreeuwsen man ingebracht, om met ons te spotten; hij is tot mij gekomen, om bij mij te liggen, en ik heb geroepen met luider stem; 15 En het geschiedde, als hij hoorde, dat ik mijn stem verhief, en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij, en vluchtte, en ging uit naar buiten. 16 En zij leide zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. 17 Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende: De Hebreeuwse knecht, dien gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen, om met mij te spotten. 18 En het is geschied, als ik mijn stem verhief, en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet, en vluchtte naar buiten. 19 En het geschiedde, als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende: Naar deze zelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. 20 En Jozefs heer nam hem, en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse, waar des konings gevangenen gevangen waren; alzo was hij daar in het gevangenhuis. 21 Doch de HEERE was met Jozef, en wende Zijn goedertierenheid tot hem; en gaf hem genade in de ogen van den overste van het gevangenhuis.

 

Neem de veschilleden bijbelse levende figuurlijke feiten die naar voren gebracht worden in ogenschouw. In de Koran stond Potifar aan de deur toen Jozef wegvluchtte. In de Bijbelse passage was hij niet thuis. In de Koran geloofde Potifar Jozef terwijl in de Bijbel Potifar zijn vrouw geloofde. In de Koran had Jozef het verzoek in de gevangenis gestopt te worden opdat hij de verleiding van vrouwen kon ontlopen. In de Bijbel werd hij door Potifar gevangen gezet  omdat hij tot zijn vrouw naderde. Absoluut het verschil is duidelijk te zien. Jozef is alleen maar een voorbeeld. Er zijn in bijna ieder passage andere tegenstrijdigheden over het leven van Bijbelse figuren. In de Koran stierven de zonen van Noach terwijl in de Bijbel ze allemaal op de ark zaten. Vergelijk de Bijbelse passage over Lot met die in de Koran over Lot (Lut) In de Koran was de vader van Abraham een afgodendienaar hij dreef Abraham van huis weg omdat hij poogde het eengodendom te leren, .De Bijbel daarentegen spreekt dat Abraham na de dood van zijn vader weg ging. Neem een vande zeden die in het Nieuwe Testament naar voren gebracht wordt met zeden in de Koran.

 

Mattheus 5:44

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;

 

Koran 61:4  Voorzeker, God heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

Koran 2:190-191  190. En strijdt voor de zaak van God tegen degenen, die tegen je strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, God heeft de overtreders niet lief.

 

191. En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen.

 

Wat contrast! Jezus zegt lief te hebben, te vergeven en te bidden voor de vijanden. De Koran zegt ze dood te maken. Als dit geen andere leer is, dan is niks een andere leer!

 

Reden #3:

De Islam kan niet van God zijn omdat deze de Godheid van Jezus loochent. In de Koran doet Mohammed grote moeite om de Godheid van Jezus te verloochenen Hij neemt Jezus zijn waarde af en maakt van hem slechts een  mensenkind. Paulus beweert dat Jezus de aanwezigheid van God is.

 

Koran 4:171. O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van God niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van God en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in God en Zijn boodschappers

 

Filipensen 2: 5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;

6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;

7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

 

Reden #4:

De Islam kan niet van God zijnomdat Mohammed geregeld zijn openbaringen veranderde om deze aan de sytuatie aan te passen. Het klazieke voorbeeld is de leerstelling van Mohammed over het drinken. Toen hij nog maar net begonnen was met zijn onderricht. Voordat Mohammed een aanzienlijk gevolg kreeg zei hij dat het in orde was om te drinken.

 

Koran 2:219. Zij vragen je omtrent wijn en kansspel. Zeg hen: "In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel."

 

Als zijn macht begint toe te nemen, neemt hij een sterker standpunt in. Het was onaanvaardbaar om beroesende middelen vlak voor het gebed te hebben die de geest benevelen.

 

Koran 4:43. O, gij die gelooft, komt niet tot het gebed als gij bedwelmd zijt; totdat gij weet wat gij zegt

 

Toen zijn positie strerk geworden was, verbood hij het gebruik van drank geheel.

 

Koran 5:93 (90) O gij die gelooft, wijn en het kansspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn. Voorzeker, door middel van wijn en hazardspel, wenst Satan onder u vijandschap en afgunst te zaaien en u af te houden van het gedenken van God en van het gebed. Zul je dan worden weerhouden?

 

Zijn laatste openbaring noemt het gebruik van beroesende middelen “Het handwerk van   Satan” Dit brengt hem in de klunsige positie dat hij door allah bevestigt krijgt dat dit een  ' Handwerk van satan' is ten aanzien van dat er nog een zeker gewin was voor de mens als ze beroesende middelen gebruikten

 

Schippert God[1] met zonden?

 

Reden #5:

De islam kan niet van God zijn omdat zij de lagere natuur van de mens

hoger acht  dan  zijn hogere natuur.  Vergelijk de Bijbelse  weergaven  en de Koranische weergave van de hemel.

 

Wat de Bijbel zegt:

 

Mattheus 5:10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

 

1 Pet. 1:3-4

3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.

 

Markus 12:24 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom, dat gij de Schriften niet weet, noch de kracht Gods?

25 Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen zijn.

9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen.

 

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.

 

11 En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God,

 

12 Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.

 

13 En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?

 

14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.

 

15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.

 

16 Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.

 

17 Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

 

De Koran komt met een heleboel vleselijk genot en lust voor de mens aanzetten

 

Koran 37:40-49.

40 Maar de uitverkoren dienaren van God.

41. Zullen een bekende voorziening ontvangen;

42. Zij zullen vruchten ontvangen, en worden geëerd,

43. In tuinen van gunsten,

44. Op rustbanken. tegenover elkander.

45. En een beker zal hun worden rondgereikt uit een stromende bron.

46. Helder, smakelijk voor de drinkenden,

47. Waardoor geen dronkenschap zal ontstaans noch zullen zij er door worden uitgeput.

48. En naast hen zullen vrouwen zijn van bescheiden blik met mooie ogen.

49. Rein, alsof zij zorgvuldig bewaarde eieren waren.

 

Koran 4:57  En degenen, die geloven en goede daden verrichten, zullen Wij tuinen doen binnengaan waar doorheen rivieren stromen om er eeuwig te vertoeven, daarin zullen zij reine metgezellen hebben en Wij zullen hen door schaduw omringen

 

Koran 44:51. Voorwaar, de rechtvaardigen zullen in een woning van vrede en veiligheid zijn,

52Tussen tuinen en bronnen,

53. Gekleed in fijne zijde en zwaar goudlaken naar elkander toegekeerd.

54. Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie ogen hebben, verenigen.

55. Zij zullen daar naar alle fruitsoorten vragen (en deze ontvangen) in vrede en veiligheid.

56 Zij zullen daarin geen andere dood smaken na de eerste dood. En Hij heeft hen voor de straf van het laaiend Vuur behoed.

 

Wie roept op tot de verhevenere natuur der mens? De Bijbel!

 

Wat is waarschijnlijker van God Het gene wat oproept tot de verhevere natuur der mens, of het gene wat oproept tot de meer ontwaarde natuur van der zelfde mens. De Bijbel is veel aannemelijker van God dan de Koran omdat deze oproept tot mens hogere natuur terwijl de Koran oproept tot de lagere natuur.

 

Reden #6:

De Islam kan niet van God zijn omdat zijn zede minderwaardig is t.o.v. de zede in het Nieuwe Testament. Als men de tegenspraken tussen de Bijbel en de Koran bestudeert, dan komen we Jezus tegen die ons leert dat we onze vijanden lief moeten hebben terwijl de Koran zegt tegen je vijanden oorlog te voeren en ze te doden. Hier is een enorme kloof tussen de twee levensstandaarden. Wat is meer waarschijnlijk van God, de Hoge zedelijke  standaard of lage zedelijke standaard?

Reden #7:

Omdat de Koran op een dokument gebaseerd is dat na de afsluiting van Gods Canon (het allerlaatste boek Openbaringen)  onstond

 

Openbaringen 22:18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.

 

19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.[2]

 

Judas 3 vertelt ons dat het geloof volledig is overgeleverd Judas 3 3 Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is.

 

Peterus zei dat ieder ding wat voor de mens nodig is om God te behagen geopenbaard is.

 

2 Peterus 1:3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

 

Reden #8:

De Islam kan niet van God zijn omdat deze op de Koran gebaseerd is die in zichzelf tegenstrijdigheden draagt. Elke Openbaring van God spreekt zichzelf niet tegen. Hij zal geen inwendige tegenstrijdigheden hebben. En omdat de Koran inwendige tegenstrijdigheden bevat kan deze niet van God zijn. Iedere Godsdienst die deze heeft is niet van God.

 

De Koran zegt dat de mens geschapen werd uit een bloedklomp.

 

Koran 96:1. Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.

2.    Die de mens uit geronnen bloed schiep.

 

De Koran zegt dat de mens van klei geschapen werd.

Koran 6:2. (Zie ook Koran 7:12)Hij is het, Die u uit klei schiep en daarna een termijn bepaalde. De vastgestelde termijn is bij Hem. Toch twijfel je.

 

De Koran zegt dat de mens uit water is geschapen

Koran 25:54. En Hij is het Die de mens uit water heeft geschapen en heeft hem verwanten gegeven door afstamming en huwelijk; uw Heer is Almachtig.

 

Deze inwendige tegenspraken geven aan dat de oorsprong van de Koran niet uit het brein van God voortkomt, maar uit het brein ener mens, Mohammed.

 

Reden #9:

De Islam kan nooit uit God zijn omdat de Koran  geregeld de Bijbel  tegenspreekt.

 

De Koran moedigt aan vrouwen te slaan waarvan verondersteld wordt dat ze zich hebben misdragen.

 

1.    Koran 4:34  Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot.

 

De bijbel leert dat de man zijn vrouw lief moet hebben en har moet behandelen als zijn eigen lichaam.

 

Efezen 5:25-29  Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;

26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;

27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.

29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.

 

Absoluut zal God zijn gedachten over zoiets bijzonders  niet veranderen wat de basis van een relatie tussen man en vrouw betreft. Het ideaal van de Koran gaat lijnrecht in tegen wat de Bijbel leert in het Nieuwe Testament.

 

Reden #10:

De Islam kan niet van God zijn omdat deze de kruiziging van Jezus loochent!

 

 

Het in het centrum staande figuur in het Nieuwe Testament is Jezus. Vanaf zijn verleiding in de woestijn tot de opstanding, met het brandpunt op zijn dood aan het kruis dat Hij als offer werd gegeven voor de zonden van de mensheid Dit verloochend de Koran nl dat Jezus aan het kruis stierf, zij ontkent de opstanding van Jezus. De Islam gaat er tegen in en zegt dat God Jezus naar de hemel voerde en Judas op Jezus liet lijken. Ze leren dat het in feite Judas was die aan het kruis stierf. [3]

 

Koran 4: 157 En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van God gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,

 

De Bijbel leert heel duidelijk dat Jezus aan het  kruis gekruizigd werd.

 

Mattheus 27:35 Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.

 

commentaar

Dit is een vervulling van Psalm 22:19 in het boek der Joden die niet geloven in de kruiziging wordt over de kruiziging van Christus gesproken! Of de rabijnen hoog of laag springen en de kruiziging net als de Moslims niet aanvaarden maakt alleen maar het bewijs groter! Het bewijs van het Christendom wordt door de vijand van het Christendom bewaard! Voor de Joden is er een reden om dit bewijs te vernietigen! Dit hebben ze niet gedaan! Waarom? Omdat ze doods benauwt zijn en waren om maar een letter van de Schrift te veranderen! Het NT Romeinen 3:2 staat dat God aan de Joden zijn Woord heeft toevertrouwd! De Joden hadden reden genoeg om Jesaja 53 Psalm 22 psalm 69 etc. te schrappen omdat deze een getuigenis gaven van Jezus! Ze hebben het niet gedaan!

 

1 Cor. 1:23 'Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; '

 

by Ney Reiber

Dutch Home Page     English Home Page

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com[1]Hier spreek ik niet over allah maar over de God van de Bijbel die niet schippert met de zonden!

[2]Als men kijkt naar Openbaringen en de rest van de Bijbel dan zie je dat Mohammed dingen heeft toegevoegd en dingen heeft weggelaten. Hij komt met een ander Evangelie! Galaten 1:8 zegt daarom dat Mohammed vevloekt is omdat hij met een ander Evangelie komt! Gal 1:8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

[3]In het Oude Testament het boek der Joden de Joden die het Christendom niet accepteren staat de kruiziging van Jezus eeuwen van te voren beschreven!!! Zelf de meest fanatieke Bijbel criticus geeft toe dat het laatste boek van het  Oude Testament (het boek der Joden) op zijn laatst 240 voor Christus afgesloten werd!

In Psalm 22 en Psalm 69, en Jesaja 53  van dit Oude Testament zie je de voorspelling van de kruiziging van Jezus voor de zonden van de wereld!!!!

Deze profetieen worden zowel door de Joden en de Moslims genegeerd!!!

Jesaja 53 wordt ook wel het slechte geweten van de Joden genoemd!

Iedere eerlijke Jood of Moslim die die dit leest moet toegeven dat God hier spreekt!

En op perfecte wijze eeuwen van te voren voorspelt en getuigt God van het Offer Lam (Jezus) Die de zonde van de hele wereld wegneemt!